Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia komórki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-BS1-1BIK Kod Erasmus / ISCED: 13.101 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia komórki
Jednostka: Instytut Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać zakres wiadomości ogólnobiologicznych na poziomie podstawowym matury z biologii.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu biologii komórki. Podczas realizacji przedmiotu student poznaje różnorodność, budowę i podstawowe zasady funkcjonowania komórek. Przedmiot ukazuje studentowi komórkę jako wysoce dynamiczną, podstawową strukturę budującą wszystkie organizmy żywe, jak też przedstawia na płaszczyźnie funkcjonalno-strukturalnej podstawowe procesy fizjologiczne zapewniające życie komórce.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów/semestr: I rok pierwszego stopnia, semestr zimowy

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 15 godz., laboratorium - 45 godz.

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta: ogólny nakład pracy studenta:

125 godz., w tym:

udział w wykładach: 15 godz.

zajęciach laboratoryjnych: 45 godz.

przygotowanie się do zajęć, zaliczeń: 56 godz.

udział w konsultacjach, zaliczeniach: 8 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 68 godz., 2,7 pkt. ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 110 godz., 4,4 pkt. ECTS

Wykład:

Student uzyskuje wiedzę dotyczącą budowy i funkcjonowania komórki prokariotycznej i eukariotycznej (roślinnej i zwierzęcej).

Laboratorium:

Student nabywa praktycznych umiejętności z zakresu posługiwania się różnymi typami mikroskopów, przygotowywania i barwienia preparatów mikroskopowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. B. Alberts, D. Bray, K. Hopkin, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter, Podstawy biologii komórki., PWN Warszawa, 2016.

2. W. Kilarski, Strukturalne podstawy biologii komórki., PWN Warszawa, 2013

3. U. Welsch, Cytologia i Histologia Sobotta. Atlas Histologii,

Urban & Partner Wydawnictwo Medyczne, 2002.

Literatura uzupełniająca:

1. J.M. Berg, J.L. Tymoczko, L. Stryer, Biochemia., PWN Warszawa, 2019.

2. T.A. Brown, Genomy., PWN Warszawa, 2012.

3. R. Southwood, Historia Życia, Świat Książki, Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

1. Student identyfikuje pochodzenie i podstawowe cechy struktury i fizjologii komórek pro- i eukariotycznych, roślinnych i zwierzęcych, posługując się terminologią fachową. KA6_WG1, KA6_UW3

3. Student opisuje podstawowe elementy struktury różnych komórek i wiąże je z procesami fizjologicznymi i pełnioną funkcją. KA6_WG2

4. Student nabiera praktycznej umiejętności pracy z mikroskopem, wykonywania preparatów i barwień, jak też analizy uzyskanych wyników. KA6_WG7, KA6_WU1, KA6_UO10

6. Student wykazuje dbałość o bezpieczeństwo pracy w laboratorium i świadomość poszanowania pracy własnej i innych. KA6_UO11, KA6_KR5

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne zRegulaminem studiów (Uchwała Senatu UwB nr 2527 z dn. 26 czerwca 2019 r.)

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, wykonywanie doświadczeń według instrukcji podczas zajęć laboratoryjnych, analiza wyników

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę laboratoriów (dwa sprawdziany pisemne, sprawdzian praktyczny z rozpoznawania preparatów, sprawdzian praktyczny z umiejętności posługiwania się mikroskopem), egzamin

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.