Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia stosunków międzynarodowych w wybranych regionach świata I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 490-MS1-3HSM1
Kod Erasmus / ISCED: 14.603 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia stosunków międzynarodowych w wybranych regionach świata I
Jednostka: Wydział Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Realizowane zajęcia dotyczą stosunków międzynarodowych XIX -XXI wieku na wybranych regionach świata, ugruntowują wiedzę z historii

świata w XIX w. (po Kongresie Wiedeńskim) i po II wojnie światowej oraz zapoznają z problematyką stosunków społeczno-

politycznych państw z wybranych regionów świata.Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmioty realizowane na zajęciach wprowadzają studenta w historię stosunków

międzynarodowych, w tym w wybranych regionach świata, ugruntowują wiedzę z historii

świata w XX w. i po II wojnie światowej oraz zapoznają z problematyką stosunków społeczno-

politycznych państw z wybranych regionów świata. Ugruntowują wiedzę z historii świata i Polski po II wojnie światowej.

Na podstawie wybranych regionów świata ukazuje przemiany polityczne i geopolityczne na przestrzeni lat.

Pełny opis:

Profil studiów – ogólnoakademicki

Forma studiów – stacjonarne

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy

Dziedzina/dyscyplina: humanistyczna/historia

Rok studiów III/sem.I

.Wymagania wstępne – brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 30 godzin

Metody dydaktyczne – dyskusja moderowana i heurestyczna w ramach konwersatorium; metoda prezentacji

Punkty ECTS – 3.

Punkty ECTS – 3

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 30 godz.

przygotowanie do zajęć i zaliczeń 37,5 godz.,

udział w konsultacjach związanych z zajęciami 7,5 godz.

Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS

- nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura: Należy wskazać wykaz lektur i innych materiałów obowiązujących do zaliczenia przedmiotu.

Literatura podstawowa:

1. Wiesław Dobrzycki, Historia stosunków międzynarodowych 1815-1945, Warszawa 2004 (i dalsze wydania)

2. Antoni Czubiński, Historia powszechna XX wieku, Poznań 2003

3. Wojciech Rojek, Historia Nowoczesnych Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 2010

4. Christofher Barttlett, Konflikt globalny. Międzynarodowa rywalizacja wielkich mocarstw w latach 1880-1980, Wrocław-Warszawa-Kraków 1997

Literatura uzupełniająca:

1. Janusz Odziemkowski, Międzynarodowe konflikty zbrojne po drugiej wojnie światowej, Warszawa 2006.

2. Wiesław Dobrzycki, Stosunki międzynarodowe Ameryce Łacińskiej. Historia i współczesność, Warszawa 2000

3. Paul Johnson, Historia świata od 1917 r. do lat 90-tych, Warszawa 1992

4. Zarys historii Afryki i Azji 1869-1996 , red. A. Bartnicki, Warszawa 1996

5. Wojciech Rojek, Historia nowoczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa 2010

6. Krzysztof Michałek, Na drodze ku potędze. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1861-1945, Warszawa 1991

7. Zarys historii Afryki i Azji 1869-1945, Warszawa 1974

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

P6S_WG: w zaawansowanym stopniu zna – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu historii stosunków międzynarodowych, wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej – adekwatnej dla programu studiów

KP6_WG1 podstawowe terminy, przedmiot badań, metody badawcze wykorzystywane w dyscyplinach naukowych analizujących stosunki międzynarodowe oraz powiązania między tymi dyscyplinami

KP6_WG3 ma podstawową wiedzę na temat stosunków międzynarodowych na płaszczyźnie politycznej, ekonomicznej i kulturalnej oraz ich historycznych uwarunkowań

KP6_WG4 ma podstawową wiedzę z zakresu historii stosunków międzynarodowych

KP6_WG5 ma podstawową wiedzę z zakresu historii współczesnej

KP6_WG6 źródła więzi o charakterze ekonomicznym, etnicznym, kulturowym i politycznym i ich znaczenie w stosunkach międzynarodowych

KP6_WG8 podstawowe prądy filozoficzne, ideologie i doktryny polityczne.

