Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia wód

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-BS1-2BIW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia wód
Jednostka: Instytut Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu biologii wód. Podczas realizacji przedmiotu student poznaje strukturę zespołów organizmów z różnych typów ekosystemów wodnych, podstawowe prawidłowości w funkcjonowaniu samych ekosystemów i składających się na nie biocenoz. Przedmiot ukazuje studentowi ekosystem wodny jako specyficzne środowisko życia, w którym woda stanowi podstawowy czynnik determinujący skład i funkcjonowanie zespołów roślin i zwierząt, wyjaśnia też charakter relacji tych zespołów z ich środowiskiem abiotycznym.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu biologii wód. Podczas realizacji przedmiotu student poznaje strukturę zespołów organizmów z różnych typów ekosystemów wodnych, podstawowe prawidłowości w funkcjonowaniu samych ekosystemów i składających się na nie biocenoz. Przedmiot ukazuje studentowi ekosystem wodny jako specyficzne środowisko życia, w którym woda stanowi podstawowy czynnik determinujący skład i funkcjonowanie zespołów roślin i zwierząt, wyjaśnia też charakter relacji tych zespołów z ich środowiskiem abiotycznym.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki biologiczne, hydrobiologia

Rok studiów/semestr II rok / IV semestr

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) Student powinien posiadać zakres wiadomości ogólnobiologicznych dotyczących zoologii i botaniki

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

wykład – 15 godz.

Laboratorium – 15 godz.

zajęcia terenowe – 15 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Allan J. D. Ekologia wód płynących. PWN, Warszawa, 1998.

Górniak A., Kajak Z. Hydrobiologia. Limnologia, PWN, Warszawa, 2020.

Lampert W., Sommer U. Ekologia wód śródlądowych. PWN, Warszawa, 1996.

Literatura uzupełniająca:

Kajak Z. Eutrofizacja jezior. PWN, Warszawa, 1979.

Opuszyński K. Podstawy biologii ryb. PWRiL, Warszawa, 1979.

Stańczykowska A. Ekologia naszych wód. Wyd. Szkolne i Pedagog., Warszawa, 1990.

Starmach K., Wróbel S., Pasternak K. Hydrobiologia. PWN, Warszawa, 1976

Efekty uczenia się:

1. Student posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie budowy i funkcjonowania ekosystemów słodkowodnych: K_W05, K_U04

2. Student wyjaśnia wpływ właściwości wody na funkcjonowanie ekosystemów wodnych i zachodzące w nich zjawiska sezonowe: K_W05, K_W02, K_U03,

3. Student opisuje cykle biogeochemiczne i wskazuje jaką rolę pełnią w nich poszczególne funkcjonalne grupy organizmów: K_W01, K_W04, K_W06, K_K01

4. Student nabiera praktycznej umiejętności pracy z mikroskopem, przygotowywania próbek, jak też analizy uzyskanych wyników: K_U01, K_U12, K_K02, K_K08

5. Student posiada aktualne informacje z zakresu zagrożeń środowiskowych i ochrony środowisk wodnych przed nimi: K_W02. K_W11, K_U02, K_K06

6. Student wykazuje dbałość o bezpieczeństwo pracy w laboratorium i świadomość poszanowania pracy własnej i innych: K_K04, K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, wykonywanie doświadczeń według instrukcji podczas zajęć laboratoryjnych, wykonywanie obserwacji podczas zajęć terenowych, analiza wyników.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę wykładów, laboratoriów i zajęć terenowych, egzamin pisemny (test otwarty), kolokwia, sprawozdania.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.