Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny - Wybrane aspekty badań śladów biologicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-KS2-2MON1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny - Wybrane aspekty badań śladów biologicznych
Jednostka: Wydział Biologiczno-Chemiczny
Grupy: 2L stac. II stopnia studia chemi kryminalistycznej i sądowej -przedm.monograficzne
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Skrócony opis:

Treści przedmiotu Wybrane aspekty badań śladów biologicznych zawierają zagadnienia związane z charakterystyką śladów biologicznych, możliwościami ich powstawania , metodami ujawniania oraz wybranymi metodami i procedurami badawczymi stosowanymi współcześnie w naukach kryminalistycznych. Studenci uzyskują podstawową wiedzę w zakresie możliwości powstawania śladów biologicznych oraz technik śledczych jak i niektórych metod analitycznych stosowanych we współczesnej kryminalistyce.

Pełny opis:

Wykład zawiera zagadnienia związane z niektórymi metodami badań śladów biologicznych stosowanych współcześnie w naukach

kryminalistycznych. Studenci uzyskują podstawową wiedzę w zakresie możliwości powstawania śladów biologicznych oraz technik śledczych jak i niektórych metod analitycznych stosowanych we współczesnej kryminalistyce.

Zagadnienia :

1. Ślady kryminalistyczne, podział śladów.

2. Ślady biologiczne. Krew. DNA.

3. Terroryzm i katastrofy masowe. Wykorzystanie metod biologii molekularnej.

4. Elementy medycyny sądowej.

5. Wybrane aspekty analizy śladów biologicznych metodami chemicznymi.

Liczba godzin: 15

wykład 15 godzin

Metody nauczania: wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych, eksperyment laboratoryjny

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Z. Ruszkowski, Fizykochemia kryminalistyczna, Wydawnictwo Problemów Kryminalistyki CLKP, Warszawa

2. I. Bogusz. M. Bogusz, Ślady biologiczne, Centrum Szkolenia Policji, Legionowo, 2003.

3.Ryszard Słomski, Analiza DNA. Teoria i praktyka, 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. Czasopismo „Problemy kryminalistyki”.

2. Czasopisma „ Kwartalnik policyjny”, „Policja”.

3. Publikacje w czasopismach naukowych

Efekty uczenia się:

KA7_WG1 zna i rozumie w pogłębionym stopniu fakty obiekty i zjawiska obejmujące zaawansowaną wiedzę, w zakresie chemii kryminalistycznej i sądowej, przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku

KA7_UW4 potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do formułowania i testowania hipotez związanych z nietypowymi problemami badawczymi w zakresie studiowanego kierunku

KP7_KO1 jest gotów do działalności w obszarze związanym ze studiowanym kierunkiem, w tym wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego

KA7_WK1 zna i rozumie pojęcia z zakresu prawa i postępowania dowodowego, niezbędne w zakresie studiowanego kierunku

KA7_WK3 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; zna wymogi i procedury Polskiego i Europejskiego Urzędów Patentowych

KA7_UW1 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim; integrować uzyskane informacje oraz dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, oraz formułować wnioski

KA7_UW2 potrafi przygotowywać opracowania naukowe i wystąpienia zarówno w języku polskim, jak i angielskim, przedstawiające zarówno wyniki własnych badań, jak i stan wiedzy

KP7_KR3 jest gotów do rozwijania dorobku zawodu i podtrzymywania etosu zawodu

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia wykładu: egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Petelska
Prowadzący grup: Aneta Petelska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Treści przedmiotu Wybrane aspekty badań śladów biologicznych zawierają zagadnienia związane z charakterystyką śladów biologicznych, możliwościami ich powstawania , metodami ujawniania oraz wybranymi metodami i procedurami badawczymi stosowanymi współcześnie w naukach kryminalistycznych. Studenci uzyskują podstawową wiedzę w zakresie możliwości powstawania śladów biologicznych oraz technik śledczych jak i niektórych metod analitycznych stosowanych we współczesnej kryminalistyce.

Pełny opis:

Wykład zawiera zagadnienia związane z niektórymi metodami badań śladów biologicznych stosowanych współcześnie w naukach

kryminalistycznych. Studenci uzyskują podstawową wiedzę w zakresie możliwości powstawania śladów biologicznych oraz technik śledczych jak i niektórych metod analitycznych stosowanych we współczesnej kryminalistyce.

Zagadnienia :

1. Ślady kryminalistyczne, podział śladów.

2. Ślady biologiczne. Krew. DNA.

3. Terroryzm i katastrofy masowe. Wykorzystanie metod biologii molekularnej.

4. Elementy medycyny sądowej.

5. Wybrane aspekty analizy śladów biologicznych metodami chemicznymi.

Liczba godzin: 15

wykład 15 godzin

Metody nauczania: wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych, eksperyment laboratoryjny

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Z. Ruszkowski, Fizykochemia kryminalistyczna, Wydawnictwo Problemów Kryminalistyki CLKP, Warszawa

2. I. Bogusz. M. Bogusz, Ślady biologiczne, Centrum Szkolenia Policji, Legionowo, 2003.

3.Ryszard Słomski, Analiza DNA. Teoria i praktyka, 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. Czasopismo „Problemy kryminalistyki”.

2. Czasopisma „ Kwartalnik policyjny”, „Policja”.

3. Publikacje w czasopismach naukowych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.