Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia analityczna II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-CS1-2CHA2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia analityczna II
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia chemiczne-przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot Chemia analityczna II zapoznaje studentów z podstawami klasycznych metod analizy ilościowej oraz pozwala na praktyczne wykonanie wybranych oznaczeń. Student zdobywa umiejętności pracy laboratoryjnej oraz obliczeń niezbędnych w chemii analitycznej.

Pełny opis:

Wykład (15h) ma na celu zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi klasycznych metod ilościowej analizy chemicznej. Omawiane są klasyczne metody oznaczania (wagowe i objętościowe) oraz rozdzielania analizowanych składników. Wskazuje się na ograniczenia zastosowań tych metod, rodzaje błędów i ich wpływ na wyniki oznaczeń oraz rolę oceny statystycznej otrzymywanych wyników.

Zajęcia laboratoryjne (75h) poświęcone są praktycznemu zapoznaniu studentów z wybranymi metodami klasycznej analizy ilościowej a także niektórymi metodami analizy instrumentalnej (potencjometria, spektrofotometria). Zwraca się uwagę na kształtowanie umiejętności pracy laboratoryjnej, dokładność wykonywanych analiz oraz sposób przedstawiania otrzymywanych wyników.

Punkty ECTS: 7

Bilans nakładu pracy studenta:

- Ogólny nakład pracy studenta: 175 godz.;

w tym: udział w laboratoriach: 75 godz.;

udział w wykładach: 15 godz.;

udział w konwersatoriach: 15 godz.

przygotowanie się do zajęć, zaliczeń i egzaminu: 57 godz.;

udział w konsultacjach, zaliczeniach i egzaminie: 13 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami (Liczba godzin / Punkty ECTS)

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (118 / 4,7)

- o charakterze praktycznym (160 / 6,4)

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna t. II, PWN, Warszawa 2004.

2. Cygański, Chemiczne metody analizy ilościowej, WNT, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. D. A. Skoog, D. M. West, F. J. Holler, S. R. Crouch, Podstawy chemii analitycznej, PWN, Warszawa 2006.

2. Z. S. Szmal, T. Lipiec, Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej, PZWL, Warszawa 1996.

Efekty uczenia się:

1. Charakteryzuje klasyczne metody analizy ilościowej (metody wagowe, metody objętościowe). K_W01, K_W02; K_W06

2. Opisuje poszczególne etapy procesu analitycznego (pobieranie i przygotowanie próbki, rozdzielanie, wzbogacanie, oznaczanie, opracowywanie wyników). K_W01, K_U06

3. Definiuje parametry charakteryzujące metody analityczne (czułość, oznaczalność, wykrywalność, dokładność, precyzja). K_W01, K_U06

4. Dokonuje obliczeń wyników miareczkowań oraz wyznacza punkty na krzywych miareczkowań alkacymetrycznych, wytrąceniowych, redoks i kompleksometrycznych; oblicza potencjały układów redoks; prawidłowo zapisuje wyniki oznaczeń. K_U01

5. Posiada umiejętność przeprowadzania oznaczeń analitów za pomocą klasycznych i wybranych instrumentalnych metod analitycznych. K_U02,

K_U04

6. Posługuje się szkłem miarowym, wagą analityczną oraz spektrofotometrem podczas wykonywania analiz ilościowych. K_U03

7. Przedstawia w formie pisemnej sprawozdania z przeprowadzonych analiz ilościowych; prawidłowo zapisuje wyniki oznaczeń. K_U04

8. Analizy ilościowe wykonuje zgodnie z zasadami BHP obowiązującymi na pracowni. K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.