Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia analityczna I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-CS1-1CHA1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia analityczna I
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia chemiczne-przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot Chemia analityczna I umożliwia:

- zapoznanie z równowagami jonowymi w roztworach

- praktyczne zapoznanie z właściwościami chemicznymi wybranych kationów i anionów, metodami ich identyfikacji,

- zapoznanie z podstawami jakościowej analizy klasycznej oraz przykładowymi metodami tej analizy

- kształtowanie umiejętności pracy laboratoryjnej oraz umiejętności obliczeń niezbędnych w chemii analitycznej.

Pełny opis:

Wykład (15h) ma za zadanie zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi równowag jonowych w roztworach (reakcje: kwas-zasada, strącania, redoks, kompleksowania). Jest to wprowadzenie do klasycznej analizy chemicznej (jakościowej i ilościowej).

Zajęcia laboratoryjne (60h) poświęcone są charakterystyce właściwości chemicznych wybranych kationów i anionów oraz wyjaśnieniu zasad ich podziału na grupy analityczne. Zaplanowane w ramach przedmiotu ćwiczenia laboratoryjne, oparte na metodach klasycznej analizy chemicznej, mają za zadanie przybliżyć skład jakościowy badanej próbki np. roztworu kationów, roztworu anionów, soli stałej, minerałów i stopów.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

- Ogólny nakład pracy studenta: 100 godz.;

w tym: udział w laboratoriach: 60 godz.;

udział w wykładach: 15 godz.;

przygotowanie się do zajęć, zaliczeń i egzaminu: 15,6 godz.;

udział w konsultacjach, zaliczeniach i egzaminie: 9,4 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami (Liczba godzin / Punkty ECTS)

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (84,4 / 3,4)

- o charakterze praktycznym (85 / 3,4)

Literatura:

Literatura:

1. J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna, t. I, PWN, Warszawa 2004.

2. D. A. Skoog, D. M. West, F. J. Holler, S. R. Crouch, Podstawy chemii analitycznej, PWN, Warszawa 2006.

3. Z. Galus (red.), Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej, PWN, Warszawa 2010.

4. T. Lipiec, Z. Szmal, Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej, PZWL, Warszawa 1996.

5. R. Kocjan, Chemia analityczna, t. I, PZWL, Warszawa 2002.

6. A. Hulanicki, Reakcje kwasów i zasad w chemii analitycznej, PWN, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia (Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia)

1. Opisuje równowagi jonowe w roztworach wodnych w oparciu o podstawowe prawa i teorie chemiczne (K_W01, K_W06)

2. Charakteryzuje właściwości chemiczne wybranych kationów i anionów oraz wyjaśnia ich podział na grupy analityczne (K_W02, K_W03, K_W06)

3. Zna metody klasycznej analizy jakościowej (K_W06)

4. Dokonuje obliczeń: stężeń i pH roztworów, pojemności buforowej, rozpuszczalności soli trudno rozpuszczalnych, stężeń wolnych jonów metalu, ligandów i kompleksów w oparciu o stałe trwałości kompleksów (K_U01)

5. Posiada umiejętność przeprowadzania systematycznego toku analizy jakościowej badanej próbki (K_U01, K_U02)

6. Określa skład jakościowy próbki na podstawie przeprowadzonych doświadczeń (K_U04)

7. Przedstawia w formie pisemnego sprawozdania wyniki identyfikacji przeprowadzonych analiz jakościowych (K_U04)

8. Pracuje w laboratorium zgodnie z zasadami BHP (K_K05)

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

wykład: pisemny egzamin,

laboratorium: wykonanie wszystkich przewidzianych w programie analiz oraz zaliczenie pisemnych kolokwiów,

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.