Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Opodatkowanie biznesu ekologicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-ES1-3OBE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Opodatkowanie biznesu ekologicznego
Jednostka: Wydział Biologiczno-Chemiczny
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. obowiązkowe
III rok Ekobiznes Semestr letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
przedmiot z innego kierunku

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowym celem kształcenia przedmiotu „Opodatkowanie biznesu ekologicznego” jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi zasad opodatkowania podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem opodatkowania dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce, oraz wyrobienie w nich umiejętności rozpoznawania poszczególnych ciężarów fiskalnych i prowadzenia bieżącej analizy podatkowej

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu:Przedmioty specjalnościowe

Dziedzina i dyscyplina nauk: dziedzina nauk biologicznych, kierunek: ekobiznes

Rok studiów/III rok/semestr szóstyi

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin (wykłady), 15 godzin (ćwiczenia)

Metody dydaktyczne:

- wykłady: wykład konwersatoryjny (angażujący studentów do zadawania pytań), prezentacje multimedialne

- ćwiczenia: prezentacja poszczególnych zagadnień, dyskusja, analiza przypadków (praca indywidualna i w grupach)

Punkty ECTS: 3 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach 15 h

- udział w ćwiczeniach 15 h

- przygotowanie do ćwiczeń 10 h

- przygotowanie do kolokwium 10 h

- przygotowanie do egzaminu 10 h

- udział w egzaminie 2 h

- udział w konsultacjach 3 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 35 h, 1,4 ECTS

- o charakterze praktycznym 50 h, 2 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Dolata S., Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

2. Felis P., Jamroży M., Szlęzak-Matuszewicz J., Podatki i składki w działalności przedsiębiorców, Wyd. Difin, Warszawa 2019.

3. Litwińczuk H., Karwat P., Pietrasiewicz W., Tetłak K., (red.), Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wyd. Wolters Kluwer, 2017.

Literatura dodatkowa:

1. Mariański A., Krajewska A., Nowak-Piechota A., Wilk M. (red.),Opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

2. Beger T., Liss P., Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2016.

3. Ickiewicz J., Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2014.

4. Olchowicz I., VAT w działalności gospodarczej, Difin, Warszawa 2015.

5. Szlęzak-Matusewicz J., Zarządzanie podatkami osób fizycznych, , Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

6. Taxation trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway2019 Edition, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2019.

Ustawy:

1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.)

2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 865, 1018 ze zm.)

3. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2019r., poz. 43, 1495, 1649 ze zm.).

4. Ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz.2174 ze zm)

Efekty uczenia się:

Wiedza

3OBE_W01 Student zna podstawowe pojęcia w zakresie opodatkowania, w tym m.in. podatek, obowiązek podatkowy, przedmiot, podmiot i podstawa opodatkowania, konstrukcja podatku, KA6__WG1

3OBE_W02 Wyróżnia obciążenia fiskalne dotyczące podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Polsce, KA6_WG2, KA6_WG3

3OBE_W03 Wyróżnia i charakteryzuje formy opodatkowania dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej, zna konstrukcję poszczególnych form opodatkowania oraz odpowiednie obowiązki ewidencyjne podatnika, KA6_WG2, KA6_WG3

Umiejętności

3OBE_U01 Dokonuje wyboru właściwej formy opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej, biorąc pod uwagę m.in. takie kryteria, jak: forma organizacyjno-prawna przedsiębiorstwa, przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej, wysokość obrotów, KA6_UW1, KA6_UW2, KA6_UW3

3OBE_U02 Oblicza wysokość podatku w każdej z form opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej, KA6_UW1, KA6_UW2, KA6_UW3

3OBE_U03 Dokonuje wyboru optymalnej formy opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej, biorąc pod uwagę odpowiednie kryteria, jak: wysokość obciążeń, uciążliwość i koszty ewidencji podatkowych, ryzyko podatkowe, KA6_UW1, KA6_UW2, KA6_UW3

KOMPETENCJE

3OBE_K01 Potrafi samodzielnie uzupełniać, doskonalić i aktualizować nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie form opodatkowania działalności gospodarczej,

KA6_KK1

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

- wykłady: wykład konwersatoryjny (angażujący studentów do zadawania pytań), prezentacje multimedialne

- ćwiczenia: prezentacja poszczególnych zagadnień, dyskusja, analiza przypadków (samodzielna praca studentów i praca w grupach)

Forma zaliczenia przedmiotu:

- wykłady: egzamin

- ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach (w tym: udział w dyskusji, analiza przypadków) oraz kolokwium (w formie pisemnej)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wildowicz-Giegiel
Prowadzący grup: Anna Wildowicz-Giegiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot z innego kierunku

Skrócony opis:

Podstawowym celem kształcenia przedmiotu „Opodatkowanie biznesu ekologicznego” jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi zasad opodatkowania podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem opodatkowania dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce, oraz wyrobienie w nich umiejętności rozpoznawania poszczególnych ciężarów fiskalnych i prowadzenia bieżącej analizy podatkowej

Pełny opis:

rofil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu:Przedmioty specjalnościowe

Dziedzina i dyscyplina nauk: dziedzina nauk biologicznych, kierunek: ekobiznes

Rok studiów/III rok/semestr szósty

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia 15 godzin ćwiczeń, 15h wykładów

Metody dydaktyczne:

-- wykłady: wykład konwersatoryjny (angażujący studentów do zadawania pytań), prezentacje multimedialne,

- ćwiczenia: prezentacja poszczególnych zagadnień, dyskusja, analiza przypadków (praca indywidualna i w grupach)

Punkty ECTS: 1 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w konwersatorium 15 h

- przygotowanie do kolokwium 10 h

- przygotowanie do egzaminu 10 h

- udział w egzaminie 2 h

- udział w konsultacjach 3 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 35 h, 1,4 ECTS

- o charakterze praktycznym 50 h, 2 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Dolata S., Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

2. Felis P., Jamroży M., Szlęzak-Matuszewicz J., Podatki i składki w działalności przedsiębiorców, Wyd. Difin, Warszawa 2019.

3. Litwińczuk H., Karwat P., Pietrasiewicz W., Tetłak K., (red.), Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wyd. Wolters Kluwer, 2017.

Literatura dodatkowa:

1. Mariański A., Krajewska A., Nowak-Piechota A., Wilk M. (red.),Opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

2. Beger T., Liss P., Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2016.

3. Ickiewicz J., Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2014.

4. Olchowicz I., VAT w działalności gospodarczej, Difin, Warszawa 2015.

5. Szlęzak-Matusewicz J., Zarządzanie podatkami osób fizycznych, , Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

6. Taxation trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway2019 Edition, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2019.

Ustawy:

1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.)

2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 865, 1018 ze zm.)

3. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2019r., poz. 43, 1495, 1649 ze zm.).

4. Ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz.2174 ze zm)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.