Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ad astra czyli krótki kurs języka łacińskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 610-OU-KKJL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ad astra czyli krótki kurs języka łacińskiego
Jednostka: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
nieobowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Założeniem zajęć jest zapoznanie studentów z tymi elementami języka łacińskiego i kultury śródziemnomorskiej, które wciąż wywierają istotny wpływ na język i kulturę polską oraz europejską


Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Założeniem zajęć jest zapoznanie studentów z tymi elementami języka łacińskiego i kultury śródziemnomorskiej, które wciąż wywierają istotny wpływ na język i kulturę polską oraz europejską

Celem zajęć jest:

- wykształcenie umiejętności samodzielnego czytania i tłumaczenia prostych tekstów łacińskich z wykorzystaniem zdobytych wiadomości gramatycznych oraz w oparciu o słowniki łacińsko-polskie

- zapoznanie z podstawowym zasobem słownictwa niezbędnego przy pracach tłumaczeniowych

- zapoznanie z sentencjami i zwrotami łacińskimi funkcjonującymi w dzisiejszym świecie

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: ogólnouczelniany, fakultatywny, dodatkowy

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 40 godzin, ćwiczenia

Metody dydaktyczne: elementy wykładu, praca z tekstem, praca w grupach, ćwiczenia indywidualne studentów leksykalno-gramatyczne utrwalające i sprawdzające nabytą wiedzę, konsultacje

Punkty ECTS: 2 punkty

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach: 20 x 2h = 40h

Razem: 40h (2 pkt ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 40h

(2 pkt ECTS)

Literatura:

1. Materiały autorskie przygotowane przez osobę prowadzącą zajęcia.

2. L. Gołębiowska, A. Pawłowska, U. Tylicka, Quid scientia sine usu? Ćwiczenia z języka łacińskiego dla studentów prawa i innych kierunków humanistycznych, Temida 2, Białystok 2007K.

3. Kumaniecki, Słownik łacińsko-polski, PWN, Warszawa 1989,

4. J. Korpanty, Mały słownik łacińsko-polski, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2005,

5. M. Wielewski, Krótka gramatyka języka łacińskiego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1986,

6. J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, PWN, Warszawa 2002,

7. Cz. Michalunio SJ, Dicta. Zbiór łacińskich sentencji, przysłów, zwrotów i powiedzeń z indeksem osobowym i tematycznym, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008

Efekty uczenia się:

Absolwent:

- posiada wiedzę ogólną o antyku;

- posiada znajomość struktur gramatycznych i słownictwa umożliwiających rozumienie prostych tekstów łacińskich;

- zna sentencje i zwroty łacińskie funkcjonujące we współczesnym świecie oraz rozumie ich kontekst;

- rozumie wpływ antyku na współczesną kulturę europejską, dostrzega antyczne źródła cywilizacji i kultury;

- potrafi zastosować wiedzę gramatyczną i leksykalną do samodzielnego tłumaczenia prostych tekstów łacińskich na język polski, korzystając ze słownika łacińsko-polskiego;

- potrafi poprawnie przeczytać tekst łaciński;

- potrafi wymienić wyrazy pochodzenia łacińskiego;

- potrafi w określonych sytuacjach, znając kontekst, umiejętnie wykorzystać sentencje, przysłowia i zwroty łacińskie;

- jest gotów docenić ponadczasową wartość antyku i dbać o zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy;

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Pawłowska
Prowadzący grup: Alina Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.