Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy zarządzania strategicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 530-ZS1-2PZS
Kod Erasmus / ISCED: 04.003 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy zarządzania strategicznego
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 1 stopień 2 rok Stacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu projektowania strategii przedsiębiorstw. Poznają podstawowe metody analizy strategicznej przydatne przy opracowywaniu strategii.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: kierunkowy

Dziedzina nauki: Nauki społeczne

Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów:2 semestr: 4

Liczba godzin dydaktycznych: wykłady 30h, ćwiczenia 30h

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny z elementami dyskusji wsparty prezentacją multimedialną; Ćwiczenia - studia przypadku, realizacja metod analizy strategicznej w oparciu o wybraną firmę, burza mózgów, praca w grupie

Bilans nakładu pracy studenta:

Liczba punktów ECTS: 6

udział w wykładach: 30 h

przygotowanie do egzaminu 40h

udział w egzaminie 2 h

udział w ćwiczeniach 30 h

przygotowanie do zajęć 40 h

udział w konsultacjach 8h

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 70 godziny, 2,8 ECTS

Literatura:

Literatura

1. G. Gierwszewska (red.) Analiza strategiczna otoczenia przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2023

2. G. Gierwszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna otoczenia przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2017

3. M. Romanowska, Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE Warszawa 2017

4. Z. Pierścionek, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWN Warszawa 2015

Efekty uczenia się:

2PZS_W01 - ma podstawową wiedzę w zakresie zarządzania strategicznego, w tym w zakresie metod analizy strategicznej (KA6_WK1)

2PZS_W02 - posiada zaawansowaną wiedzę o rodzajach relacji zachodzących między organizacjami działającymi w tej samej branży w skali krajowej (KA6_WK4)

2PZS_W03 – ma wiedzę o zasadach funkcjonowania organizacji i podejmowaniu decyzji strategicznych w oparciu o analizę otoczenia organizacji i wnętrza organizacji (KA6_WK7)

2PZS_U01 – potrafi prawidłowo interpretować przyczyny i przebieg zjawisk w sferze ekonomicznej, społecznej, technologicznej i prawnoregulacyjnej w oparciu o pozyskiwane danych ze źródeł informacji strategicznej (KA6_UW1) (analiza strategiczna wybranej firmy)

2PZS_U02 – potrafi pozyskiwać dane ze źródeł informacji strategicznej z wykorzystaniem technologii informacyjnych (KA6_UW2) (analiza strategiczna wybranej firmy)

2PZS_U03 – potrafi w oparciu o pozyskane dane o przedsiębiorstwie konstruować wnioski i rekomendacje służące procesom rozwojowym organizacji (KA6_UW3)

2PZS_U04 – potrafi wykorzystując posiadaną wiedzę dokonać analizy i rozstrzygnąć proponując rozwiązania, konkretne problemy

(KA6_UW4) (analiza strategiczna wybranej firmy)

2PZS_U05 – potrafi przygotować pisemne opracowanie i/lub prezentację multimedialną poświęconą prezentacji danej firmy i podjętych rozstrzygnięć dla danej firmy (KA6_UK1)(praca pisemna i/lub prezentacja multimedialna)

2PZS_U06 – potrafi wypowiadać się na dany temat wykorzystują słownictwo dedykowane zarządzaniu strategicznemu opierając się o wcześniej przygotowany materiał (KA6_UK2) (wypowiedź ustna dotycząc podsumowania analizy strategicznej wybranej firmy)

2PZS_U07 – potrafi zajmując różne role pracować skutecznie w zespole (KA6_U01) (praca w grupach nad analizą strategiczna wybranej

firmy)

2PZS- KO1 – potrafi priorytetowo określać ważność zadań własnych i grupy (KA6_U02) (praca w grupach nad analizą strategiczna wybranej firmy)

2PZS – KK2 – posiada świadomość co do zdobytej wiedzy i umiejętności oraz potrzeby ciągłego poszukiwania i dobywania nowych zasobów wiedzy oraz uczenia się w obliczu świata VUCA (KA6_KK1)

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

- projekty w formie studiów przypadku realizowane na ćwiczeniach z wykorzystaniem metod analizy strategicznej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Plawgo
Prowadzący grup: Aleksandra Kopko, Bogusław Plawgo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)