Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Produkt regionalny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-ES1-1PRE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Produkt regionalny
Jednostka: Instytut Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy z zakresu funkcjonowania produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych na rynku krajowym oraz ich znaczenia w rozwoju Podlasia. W ramach przedmiotu studenci poznają wytwórców produktów regionalnych i tradycyjnych z województwa podlaskiego. Zapoznają się także z podstawowymi przepisami prawnymi regulującymi funkcjonowanie na rynku produktów regionalnych i tradycyjnych. Na wybranych przykładach studenci przeanalizują formy i metody promocji produktów tradycyjnych i regionalnych oraz poznają instytucje, organizacje rządowe i pozarządowe wspierające tworzenie produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych. Wizyty studyjne.

Pełny opis:

profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki przyrodnicze

Rok studiów/semestr: i rok studiów pierwszego stopnia, semestr letni

Wymagania wstępne: Student powinien posiadać ogólną wiedzę przyrodniczą o regionie Podlasia.

Liczba godzin zajęć zajęć dydaktycznych z podziałem na formy zajęć:

zajęcia terenowe- 45 godz.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta; ogólny nakład pracy studenta: 60 godz., w tym:

udział w zajęciach terenowych: 45 godz.

przygotowanie się do zajęć, zaliczeń; 5

udział w konsultacjach, zaliczeniach: 10

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 60 godz. 2 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 75 godz., 2,5 ECTS

W ramach zajęć studenci poznają zasady rejestracji, certyfikowania produktów regionalnych i lokalnych. Studenci zgromadzą także informacje o najbardziej znanych produktach tradycyjnych, lokalnych i regionalnych Podlasie. Podczas zajęć terenowych będą mieli okazję poznać producentów, warunki produkcji różnych produktów regionalnych, certyfikowanych oraz zrozumieć, jak wiedza o kulturze, tradycji i historii regionu może zainspirować wytwarzanie produktów regionalnych i tradycyjnych.

Literatura:

1. Jekatierynczuk - Rudczyk E. i Stepaniuk M. (red.) 2008 - Rozwój obszarów przyrodniczo cennych. Odział Białostocki PTG, Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia, Białystok

2. Taylor J.R.E. 2013 - Tajemnice doliny Biebrzy. Eseje naukowe o zwierzętach i roślinach. Trans Humana, Białystok

3. Lewkowicz-Mosiej T. 2017 - Zioła w leczeniu chorób cywilizacyjnych. Zysk i S-ka, Poznań

4. Bebak M., Fiołek M. i in. 2017 - Boża apteka: zioła pól i ogrodów.Wydawnictwo SBA, Warszawa

5. Nizielska A. 2010 - Kulturowe uwarunkowania strategii produktu na rynku międzynarodowym. projekt współfinansowany ze środków UE w ramach EFS, Katowice

6. Broszura produkt tradycyjny i lokalny. Kompendium dobrych praktyk. 2012-2013

7. Stankiewicz A. 2008 - Środowiskowe działania lokalne na południowo-wschodnim Podlasiu(w:) pod red E.Rydza i A. Kowalaka "Świadomość ekologiczna a rozwój regionalny w Europie Środkowo-Wschodniej" Wyd. nauk. akademii Pomorskiej w Słupsku

Efekty uczenia się:

1. Student zna i potrafi identyfikować produkty regionalne, lokalne i tradycyjne Podlasia oraz wyjaśnić ich znaczenie w rozwoju regionu. z uwzględnieniem zrównoważonego użytkowania środowiska KA6_WG2

2. Student zna i potrafi interpretować wymagania prawne regulujące funkcjonowanie na rynku produktów tradycyjnych, regionalnych i tradycyjnych KA6_WG2

3. Student potrafi interpretować podstawowe zjawiska i procesy gospodarcze, analizować problemy związane z rozwojem produktów regionalnych i tradycyjnych na Podlasiu KA6_UW1

4. Student potrafi planować i organizować pracę indywidualną i zespołową oraz pracować w grupie przyjmując w niej różne role KA6_UO7

5. Student potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności KA6_UU8

6. Student potrafi dokonać krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę stałego uczenia się oraz znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu ekobiznesu KA6_KK1

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów kształcenia następuje w czasie zajęć terenowych. W czasie spotkań z producentami produktów tradycyjnych, lokalnych i regionalnych, studenci będą zadawać im pytania, dyskutować oraz sporządzać sprawozdania z zajęć. Studenci w grupach do zaliczenia przygotują i zaprezentują opracowane projekty.

Wymagana jest ocena pozytywna z każdego z ww.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia terenowe, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Stankiewicz
Prowadzący grup: Alina Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.