Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 530-ZN1-1PZA
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy zarządzania
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 1 stopień 1 rok Niestacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy teoretycznej, a także poznanie praktycznych zasad procesu zarządzania.

Zdobyta wiedza jest podstawą do zajęcia się szerzej problemami funkcjonowania organizacji, w tym samodzielnego poszukiwania

rozwiązań dotyczących zarządzania. Przekazywana wiedza jest podstawą do studiowania takich przedmiotów jak: Zachowania

Organizacyjne, Zarządzanie Strategiczne, Podstawy Marketingu.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot podstawowy

Moduł: M_2

Dziedzina nauki: Nauki społęczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, I rok, 1 semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 18h, ćwiczenia 18h

Metody dydaktyczne: Wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań i

dzielenia się własnymi spostrzeżeniami w trakcie wykładu. Na ćwiczeniach zadania grupowe, case study oraz dyskusja.

Tematyka przedmiotu: Istota i zakres zarządzania, Role i umiejętności menedżera w organizacji, Planowanie w organizacji, Struktury

organizacyjne, Przywództwo i władza w organizacji, Motywowanie, Kontrolowanie w organizacji.

Formy zaliczenia przedmiotu: Wykład - Egzamin pisemny w formie testu uważa się za zaliczony przy uzyskaniu min. 51% poprawnych

odpowiedzi, do egzaminu dopuszczeni są jedynie studenci, którzy uzyskają zaliczenie z ćwiczeń.

Ćwiczenia - 50% oceny - zadania robione podczas zajęć, w grupach lub indywidualnie, case study, część uważa się za zaliczoną przy

uzyskaniu min. 51% punktów możliwych do zdobycia; 50% oceny - kolokwium, kolokwium uważa się za zaliczone przy uzyskaniu min 51%

poprawnych odpowiedzi. Student ma prawo do 1 nieobecności. Zaliczenie nadwyżkowych nieobecności odbywa się na konsultacjach,

student odpowiada na pytania dotyczące tematu zajęć na których był nieobecny oraz wykonuje zadania, które były na ćwiczeniach. Przy

ponad 50% nieobecności na zajęciach student nie jest dopuszczony do zaliczenia ćwiczeń.

Punkty ECTS 4

Bilans nakładu pracy studenta:

-udział w wykładach 9 godz.

-studia literaturowe 21 godz.

-przygotowanie się do egzaminu 15 godz.

-udział w ćwiczeniach 9 godz.

-udział w konsultacjach 4 godz.

-przygotowanie się do ćwiczeń 31 godz.

-przygotowanie do kolokwium 14 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin: 22, punkty ECTS 0,88

Literatura:

Podstawowa:

1. Griffin R. W. Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 2017

2. Koźmiński A. K., Piotrowski W. [red.]: Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2013

3. Romanowska M. [red.]: Podstawy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001,

Uzupełniająca:

Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert R., Kierowanie. PWE, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

PZA_W01 Student posiada wiedzę o problematyce dotyczącej podstaw zarządzania oraz miejscu zarządzania w systemie nauk o

zarządzaniu i jakości KA6_WK1

PZA_W02 Posiada wiedzę na temat więzi społecznych występujących w procesie zarządzania organizacją KA6_WG1

PZA_W03 Posiada wiedzę o potrzebach i postawach człowieka w ramach procesu motywacji KA6_WK5

PZA_W04 Student posiada wiedze o strukturach organizacji i ich ewolucji KA6_WK7

PZA_U01 Wykorzystując wiedzę z zakresu podstaw zarządzania potrafi pozyskiwać dane do analizy studiów przypadków konkretnych

przedsiębiorstw KA6_UW2

PZA_U02 Wiedzę z zakresu podstaw zarządzania potrafi wykorzystywać do rozwiązywania problemów z zakresu podstawowych funkcji

zarządzania KA6_UW3

PZA_U03 Wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu podstaw zarządzania do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów, proponując

odpowiednie ich rozwiązania na podstawie studiów przypadków KA6_UW4

PZA_U04 Z wykorzystaniem wiedzy o podstawowych funkcjach zarządzania potrafi interpretować zjawiska zachodzące w organizacji i jej

otoczeniu w ramach studiów przypadków KA6_UW5

PZA_U05 Potrafi przygotować i zaprezentować prace pisemne dotyczące rozwiązań studiów przypadków z zakresu podstaw zarządzania

KA6_UK1

PZA_U06 Potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą wynikom studiów przypadków z zakresu podstawowych funkcji zarządzania,

właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych wystąpień Z1_U08 KA6_UK2

PZA_UO7 Potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role w zależności od posiadanej wiedzy i umiejętności, a także nadawać

priorytety zadań/działań służące spełnianiu celów własnych i/lub zespołu KA6_U01/ KA6_U02

PZA_08 Jest w stanie samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę oraz umiejętności KA6_UU1

PZA_K01 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy oraz umiejętności rozumie, że powinien stale je rozwijać KA6_KK1

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań i dzielenia się własnymi

spostrzeżeniami w trakcie wykładu.

