Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pomoc publiczna w ekobiznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-ES1-2PPE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pomoc publiczna w ekobiznesie
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. obowiązkowe
II rok Ekobiznesu Semestr letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teoretycznymi oraz praktycznymi aspektami szeroko pojętej pomocy publicznej, kierowanej do podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w ekobiznesie. W rezultacie studenci powinni rozumieć podstawowe pojęcia z zakresu pomocy publicznej (pomoc publiczna, zasada de minimis, wyłączenia grupowe, notyfikacja pomocy), formy i rodzaje pomocy publicznej, regulacje unijne i krajowe dotyczące pomocy publicznej, bieżące kierunki i zakres pomocy publicznej. Powinni umieć ponadto rozróżniać, kiedy wsparcie finansowe ze środków publicznych nie jest pomocą publiczną oraz jakie są relacje pomiędzy wsparciem z funduszy unijnych a pomocą publiczną.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki;

Studia: stacjonarne;

Przedmiot: kierunkowy;

Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina ekonomia i finanse

Wymagania wstępne: podstawowa wiedza z mikro- i makroekonomii

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 15 godzin; zajęcia terenowe 15 godzin

Metody dydaktyczne: wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i metod aktywizujących; konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowców w zależności od potrzeb Studenta; zajęcia terenowe

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności studenta Liczba godzin

Udział w wykładach 15

Przygotowanie do kolokwium 15

Udział w zajęciach terenowych 15

Przygotowanie sprawozdania z zajęć terenowych 5

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami : Liczba godzin Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30 1,2

o charakterze praktycznym 20 0,8

Zakres tematyczny

Temat 1. Teoretyczne przesłanki ekonomicznej aktywności państwa.

Teoria zawodności rynku jako przesłanka ekonomicznej aktywności państwa. Teoria mikroekonomicznych niesprawności rynku (dobra publiczne, efekty zewnętrzne, niekonkurencyjne rynki, niekompletne rynki, koszty transakcyjne, asymetryczna informacja). Teoria makroekonomicznych niesprawności rynku (nierównomierny rozwój, bezrobocie, inflacja).

Temat 2. Środki publiczne – istota, klasyfikacja i funkcje.

Istota środków publicznych. Rodzaje środków publicznych. Źródła środków publicznych. Funkcje środków publicznych.

Temat 3. Pomoc publiczna – istota, formy i rodzaje.

Istota pomocy publicznej. Formy pomocy publicznej. Rodzaje pomocy publicznej. Podstawowe pojęcia z zakresu pomocy publicznej. Dopuszczalność pomocy publicznej. Zakaz przyznawania pomocy publicznej.

Temat 4. Prawne aspekty finansowania podmiotów gospodarczych ze środków publicznych.

Generalne zasady oraz klauzule wspólnotowego prawa pomocy publicznej. Systemy udzielania pomocy publicznej na poziomie państw członkowskich. Polskie regulacje pomocy publicznej.

Temat 5. Instytucje udzielające pomocy publicznej.

Rola Komisji Europejskiej. Rola organów krajowych przyznających pomoc w państwach członkowskich. Nadzór nad przyznawaniem pomocy publicznej.

Temat 6. Pomoc publiczna a fundusze strukturalne.

Istota funduszy strukturalnych. Specyfika wsparcia podmiotów z funduszy strukturalnych. Problemy definiowania pomocy publicznej w ramach funduszy strukturalnych.

Temat 7. Zakres pomocy publicznej w Polsce.

Analiza skali pomocy publicznej w Polsce. Struktura beneficjentów pomocy publicznej w Polsce. Struktura form pomocy publicznej. Sposób finansowania pomocy publicznej.

Literatura:

Podstawowa:

I. Postuła, A. Werner, Prawo pomocy publicznej, LexisNexis, Warszawa 2008.

M. Gancarczyk, Wsparcie publiczne dla MSP. Podstawy teoretyczne a praktyka gospodarcza, C.H. Beck, Warszawa 2010.

Uzupełniająca:

J. Choroszczak, M. Mikulec, Pomoc publiczna a rozwój firmy – szanse i zagrożenia, Poltext, warszawa 2009.

B. Kurcz (red.), Pomoc państwa. Wybrane zagadnienia, C.H. Beck, Warszawa 2009.

Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2018 r., UOKiK, Warszawa 2019.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

KA_WG1 - student zna i rozumie teorię ekonomii dobrobytu jako teoretyczną przesłankę aktywności państwa, istotę pomocy publicznej, jej formy i rodzaje

Metody sprawdzania:

- aktywność w trakcie zajęć,

- kolokwium

Umiejętności:

KA_UW1 - student potrafi identyfikować i interpretować podstawowe zjawiska i procesy związane ze stosowaniem pomocy publicznej w gospodarce

Metody sprawdzania:

- aktywność w trakcie zajęć,

- kolokwium,

- sprawozdanie z zajęć terenowych

KA_UU8 - student potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

Metody sprawdzania:

- kolokwium,

- sprawozdanie z zajęć terenowych

Kompetencje społeczne:

KA_KK1 - student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności z zakresu możliwości i znaczenia stosowania pomocy publicznej w ekobiznesie

Metody sprawdzania:

- aktywność w trakcie zajęć,

- kolokwium,

- sprawozdanie z zajęć terenowych

Metody i kryteria oceniania:

Metody nauczania:

- wykłady prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i metod aktywizujących: dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków;

- konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowcy w zależności od potrzeb Studenta;

- zajęcia terenowe

Metody oceniania:

Zaliczenie części wykładowej w oparciu o:

- zaliczenie kolokwium – test składający się z pytań zamkniętych i otwartych przeprowadzony na ostatnim wykładzie

- aktywność w dyskusjach.

Zaliczenie zajęć terenowych w oparciu o:

- obowiązkową obecność podczas zajęć;

- opracowanie i złożenie sprawozdania z zajęć

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Przygodzka
Prowadzący grup: Renata Przygodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Przygodzka
Prowadzący grup: Renata Przygodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.