Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wojny i interwencje zbrojne USA w XX i XXI wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 490-MS1-2WIZ
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wojny i interwencje zbrojne USA w XX i XXI wieku
Jednostka: Wydział Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty specjalizacyjne
Stosunki miedzynarodowe 2 rok 1 stopień s. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Zakres tematyczny zajęć obejmuje okres przełomu XIX/XX i XI wieku, wojen i interwencji zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Pokazuje obszar zainteresowań USA w Ameryce Łacińskiej oraz kontynencie południowoamerykańskim w czasach izolacjonalizmu i późniejszym okresie po współczesność.

Ukazuje wejście poprzez wojny (Wielką Wojnę i 2 wojnę światową) USA na teren Afryki oraz Europy. Pokaże interwencje i wojny po 2 wojnie światowej na terenie Azji, Ameryki Południowej i Bliskim Wschodzie na przykładzie Wojny w Korei, Wietnamu, Kambodży i Laosie, interwencji w Afganistanie, Bliskim Wschodzie (Pustynna Tarcza i Pustynna Burza), Afganistanie i krajach Ameryki Łacińskiej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia obejmą chronologicznie okres przełomu XIX/XX wieku po czasy współczesne. Ukaże wojny i interwencje zbrojne USA w Ameryce Łacińskiej oraz kontynencie południowoamerykańskim od przełomu wieków po czasy współczesne.

Ukazuje wejście poprzez wojny wejście USA na teren Afryki oraz Europy. Pokaże interwencje i wojny po 2 wojnie światowej na terenie Azji, Ameryki Południowej i Bliskim Wschodzie.

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje zagadnienie interwencji zbrojnych i wojen prowadzonych przez Stany Zjednoczone Ameryki na przełomie XIX/XX wieku, XX i XXI wieku. Pokazuje elementy ingerencji USA w Ameryce Łaci ńskiej i Południowej na tle zjawiska panamerykanizmu oraz interwencji w sprawy wewnętrzne państw na świecie.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki;

Forma studiów: stacjonarny;

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, Stosunki Międzynarodowe.

Rok studiów/ semestr II/I,

wymagania wstępne: brak,

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 30 godzin.

metody dydaktyczne: wykład moderowany z elementami dyskusji.

Punkty ECTS – 3

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 30 godz.

przygotowanie do zajęć i zaliczenia 30 godz.,

udział w konsultacjach związanych z zajęciami 15 godz.,

Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 45 godzin, co odpowiada 1,8 pkt ECTS

- nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 30 godz., co odpowiada 1,2 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Krzysztof Michałek, Amerykańskie stulecie. Historia Stanów Zjednoczonych 1900-2001, Warszawa 2004.

2.Krzysztof Michałek, Mocarstwo. Historia stanów zjednoczonych ameryki 1945-1992, Warszawa 1995.

3. Andrzej Bartnicki, Krzysztof Michałek, Izabella Rusinowa, , Encyklopedia historii Stanów Zjednoczonych Ameryki dzieje polityczne (od Deklaracji Niepodległości do współczesności), Warszawa 1992.

4. Janusz Odziemkowski, Międzynarodowe konflikty zbrojne po drugiej wojnie światowej, Warszawa 2004.

Lektura uzupełniająca:

1. Janusz Odziemkowski, Konflikty międzynarodowe po 1945 roku, Warszawa 2011.

2.Krzysztof Kubiak, Wojny, konflikty zbrojne i punkty zapalne na świecie, Warszawa 2005.