ćwiczenia - zadania grupowe, studia przypadków oraz dyskusja, kolokwium.

Formy zaliczenia przedmiotu:

Wykład - Egzamin pisemny w formie testu uważa się za zaliczony przy uzyskaniu min. 51% poprawnych odpowiedzi, do egzaminu

dopuszczeni są jedynie studenci, którzy uzyskają zaliczenie z ćwiczeń.

Ćwiczenia - zadania realizowane podczas zajęć, w grupach lub indywidualnie, case study, część uważa się za zaliczoną przy

uzyskaniu min. 51% punktów możliwych do zdobycia Student ma prawo do 1 nieobecności. Zaliczenie nadwyżkowych nieobecności odbywa się na konsultacjach,

student odpowiada na pytania dotyczące tematu zajęć na których był nieobecny oraz wykonuje zadania, które były na ćwiczeniach. Przy

ponad 50% nieobecności na zajęciach student nie jest dopuszczony do zaliczenia ćwiczeń.

Student ma prawo do 1 nieobecności. Zaliczenie nadwyżkowych nieobecności odbywa się na konsultacjach, student odpowiada na

pytania dotyczące tematu zajęć na których był nieobecny. Przy ponad 50% nieobecności na zajęciach student nie jest dopuszczony do

zaliczenia ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Citkowski
Prowadzący grup: Mariusz Citkowski, Aleksandra Kopko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy teoretycznej, a także poznanie praktycznych zasad procesu zarządzania.

Zdobyta wiedza jest podstawą do zajęcia się szerzej problemami funkcjonowania organizacji, w tym samodzielnego poszukiwania

rozwiązań dotyczących zarządzania. Przekazywana wiedza jest podstawą do studiowania takich przedmiotów jak: Zachowania

Organizacyjne, Zarządzanie Strategiczne, Podstawy Marketingu.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot podstawowy

Moduł: M_2

Dziedzina nauki: Nauki społęczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, I rok, 1 semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 18h, ćwiczenia 18h

Metody dydaktyczne: Wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań i

dzielenia się własnymi spostrzeżeniami w trakcie wykładu. Na ćwiczeniach zadania grupowe, case study oraz dyskusja.

Tematyka przedmiotu: Istota i zakres zarządzania, Role i umiejętności menedżera w organizacji, Planowanie w organizacji, Struktury

organizacyjne, Przywództwo i władza w organizacji, Motywowanie, Kontrolowanie w organizacji.

Formy zaliczenia przedmiotu: Wykład - Egzamin pisemny w formie testu uważa się za zaliczony przy uzyskaniu min. 51% poprawnych

odpowiedzi, do egzaminu dopuszczeni są jedynie studenci, którzy uzyskają zaliczenie z ćwiczeń.

Ćwiczenia - zadania realizowane podczas zajęć, w grupach lub indywidualnie, case study, uważa się za zaliczone przy

uzyskaniu min. 51% punktów możliwych do zdobycia; Student ma prawo do 1 nieobecności. Zaliczenie nadwyżkowych nieobecności odbywa się na konsultacjach, student odpowiada na pytania dotyczące tematu zajęć na których był nieobecny oraz wykonuje zadania, które były na ćwiczeniach. Przy

ponad 50% nieobecności na zajęciach student nie jest dopuszczony do zaliczenia ćwiczeń.

Punkty ECTS 4

Bilans nakładu pracy studenta:

-udział w wykładach 9 godz.

-studia literaturowe 21 godz.

-przygotowanie się do egzaminu 15 godz.

-udział w ćwiczeniach 9 godz.

-udział w konsultacjach 4 godz.

-przygotowanie się do ćwiczeń 31 godz.

-przygotowanie do kolokwium 14 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin: 22, punkty ECTS 0,88

Literatura:

Podstawowa:

1. Griffin R. W. Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 2017

2. Koźmiński A. K., Piotrowski W. [red.]: Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2013

3. Romanowska M. [red.]: Podstawy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001,

Uzupełniająca:

Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert R., Kierowanie. PWE, Warszawa 2011

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)