Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy matematyki i statystyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-BS1-1PMS Kod Erasmus / ISCED: 11.101 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy matematyki i statystyki
Jednostka: Instytut Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Założenia (opisowo):

Znajomość matematyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawami analizy matematycznej, w tym pojęcia, funkcji, pochodnej, różniczki i całki, a także z podstawami algebry liniowej, rachunku prawdopodobieństwa i elementarnej statystyki matematycznej wraz z wnioskowaniem statystycznym. Prezentacja statystyki jako wiedzy praktycznej opartej na solidnych podstawach matematycznych, nabycie umiejętności przeprowadzania prostego wnioskowania statystycznego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, moduł podstawowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki matematyczne, matematyka

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Rok studiów/semestr: I rok, semestr zimowy

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 15 godz., laboratorium - 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, rozwiązywanie zadań podczas laboratoriów, konsultacje.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: ogólny nakład pracy studenta:

75 godz., w tym:

udział w wykładach: 15 godz.

zajęciach laboratoryjnych: 30 godz.

przygotowanie się do zajęć, zaliczeń: 24 godz.

udział w konsultacjach, zaliczeniach: 6 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 51 godz., 2 pkt. ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 60 godz., 2,4 pkt. ECTS.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawami analizy matematycznej, w tym pojęcia, funkcji, pochodnej, różniczki i całki, a także z podstawami algebry liniowej, rachunku prawdopodobieństwa i elementarnej statystyki matematycznej wraz z wnioskowaniem statystycznym. Prezentacja statystyki jako wiedzy praktycznej opartej na solidnych podstawach matematycznych, nabycie umiejętności przeprowadzania prostego wnioskowania statystycznego.

Wykład ma za zadanie przybliżyć studentom teorię, natomiast laboratoria poświęcone są utrwalaniu i praktycznym zastosowaniom zdobytej wiedzy.

Literatura:

1. Matematyka dla biologów. D. Wrzosek. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 2008.

2. Analiza matematyczna w zadaniach. Część I. W. Krysicki, L. Włodarski Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1999.

3. Rachunek różniczkowy i całkowy ze wstępem do równań różniczkowych. F. Leja, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 (wybrane fragmenty)

4. Zrozumieć statystykę. P. Jadwiszczak. Wydawnictwo My Book Szczecin 2010.

5. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników A. Łomnicki. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2010.

6. Wstęp do współczesnej statystyki. P. Durka. Wydawnictwo Adamantan. Warszawa 2003.

Efekty uczenia się:

1. Student identyfikuje podstawowe narzędzia statystyczne i informatyczne niezbędne do opisu procesów przyrodniczych i podaje ich przykłady: K_W12.

2. Student wyjaśnia najważniejsze prawa matematyczne, chemiczne i fizyczne będące podstawą procesów biologicznych: K_W13.

3. Student posługuje się podstawowymi narzędziami statystycznymi i technikami informatycznymi w celu opisu wyników doświadczeń, analizy danych i opisu zjawisk: K_U10.

4. Student pracuje samodzielnie i zespołowo w rozwiązywaniu problemów: K_K02.

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów kształcenia następuje w czasie pisemnych kolokwiów (w trakcie laboratorium) i pisemnego egzaminu końcowego obejmującego wiedzę przekazaną w czasie wykładów. Wymagana jest ocena pozytywna z każdego z ww.

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z kryteriami zawartymi w Uchwale 4/2014 Rady Naukowej IB Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB z 2.XII.2014 w sprawie ilościowych kryteriów oceny osiągnięć studentów weryfikowanych za pomocą pisemnych egzaminów i prac zaliczeniowych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.