3. Krzysztof Kubiak, Konflikty zbrojne 1945–1989. Główne pola starć, "Pamięć i Sprawiedliwość", 2019, nr 34, s.15-69.

4. Chaim Herzog ., Wojna Jom Kippur, tłum. M. Rudowski, Warszawa 2000.

5. Lizut J., Operacja Ho Chi Minh 1975, Warszawa 2018.

6. Lowe P., Wojna koreańska, tłum. M. Czekański, Warszawa 1995.

7. Ostaszewski P., Wietnam: Najdłuższy konflikt XX wieku, Warszawa 2000.

8. Pimlott J., Wojna w Wietnamie, Warszawa 1993.

Efekty uczenia się:

KP6_WG3 historię oraz obowiązujące zasady, normy i przepisy funkcjonowania instytucji i organizacji będących uczestnikami relacji międzynarodowych

KP6_WG4 w zaawansowanym stopniu historię stosunków międzynarodowych oraz historię współczesną

KP6_WG5 specyfikę stosunków międzynarodowych na płaszczyźnie politycznej, ekonomicznej i kulturalnej w perspektywie globalnej i regionalnej

KP6_UW1 dostrzegać problemy na płaszczyźnie międzynarodowej i ich kontekst historyczny

KP6_UW2 doszukiwać się związków przyczynowo-skutkowych wydarzeń międzynarodowych

KP6_UW3 interpretować krajowe i międzynarodowe wydarzenia, odwołując się do wiedzy teoretycznej i uwarunkowań historycznych

KP6_UW4 wyszukiwać, selekcjonować, analizować i syntetyzować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł, metod i narzędzi (w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych)

KP6_KK2 uznawania wiedzy opartej na podstawach naukowych

KP6_KK3 systematycznej obserwacji sytuacji międzynarodowej i aktualizowania uzyskanej wiedzy

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy: lektura z przedmiotu do wyboru; jej omówienie; odpowiedź ustna na zadane pytania z przedmiotu wykładu.

Nieobecności tolerowane trzy. Pozostałe do zaliczenia na dyżurze.

W zależności od obowiązujących regulacji zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Filipow
Prowadzący grup: Krzysztof Filipow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalizacyjne

Skrócony opis:

Zakres tematyczny zajęć obejmuje okres przełomu XIX/XX i XI wieku, wojen i interwencji zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Pokazuje obszar zainteresowań USA w Ameryce Łacińskiej oraz kontynencie południowoamerykańskim w czasach izolacjonalizmu i późniejszym okresie po współczesność.

Ukazuje wejście poprzez wojny (Wielką Wojnę i 2 wojnę światową) USA na teren Afryki oraz Europy. Pokaże interwencje i wojny po 2 wojnie światowej na terenie Azji, Ameryki Południowej i Bliskim Wschodzie na przykładzie Wojny w Korei, Wietnamu, Kambodży i Laosie, interwencji w Afganistanie, Bliskim Wschodzie (Pustynna Tarcza i Pustynna Burza), Afganistanie i krajach Ameryki Łacińskiej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Krzysztof Michałek, Amerykańskie stulecie. Historia Stanów Zjednoczonych 1900-2001, Warszawa 2004.

2.Krzysztof Michałek, Mocarstwo. Historia stanów zjednoczonych ameryki 1945-1992, Warszawa 1995.

3. Andrzej Bartnicki, Krzysztof Michałek, Izabella Rusinowa, , Encyklopedia historii Stanów Zjednoczonych Ameryki dzieje polityczne (od Deklaracji Niepodległości do współczesności), Warszawa 1992.

4. Janusz Odziemkowski, Międzynarodowe konflikty zbrojne po drugiej wojnie światowej, Warszawa 2004.

Lektura uzupełniająca:

1. Janusz Odziemkowski, Konflikty międzynarodowe po 1945 roku, Warszawa 2011.

2.Krzysztof Kubiak, Wojny, konflikty zbrojne i punkty zapalne na świecie, Warszawa 2005.

3. Krzysztof Kubiak, Konflikty zbrojne 1945–1989. Główne pola starć, "Pamięć i Sprawiedliwość", 2019, nr 34, s.15-69.

4. Chaim Herzog ., Wojna Jom Kippur, tłum. M. Rudowski, Warszawa 2000.

5. Lizut J., Operacja Ho Chi Minh 1975, Warszawa 2018.

6. Lowe P., Wojna koreańska, tłum. M. Czekański, Warszawa 1995.

7. Ostaszewski P., Wietnam: Najdłuższy konflikt XX wieku, Warszawa 2000.

8. Pimlott J., Wojna w Wietnamie, Warszawa 1993.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)