Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo i higiena żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-ES1-2BHZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo i higiena żywności
Jednostka: Instytut Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny żywności odwołującą się do aspektów mikrobiologicznych, toksykologicznych oraz potencjalnej obecności pasożytów.

Skrócony opis:

W trakcie kursu studenci zdobywają wiedzę na temat procesu produkcji żywności, przepisów związanych z przetwórstwem żywności, zagrożeniami mikrobiologicznymi, toksykologicznymi oraz protozoologicznymi na całym szlaku przetwórstwa. Zdobywają też wiedzę na temat skutecznych sposobów zapobiegania wymienionym zagrożeniom.

Pełny opis:

Nazwa kierunku studiów biologia

Poziom kształcenia studia drugiego stopnia

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Kod przedmiotu 0200-BS2-2BHŻ

Język przedmiotu polski

Rodzaj przedmiotu przedmiot do wyboru

Wymagania wstępne Student powinien posiadać podstawową wiedzę z mikrobiologii w zakresie realizowanym w ramach zajęć w module kierunkowym z przedmiotu Mikrobiologia

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć wykład – 15 godz.

laboratorium – 15 godz.

Założenia i cele przedmiotu:

W trakcie kursu studenci zdobywają wiedzę na temat procesu produkcji żywności, przepisów związanych z przetwórstwem żywności, zagrożeniami mikrobiologicznymi, toksykologicznymi oraz protozoologicznymi na całym szlaku przetwórstwa. Zdobywają też wiedzę na temat skutecznych sposobów zapobiegania wymienionym zagrożeniom.

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, zajęcia laboratoryjne

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę laboratoriów, egzamin

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Wojtatowicz M., Stempniewicz R., Żarowska B. (red), Mikrobiologia żywności: teoria i ćwiczenia. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław, 2009.

2. Drewniak E., Drewniak T., Mikrobiologia żywności. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 2007.

3. Zaleski J.S., Mikrobiologia żywności pochodzenia zwierzęcego. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1985.

4. Burbianka M., Pliszka A., Burzyńska H., Mikrobiologia żywności. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa, 1983.

5. Jay J.M., Modern Food Microbiology. 6th Edition. AN Aspen Publication, Maryland, 2000.

Literatura uzupełniająca:

1. Salyers A.A., Whitt D.D., Mikrobiologia. Różnorodność, chorobotwórczość i środowisko. Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa, 2005.

Efekty uczenia się:

1. Student definiuje podstawowe zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa żywności (z zakresu mikrobiologii żywności, protozoologii i toksykologii) oraz terminy związane z produkcją i przetwarzaniem żywności, a także rodzaje żywności i procedury stosowane w jej przygotowywaniu

2. Student powinien samodzielnie opisywać środowisko produkcji i przetwarzania żywności oraz obecną tam florę mikrobiologiczną

3. Studenci charakteryzują właściwości biochemiczne mikroorganizmów i ich znaczenie w produkcji, przetwarzaniu i konserwowaniu żywności

4. Student rozpoznaje mikroorganizmy oraz pasożyty i grzyby pleśniowe i chorobotwórcze obecne w żywności ze szczególnym uwzględnieniem organizmów wskaźnikowych i referencyjnych

5. Wykorzystuje podstawową aparaturę badawczą do przeprowadzenia mikrobiologicznych analiz żywności

6. Student analizuje próby żywności pod kątem poziomu skażenia mikrobiologicznego i mykologicznego oraz obecności pasożytów

7. Student charakteryzuje podstawowe normy prawne związane z produkcją rolno-spożywczą oraz uzasadnia konieczność stosowania zasad HACCP i GMP.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie testu z zajęć laboratoryjnych oraz egzaminu z części wykładowej przedmiotu. Dopuszczalną formą egzaminu jest egzamin pisemny w trybie stacjonarnym bądź zdalny za pomocą dostępnych narzędzi do kształcenia zdalnego umożliwiających rejestrację przebiegu i wyników egzaminu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.