Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie informacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-ES1-1TN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać zakres umiejętności informatycznych na poziomie podstawowym szkoły ponadgimnazjalnej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Wykłady poświęcone są podstawowym pojęciom związanym z: informacją, technologią oraz szeroko rozumianymi technologiami informacyjnymi.

Zajęcia laboratoryjne maja na celu usystematyzowanie umiejętności studenta w pracy z komputerami klasy PC z zainstalowanym typowym oprogramowaniem firmy Microsoft: system Windows oraz pakiet Office. Umiejętności te mają pozwolić na poprawne przygotowywanie projektu dyplomowego oraz pracy magisterskiej.

Pełny opis:

profil studiów: ogólnoakademicki

forma studiów: stacjonarne

rodzaj przedmiotu: obowiązkowe

dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ekonomiczne

rok studiów/semestr: I rok / semestr 1

wymagania wstępne: Student powinien posiadać zakres umiejętności informatycznych na poziomie podstawowym szkoły ponadgimnazjalnej.

liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

15 godzin wykładu w formie prezentacji multimedialnych z dyskusją

45 godzin zajęć dydaktycznych w formie laboratoriów komputerowych

metody dydaktyczne:

- wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do czynnego udziału w wykładzie w formie dyskusji

- ćwiczenia: praktyczne ćwiczenia przy komputerze

punkty ECTS: 4.00

bilans nakładu pracy studenta: 100 godz.

udział w wykładach 15 godz.;

udział w zajęciach: 45 godz.;

przygotowanie się do zajęć i zaliczeń: 32.5 godz.;

udział w konsultacjach, zaliczeniach: 7.5 godz.

wskaźniki ilościowe Liczba godzin Punkty ECTS:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 67.5 ; 2.7

o charakterze praktycznym 85.0 ; 3.4

Literatura:

Laboratorium:

1. Murray Katherine: Microsoft Word 2010 PL. Praktyczne podejście Gliwice 2011, Wydawnictwo Helion

2. Cox Joyce: Microsoft Word 2010. Krok po kroku. Gliwice 2012, Wydawnictwo RM

3. Frye Curtis: Microsoft Excel 2010 krok po kroku Gliwice 2012, Wydawnictwo RM

4. praca zbiorowa: Microsoft Access 2010 krok po kroku Gliwice 2012, Wydawnictwo RM

5. Piotr Wróblewski MS Office 2010 PL (lub 2013 PL ) w biurze i nie tylko, Helion, 2010 (lub 2013)

6. Danuta Mendrala, Marcin Szeliga Access 2010 (lub 2013) PL, ćwiczenia praktyczne, Helion, 2010 (lub 2013)

7. Microsoft - http://www.microsoft.com/

8. Manuale używanych programów komputerowych on-line

9. Materiały przygotowane przez prowadzącego: ćwiczenia i wykłady.

Wykład:

1. Krzysztof Wojtuszkiewicz Urządzenia techniki komputerowej, części I i II, PWN, 2012 i 2013

2. Manuale używanych programów komputerowych on-line

3. Materiały przygotowane przez prowadzącego: ćwiczenia i wykłady.

4. Tomasz Goban-Klas, Piotr Sienkiewicz Społeczeństwo informacyjne: Szanse, zagrożenia, wyzwania Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji Kraków 1999.

5. Marek Cieciura, „Podstawy Technologii Informacyjnych z przykładami zastosowań”, Wydaw. VIZJA PRESS&IT SP.z o.o., Warszawa 2006

6. Piotr Wróblewski - „ABC Komputera. Wydanie VII" – Wyd. HELION Gliwice 2013 r.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

EB_WG04 zna i rozumie praktyczne przykłady implementacji metod oraz podstawowych technologii wykorzystujących osiągnięcia naukowe znajdujących zastosowanie do rozwiązania typowych problemów dla ekobiznesu

EB_WK05 zna i rozumie zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości

EB_WK06 zna i rozumie podstawowe uwarunkowania etyczne i prawne związane z działalnością naukową, dydaktyczną oraz gospodarczą i wdrożeniową

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

EB_UW01 analizować problemy oraz znajdować ich rozwiązania z wykorzystaniem wiedzy, metod, w tym metod numerycznych i metod statystycznych, z zakresu nauk ekonomicznych

EB_UU08 potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

EB_KK01 krytycznie ocenia posiadaną wiedzę i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się oraz rozumie znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu ekobiznesu

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu w formie pisemnego testu.

Laboratoria - ocena studenta następuje w trakcie zajęć poprzez ocenę jego aktywności. oraz w trakcie kolejnych sprawdzianów praktycznych przeprowadzanych w formie kolokwiów na ocenę.

Ocena końcowa jest średnią ze wszystkich pozytywnych ocen.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Wojtulewski
Prowadzący grup: Sławomir Wojtulewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.