Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-ES1-1EKO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, ekonomia

Rok studiów: 1, sem.1

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykładu + 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: Wykład z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i prezentacji Power Point

Ćwiczenia wymagające czynnego uczestnictwa studentów, w tym: odpowiedzi ustnych, rozwiązywania testów, zadań, wspólnego omawiania zagadnień zadawanych przez prowadzących ćwiczenia.

Konsultacje indywidualne

Liczba punktów ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach 30

Udział w ćwiczeniach 30

Przygotowanie do ćwiczeń 15

Opracowanie pisemne (w domu) zagadnień z ćwiczeń 8

Przygotowanie do kolokwium/testu kontrolnego 20

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 2

Przygotowanie do egzaminu 18

Egzamin 2

Razem: 125 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 64 godz. (2,56 pkt ECTS)

- o charakterze praktycznym 25 (1 pkt ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Księżyk M., Ekonomia współczesnej gospodarki rynkowej, Wyd. AGH, Kraków 2015

2. Ekonomia ogólna. Podręcznik akademicki, red. naukowa Meredyk Kazimierz, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007

3. Makro- i mikroekonomia: podstawowe problemy, red. Marciniak S., WN PWN, Warszawa 2013

4. Samuelson P. A., Nordhaus W.D., Ekonomia, Wyd. Rebis, Poznań 2012

5. Begg D., Vernasca G., Fischer S., Dornbusch R., Economics, McGraw-Hill Education, Maidenhead 2014

Literatura uzupełniająca:

5. Czarny B., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2011

6. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text, Warszawa 2016

7. Podstawy ekonomii, red. R. Milewski, E. Kwiatkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015

8. Ekonomia dla prawników i nie tylko, red. Bednarski M., Wilkin J., Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008

Efekty uczenia się:

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

WIEDZA

1EKO_W01 Student posiada wiedzę o kategoriach wykorzystywanych w ekonomii; potrafi wykorzystywać wiedzę, aby przy zastosowaniu odpowiedniej metody rozwiązywać podstawowe problemy optymalizacji celu konsumenta i producenta czy też całej gospodarki;

1EKO_W02 Student potrafi określić miejsce ekonomii wśród innych nauk oraz wskazać jej role w kształtowaniu życia społeczno-gospodarczego

1EKO_W03 Student zna model homo oeconomicus. Potrafi omówić rolę człowieka gospodarującego w tworzeniu struktur gospodarczych

UMIEJĘTNOŚCI

1EKO_U01 Student potrafi identyfikować i interpretować podstawowe kategorie ekonomiczne, również zależności między nimi, na szczeblu mikro- i makroekonomicznym;

1EKO_U02 Student wykorzystuje wiedzę, aby zdobyć dane niezbędne do analizy ekonomicznej. Interpretuje badane procesy oraz prognozuje ich zmiany w czasie.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1EKO_K01 Student ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, potrafi przyjąć postawę krytyczną. Rozumie potrzebę ciągłego pozyskiwania informacji w obliczu dużej zmienności procesów gospodarczych

1EKO_K02 Student wykazuje kreatywną postawę w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych. Rozumie znaczenie innowacyjności i przedsiębiorczości w gospodarce

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia:

1EKO_W01 - KA6_WG1

1EKO_W02 - KA6_WG2

1EKO_W03 - KA6_WG3

1EKO_U01 - KA6_UW1

1EKO_U02 - KA6_UW2

1EKO_K01 - KA6_KK1

1EKO_K02 - KA6_KK2

Metody i kryteria oceniania:

Studenci są oceniani na postawie egzaminu pisemnego o pytaniach otwartych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Formami oceny pracy studenta są: kolokwia pisemne, prace pisemne, aktywność na zajęciach oraz praca w grupach. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gruszewska
Prowadzący grup: Ewa Gruszewska, Izabela Sarosiek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Treści merytoryczne przedmiotu ekonomia prezentują podstawowe pojęcia i prawa ekonomiczne, zarówno z perspektywy mikro-, jak i makrogospodarczej.

Założenia: realizacja przedmiotu prowadzi do uzyskania wiedzy i informacji umożliwiających rozumienie i interpretację uwarunkowań społecznego procesu gospodarowania zarówno na poziomie mikro jak i makro.

Główny cel to wykształcenie postawy osoby świadomie podejmującej decyzje w sferze gospodarowania, niezależnie od tego, czy dotyczą one postępowania konsumenta, producenta, czy przedstawiciela organów władzy publicznej.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, ekonomia

Rok studiów: 1, sem.1

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykładu + 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: Wykład z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i prezentacji Power Point

Ćwiczenia wymagające czynnego uczestnictwa studentów, w tym: odpowiedzi ustnych, rozwiązywania testów, zadań, wspólnego omawiania zagadnień zadawanych przez prowadzących ćwiczenia.

Konsultacje indywidualne

Liczba punktów ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach 30

Udział w ćwiczeniach 30

Przygotowanie do ćwiczeń 15

Opracowanie pisemne (w domu) zagadnień z ćwiczeń 8

Przygotowanie do kolokwium/testu kontrolnego 20

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 2

Przygotowanie do egzaminu 18

Egzamin 2

Razem: 125 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 64 godz. (2,56 pkt ECTS)

- o charakterze praktycznym 25 (1 pkt ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Księżyk M., Ekonomia współczesnej gospodarki rynkowej, Wyd. AGH, Kraków 2015

2. Ekonomia ogólna. Podręcznik akademicki, red. naukowa Meredyk Kazimierz, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007

3. Makro- i mikroekonomia: podstawowe problemy, red. Marciniak S., WN PWN, Warszawa 2013

4. Samuelson P. A., Nordhaus W.D., Ekonomia, Wyd. Rebis, Poznań 2012

5. Begg D., Vernasca G., Fischer S., Dornbusch R., Economics, McGraw-Hill Education, Maidenhead 2014

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.