- zna podstawowe mechanizmy kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne warunkujące stosunki międzynarodowe oraz ich podłoże historyczne - KP6_WK3

- kontekst historyczny i narzędzia realizacji polityki zagraniczne – KP6_WK4;

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

Umie wykorzystywać posiadaną wiedzę; formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz

wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez:

- właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji,

- dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych;

umie dostrzegać problemy na płaszczyźnie międzynarodowej i ich źródła historyczne KP6_UW1;

- umieścić problemy międzynarodowe w kontekście historycznym KP6_UW2

- wyszukiwać, selekcjonować, analizować i syntetyzować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł KP6_UW3

- doszukiwać się związków przyczynowo-skutkowych wydarzeń międzynarodowych KP6_UW4

- interpretować krajowe i międzynarodowe wydarzenia, odwołując się do wiedzy teoretycznej i uwarunkowań historycznych KP6_UW5

- na podstawie wiedzy historycznej prognozować rozwój sytuacji

międzynarodowej KP6_UW7

analizować aktualną sytuację międzynarodową w poszczególnych regionach świata, z uwzględnieniem kontekstu

historycznego KP6_UW8

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich – symbol efektu z programu studiów; merytorycznie argumentować i dyskutować w języku polskim i obcych, przedstawiać swoje opinie i odnosić się do poglądów innych autorów w obszarze relacji międzynarodowych KP6_UK2;

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie;

- samodzielnie zdobywać i utrwalać wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji KP6_UU1.

- posiada umiejętność krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problem;

Poprzez: krytyczne formułowanie sądów na temat podstawowych kwestii politycznych, kulturowych, ekonomicznych i prawnych na płaszczyźnie międzynarodowej, uwzględniając także ich historyczny kontekst KP6_KK1

- ma szacunek do wiedzy opartej na podstawach naukowych KP6_KK2;

- wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego; docenia rolę wiedzy uzyskanej w dziedzinie obszaru zainteresowań dla kształtowania więzi społecznych na poziomie

lokalnym i ponadlokalnym KP6_KO1.

Używamy opisów efektu uczenia się z programu studiów, przy czym wskazane jest, aby tak je przeformułować, aby – nie tracąc sensu znaczeniowego danego efektu przewidzianego w programie – odzwierciedlić efekt w sposób właściwy dla danego przedmiotu.

Metody i kryteria oceniania:

Konwersatorium: zaliczenie końcowe – zaliczenie npd. przedstawionej prezentacji i aktywności na zajęciach;

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego lub egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Filipow
Prowadzący grup: Krzysztof Filipow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmioty realizowane na zajęciach wprowadzają studenta w historię stosunków

międzynarodowych, w tym w wybranych regionach świata, ugruntowują wiedzę z historii

świata w XX w. i po II wojnie światowej oraz zapoznają z problematyką stosunków społeczno-

politycznych państw z wybranych regionów świata. Ugruntowują wiedzę z historii świata i Polski po II wojnie światowej.

Na podstawie wybranych regionów świata ukazuje przemiany polityczne i geopolityczne na przestrzeni lat.

Pełny opis:

Profil studiów – ogólnoakademicki

Forma studiów – stacjonarne

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy

Dziedzina/dyscyplina: humanistyczna/historia

Rok studiów III/sem.I

.Wymagania wstępne – brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 30 godzin

Metody dydaktyczne – dyskusja moderowana i heurestyczna w ramach konwersatorium; metoda prezentacji

Punkty ECTS – 3.

Punkty ECTS – 3

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 30 godz.

przygotowanie do zajęć i zaliczeń 37,5 godz.,

udział w konsultacjach związanych z zajęciami 7,5 godz.

Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS

- nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Wiesław Dobrzycki, Historia stosunków międzynarodowych 1815-1945, Warszawa 2004 (i dalsze wydania)

2. Antoni Czubiński, Historia powszechna XX wieku, Poznań 2003

3. Wojciech Rojek, Historia Nowoczesnych Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 2010

4. Christofher Barttlett, Konflikt globalny. Międzynarodowa rywalizacja wielkich mocarstw w latach 1880-1980, Wrocław-Warszawa-Kraków 1997

Literatura uzupełniająca:

1. Janusz Odziemkowski, Międzynarodowe konflikty zbrojne po drugiej wojnie światowej, Warszawa 2006.

2. Wiesław Dobrzycki, Stosunki międzynarodowe Ameryce Łacińskiej. Historia i współczesność, Warszawa 2000

3. Paul Johnson, Historia świata od 1917 r. do lat 90-tych, Warszawa 1992

4. Zarys historii Afryki i Azji 1869-1996 , red. A. Bartnicki, Warszawa 1996

5. Wojciech Rojek, Historia nowoczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa 2010

6. Krzysztof Michałek, Na drodze ku potędze. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1861-1945, Warszawa 1991

7. Zarys historii Afryki i Azji 1869-1945, Warszawa 1974

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)