Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia wód

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-BS1-2BIW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia wód
Jednostka: Instytut Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
II. rok biologii sem let EM
II. rok biologii sem let MI
II. rok biologii sem let SAD
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu biologii wód. Podczas realizacji przedmiotu student poznaje strukturę zespołów organizmów z różnych typów ekosystemów wodnych, podstawowe prawidłowości w funkcjonowaniu samych ekosystemów i składających się na nie biocenoz. Przedmiot ukazuje studentowi ekosystem wodny jako specyficzne środowisko życia, w którym woda stanowi podstawowy czynnik determinujący skład i funkcjonowanie zespołów roślin i zwierząt, wyjaśnia też charakter relacji tych zespołów z ich środowiskiem abiotycznym.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu biologii wód. Podczas realizacji przedmiotu student poznaje strukturę zespołów organizmów z różnych typów ekosystemów wodnych, podstawowe prawidłowości w funkcjonowaniu samych ekosystemów i składających się na nie biocenoz. Przedmiot ukazuje studentowi ekosystem wodny jako specyficzne środowisko życia, w którym woda stanowi podstawowy czynnik determinujący skład i funkcjonowanie zespołów roślin i zwierząt, wyjaśnia też charakter relacji tych zespołów z ich środowiskiem abiotycznym.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki biologiczne, hydrobiologia

Rok studiów/semestr II rok / IV semestr

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) Student powinien posiadać zakres wiadomości ogólnobiologicznych dotyczących zoologii i botaniki

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

wykład – 15 godz.

Laboratorium – 15 godz.

zajęcia terenowe – 15 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Allan J. D. Ekologia wód płynących. PWN, Warszawa, 1998.

Kajak Z. Hydrobiologia. Ekosystemy wód śródlądowych. Dział wydawnictw UW, Białystok, 1995.

Lampert W., Sommer U. Ekologia wód śródlądowych. PWN, Warszawa, 1996.

Mikulski J. S. Biologia wód śródlądowych. PWN, Warszawa, 1974.

Stańczykowska A. Zwierzęta bezkręgowe naszych wód. Wyd. Szkolne i Pedagog., Warszawa, 1986.

Literatura uzupełniająca:

Kajak Z. Eutrofizacja jezior. PWN, Warszawa, 1979.

Opuszyński K. Podstawy biologii ryb. PWRiL, Warszawa, 1979.

Stańczykowska A. Ekologia naszych wód. Wyd. Szkolne i Pedagog., Warszawa, 1990.

Starmach K., Wróbel S., Pasternak K. Hydrobiologia. PWN, Warszawa, 1976

Efekty uczenia się:

1. Student posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie budowy i funkcjonowania ekosystemów słodkowodnych: K_W05, K_U04

2. Student wyjaśnia wpływ właściwości wody na funkcjonowanie ekosystemów wodnych i zachodzące w nich zjawiska sezonowe: K_W05, K_W02, K_U03,

3. Student opisuje cykle biogeochemiczne i wskazuje jaką rolę pełnią w nich poszczególne funkcjonalne grupy organizmów: K_W01, K_W04, K_W06, K_K01

4. Student nabiera praktycznej umiejętności pracy z mikroskopem, przygotowywania próbek, jak też analizy uzyskanych wyników: K_U01, K_U12, K_K02, K_K08

5. Student posiada aktualne informacje z zakresu zagrożeń środowiskowych i ochrony środowisk wodnych przed nimi: K_W02. K_W11, K_U02, K_K06

6. Student wykazuje dbałość o bezpieczeństwo pracy w laboratorium i świadomość poszanowania pracy własnej i innych: K_K04, K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, wykonywanie doświadczeń według instrukcji podczas zajęć laboratoryjnych, wykonywanie obserwacji podczas zajęć terenowych, analiza wyników.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę wykładów, laboratoriów i zajęć terenowych, egzamin pisemny (test otwarty), kolokwia, sprawozdania.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Górniak
Prowadzący grup: Andrzej Górniak, Maciej Karpowicz, Anna Pietryczuk, Adam Więcko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Górniak
Prowadzący grup: Andrzej Górniak, Maciej Karpowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.