Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Strategie przedsiębiorstw handlowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 530-ZS1-3SSPH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Strategie przedsiębiorstw handlowych
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 1 stopień 3 rok Stacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką zarządzania strategicznego przedsiębiorstw handlowych.

Podczas zajęć studenci poznają procedurę formułowania strategii przedsiębiorstwa. Zapoznają się także z najważniejszymi klasyfikacjami strategii.

Poznają podstawowe metody analizy strategicznej przydatne przy opracowywaniu strategii.

W procesie dydaktycznym studenci zaznajomieni zostają z rozwojem strategicznym przedsiębiorstw handlowych różnych branż, z uwzględnieniem dynamicznych przemian na współczesnym rynku, w tym rozwoju handlu internetowego, specjalizacji asortymentowej czy koncentracji i przeobrażeń struktury handlu.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Specjalnościowy

Dziedzina nauki: Nauki społeczne

Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu i jakości

Studia I stopnia

Rok studiów:3

Semestr: 5

Wymagania wstępne: Podstawy zarządzania

Liczba godzin dydaktycznych: wykłady 15h, ćwiczenia 30h

Metody dydaktyczne: Wykład tradycyjny z elementami dyskusji wsparty prezentacją multimedialną; Ćwiczenia - studia przypadku, aktywność

ECTS = 4 punkty

Nakład pracy studenta:

Udział w wykładach = 15 h

Udział w ćwiczeniach = 30 h

Udział w konsultacjach = 5 h

Przygotowanie do ćwiczeń = 35 h

Przygotowanie do zaliczenia = 17 h

Łączny nakład pracy studenta: 102 h.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz. 2,00 ECTS

Literatura:

Podstawowa

T. Domański, Strategie rozwoju handlu, PWE 2005

Strategie konkurencji w handlu detalicznym w warunkach globalizacji rynku, M. Sławińska (red. nauk.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

H. Mruk, Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych, PWE 2000

R. Hammond, Smart Retail: Winning Ideas and Strategies from the Most Successful Retailers in the World (4th edition), Pearson Business 2017.

Pomocnicza

A. Stabryta, Zarządzanie strategiczne, Wydawnictwo naukowe PWN 2022.

Z. Pierścionek, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN 2022.

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI

(3SSPH_WG1) ma wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach organizacji oraz rządzących nimi prawidłowości, a także ma wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach relacji rynkowych

(3SSPH_WK3) ma podstawową wiedzę odnośnie powstawania, funkcjonowania, przekształcania i rozwoju organizacji handlowych

3SSPH_WK4) posiada elementarną wiedzę o rodzajach relacji zachodzących między organizacjami handlowymi w skali krajowej, międzynarodowej, międzykulturowej

(3SSPH_WK7) posiada wiedzę o zasadach funkcjonowania organizacji handlowych oraz procesach zmian zachodzących w ich strukturach oraz czynnikach determinujących przyczyny i przebieg

UMIEJĘTNOŚCI

(3SSPH_UW1) potrafi prawidłowo analizować i interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych w długofalowej perspektywie czasowej

(3SSPH_UW4) wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i dziedzin komplementarnych do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów strategicznych

(3SSPH_UO1) potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

(3SSPH_UU1) potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

KOMPETENCJE

(3SSPH_KO2) wykazuje postawę kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości w podejmowanej aktywności społeczno-gospodarczej

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne w formie testu pisemnego zawierającego 15 pytań z wielokrotnością odpowiedzi (od jednego do trzech prawidłowych odpowiedzi). Dodatkowo, ocena może zostać podwyższona przez aktywność studenta w trakcie wykładu ( polegająca na wypowiadaniu się i prezentowaniu własnych opinii i przemyśleń). Aby przystąpić do egzaminu konieczne jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń.

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie aktywności na zajęciach, poziomu rozwiązywanych zadań. Na zaliczenie ćwiczeń niezbędne jest uzyskanie 51% punktów możliwych do zdobycia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kondej
Prowadzący grup: Andrzej Kondej, Aleksandra Kopko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką zarządzania strategicznego przedsiębiorstw handlowych.

Podczas zajęć studenci poznają procedurę formułowania strategii przedsiębiorstwa. Zapoznają się także z najważniejszymi klasyfikacjami strategii.

Poznają podstawowe metody analizy strategicznej przydatne przy opracowywaniu strategii.

W procesie dydaktycznym studenci zaznajomieni zostają z rozwojem strategicznym przedsiębiorstw handlowych różnych branż, z uwzględnieniem dynamicznych przemian na współczesnym rynku, w tym rozwoju handlu internetowego, specjalizacji asortymentowej czy koncentracji i przeobrażeń struktury handlu.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Specjalnościowy

Dziedzina nauki: Nauki społeczne

Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu i jakości

Studia I stopnia

Rok studiów:3

Semestr: 5

Wymagania wstępne: Podstawy zarządzania

Liczba godzin dydaktycznych: wykłady 15h, ćwiczenia 30h

Metody dydaktyczne: Wykład tradycyjny z elementami dyskusji wsparty prezentacją multimedialną; Ćwiczenia - studia przypadku, aktywność

ECTS = 4 punkty

Nakład pracy studenta:

Udział w wykładach = 15 h

Udział w ćwiczeniach = 30 h

Udział w konsultacjach = 5 h

Przygotowanie do ćwiczeń = 35 h

Przygotowanie do zaliczenia = 17 h

Łączny nakład pracy studenta: 102 h.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz. 2,00 ECTS

Literatura:

Podstawowa

T. Domański, Strategie rozwoju handlu, PWE 2005

Strategie konkurencji w handlu detalicznym w warunkach globalizacji rynku, M. Sławińska (red. nauk.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

H. Mruk, Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych, PWE 2000

R. Hammond, Smart Retail: Winning Ideas and Strategies from the Most Successful Retailers in the World (4th edition), Pearson Business 2017.

Pomocnicza

A. Stabryta, Zarządzanie strategiczne, Wydawnictwo naukowe PWN 2022.

Z. Pierścionek, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN 2022.

Uwagi:

Semestr zimowy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)