Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomiczna ocena projektów środowiskowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-ES1-3EOP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomiczna ocena projektów środowiskowych
Jednostka: Wydział Biologiczno-Chemiczny
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. obowiązkowe
III rok Ekobiznesu Semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu „Ekonomiczna ocena projektów środowiskowych” jest zapoznanie studentów z istotą efektywności inwestycji ekologicznych oraz przekazanie wiedzy dającej podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Studenci nabywają podstawową wiedzę z zakresu matematyki finansowej oraz umiejętności kalkulacji podstawowych wskaźników stanowiących główny element oceny ekonomicznej opłacalności projektów środowiskowych. Studenci uczą się również interpretacji analizowanych wskaźników oraz podejmowania na ich podstawie odpowiednich decyzji dotyczących realizacji inwestycji ekologicznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: kierunkowy

Moduł: MK_3

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: studia pierwszego stopnia, rok III, semestr 5

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład 15 godzin, ćwiczenia 30 godzin

Metody dydaktyczne:

• wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

• ćwiczenia: angażujące studentów do pracy samodzielnej i w grupach oraz dyskusji na podejmowane tematy.

Punkty ECTS: 4 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta (rodzaj aktywności i liczba godzin):

• udział w wykładach w formie stacjonarnej (10 godz.)

• udział w wykładach w formie e-learningu (5 godz.)

• studiowanie literatury przedmiotu (10 godz.)

• przygotowanie do egzaminu końcowego (10 godz.)

• udział w ćwiczeniach (18 godz.)

• udział w ćwiczeniach w formie e-learningu (12 godz.)

• przygotowanie do ćwiczeń (10 godz.)

• przygotowanie do kolokwium (10 godz.)

• przygotowanie prac domwych-pisemnych (5 godz.)

• udział w konsultacjach (8 godz.)

• udział w egzaminie pisemnym (2 godz.)

Łączny nakład pracy studenta: 100 godz.

Wskaźniki ilościowe:

• nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (Liczba godzin/Punkty ECTS):

38 godz. / 1,52 ECTS

• nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym (Liczba godzin/Punkty ECTS):

63 godz. / 2,52 ECTS

Literatura:

Podstawowa i uzupełniająca (wybrane pozycje - szczegóły zostaną przekazane bezpośrednio przez prowadzących ćwiczenia):

1. Ciborowski R.W., Gruszewska E., Meredyk K., Podstawy rachunku efektywności inwestycji, UwB Białystok 2001

2. Drobniak A., 2008, Podstawy oceny efektywności projektów publicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.

3. Dziawgo D., Zawadzki A., Finanse przedsiębiorstwa. Istota – Narzędzia – Zarządzanie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011

4. Gallagher T.J., Financial Management: Principles and Practice, Textbook Media Press, 2016

5. Gąsiorkiewicz L., Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011

6. Gos W., Rachunek przepływów pieniężnych w świetle krajowego standardu rachunkowości, Difin, Warszawa 2004

7. Piontek F., Piontek W., 2002, Rachunek ekonomiczny w ochronie środowiska, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Bytom.

8. Piontek F., 1999, Metodyka oceny efektywności wydatkowania ekologicznych funduszy celowych, „ Rocznik Ochrona Środowiska”, tom 1, s. 215-228.

9. Podgórska M., Klimkowska J., Matematyka finansowa, PWN, Warszawa 2006

10. Przewodnik po analizie kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych. Narzędzie analizy ekonomicznej polityki spójności 2014–2020, 2014, Komisja Europejska.

11. Sierpińska M., Jachna T., Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków, PWN, Warszawa 2007

12. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa wg standardów światowych, PWN Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

3EOP_WG1 zna standardowe metody matematyki finansowej i narzędzia informatyczne służące do analizy i prezentacji danych dotyczących oceny efektywności inwestycji KA6_WG5

3EOP_WK1 ma podstawową wiedzę z zakresu metod oceny efektywności inwestycji, zna podstawowe kategorie w tym zakresie KA6_WK1

3EOP_UW1 potrafi prawidłowo analizować przebieg procesu oceny efektywności inwestycji i interpretować przyczyny konkretnych zjawisk zachodzących w jego ramach KA6_UW1

3EOP_UW2 potrafi wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie oceny efektywności inwestycji ekologicznych KA6_UW4

3EOP_UW3 potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu metod oceny projektów inwestycyjnych w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów KAE_UW5

3EOP_UU1 potrafi samodzielnie uzupełniać oraz doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności A6_UU1

3EOP_UU2 potrafi korzystać z różnych źródeł informacji w celu pogłębiania i aktualizowania wiedzy specjalistycznej w zakresie oceny efektywności inwestycji ekologicznych KA6_UU2

3EOP_KK1 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności przy rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych w zakresie oceny efektywności inwestycji ekologicznych KA6_KK1

3EOP_KK2 rozumie potrzebę stałego uczenia się oraz korzystania z pomocy ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemu KA6_KK2

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy odbywa się w formie pisemnej. Egzamin uważa się za zaliczony przy uzyskaniu min. 51% poprawnych odpowiedzi.

Zasady dopuszczenia do egzaminu: zaliczenie ćwiczeń na ocenę dst (3,0).

Sposób i zasady zaliczenia ćwiczeń – uzyskanie określonej przez prowadzącego liczby punktów. Na punktację końcową składają się:

• kolokwium (ok. 67% w stosunku do maksymalnej, możliwej do zdobycia liczby punktów)

• ocenianie ciągłe – indywidualna praca na zajęciach, zadanie grupowe, prace pisemne oraz dyskusja (ok.33% w stosunku do maksymalnej, możliwej do zdobycia liczby punktów)

• prace pisemne punktowane w skali od 1-2 pkt.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gardocka-Jałowiec, Luiza Kostecka-Tomaszewska
Prowadzący grup: Anna Gardocka-Jałowiec, Luiza Kostecka-Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.