Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-OS1-2JOBIII Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy
Jednostka: Wydział Biologiczno-Chemiczny
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ochrony środowiska-przedm.obowiązkowe
II r. I st. Ochrona Środowiska - semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest wykształcenie umiejętności posługiwania się literaturą naukową i specjalistyczną terminologią z dziedziny ochrony środowiska w opracowaniach pisemnych i wystąpieniach ustnych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Lektorat języka obcego na kierunku ochrona środowiska ma na celu wykształcenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji oraz w dziedzinie nauk ścisłych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska. Student uczy się poruszania w tematyce specjalistycznej, rozumienia ustnej prezentacji, wykładu, analizy artykułu naukowego i popularnonaukowego, uczy się swobodnej komunikacji samodzielnie stosując terminologię nauk ścisłych.

Pełny opis:

Lektorat języka obcego na kierunku ochrona środowiska

Studia pierwszego stopnia

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

0200-OS1-2JOBIII

Przedmiot obowiązkowy, moduł ogólnouczelniany

II rok/III semestr,

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2.

II rok, III semestr

Liczba godzin: 30h.

Punkty ECTS: 2

Ogólny nakład pracy studenta: 50 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 30 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 20 godz.;

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela 30 h = 1,2 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym 50 h = 2 pkt ECTS

Efekty uczenia się:

Potrafi przygotować prace pisemne typowe dla kierunku studiów i specjalności (np. raporty, opisy procesów, streszczenia artykułów naukowych i popularnonaukowych). Potrafi posługiwać się słownictwem specjalistycznym z dziedziny ochrony środowiska w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację w języku obcym na poziomie B2. Czyta ze zrozumieniem naukowe teksty chemiczne. K_U09 K_U11

Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych związanych z dziedziną nauk chemicznych (np. prezentacje, krótkie referaty) z wykorzystaniem różnorodnych źródeł. Uczy się samodzielnie wybranych zagadnień.

K_U10 K_U08

Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role. Wykazuje aktywność w interakcji w grupie. Rozumie ograniczenia własnej wiedzy i potrzebę jej pogłębiania. K_K01 K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie/komunikacja, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, wypowiedzi pisemnych oraz na podstawie prezentacji z wybranej dziedziny nauk biologicznych.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kulik, Agnieszka Markowska
Prowadzący grup: Anna Kulik, Agnieszka Markowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wykształcenie umiejętności posługiwania się literaturą naukową i specjalistyczną terminologią z dziedziny nauk biologicznych w opracowaniach pisemnych i wystąpieniach ustnych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest wykształcenie umiejętności posługiwania się literaturą naukową i specjalistyczną terminologią z dziedziny nauk biologicznych w opracowaniach pisemnych i wystąpieniach ustnych.

Tematyka ogólna:

1. Studia: moja uczelnia, nazwy wydziałów i kierunków, nazwy przedmiotów uczelnianych, stopnie naukowe; organizacja roku akademickiego, wynajmowanie mieszkania.

2.Science: dziedziny nauki, wybitni naukowcy i odkrycia naukowe. Metody badawcze, osiągnięcia w dziedzinie nauk ścisłych.

3. Praca: stanowiska pracy, formy zatrudnienia, staranie się o pracę; rozmowa kwalifikacyjna; przebieg kariery.

4. Pisanie: CV, list motywacyjny,

e-mail nieformalny (np. zaproszenie, odpowiedź na zaproszenie), e-mail formalny (np.);

Zagadnienia specjalistyczne:

1.Terminologia związana z opisem krajobrazu, nazwy geograficzne.

2. Terminologia związana z chemią – pierwiastki, związki chemiczne i ich działanie.

3. Laboratorium – podstawowy sprzęt i metody pracy laboratoryjnej.

4.Wybrane aspekty ochrony środowiska na świecie w Polsce.

Ekosystem: zależności pomiędzy organizmami żywymi w środowisku.

Lokalne i globalne zmiany w środowisku : zanieczyszczenie wody, powietrza, gleby; efekt cieplarniany, dziura ozonowa; wpływ zanieczyszczenie na zdrowie człowieka i inne organizmy żywe; rozprzestrzenianie, wpływ na środowisko i organizmy żywe, utylizacja.

5.Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt; wybrane zagadnienia, np. eksperymenty na zwierzętach, żywność modyfikowana genetycznie. Organizacje ochrony środowiska.

6. Graficzne środki przekazu informacji naukowej (tabele, wykresy, symbole).

7.Referat, wykład, dyskusja, prezentacja – umiejętność ustnego przekazania wiedzy specjalistycznej.

8.Pisanie :umiejętność streszczenia artykułu naukowego

Literatura:

Literatura uzupełniająca (materiałys specjalistyczne)

English in Science and Technology, P. Domański (Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1996)

Oxford English for Academic Purposes, E. de Chazal&S. McCarter, ( OUP,2012 )

Cambridge Academic English M. Hewings Cambridge University Press 2012)

Science, Keith Kelly (Macmillan, 2008)

World English, K.Johannsen, R.Chase (Heinle/National Geographic,2010)

Reading Explorer, P. MacIntyre (Heinle/National Geographic, 2009)

Literatura uzupełniająca (materiały ogólne)

Longman English Grammar Practice L.G. Alexnder (Longman, 1990)

New Oxford English Grammar Course M. Swan,

C. Walter (Oxford UP, 2011)

English Grammar in Use, R.Murphy (Cambridge UP, 1990)

English Grammar Lessons, M.Dean (Oxford UP, 1993)

Literatura uzupełniająca (materiałys specjalistyczne)

English in Science and Technology, P. Domański (Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1996)

Oxford English for Academic Purposes, E. de Chazal&S. McCarter, ( OUP,2012 )

Cambridge Academic English M. Hewings Cambridge University Press 2012)

Science, Keith Kelly (Macmillan, 2008)

World English, K.Johannsen, R.Chase (Heinle/National Geographic,2010)

Reading Explorer, P. MacIntyre (Heinle/National Geographic, 2009)

Uwagi:

Opuszczenie ponad 50% zajęć dyskwalifikuje możliwość uzyskania zaliczenia ( wyjątkiem są udokumentowane sytuacje losowe)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kuzia, Gocha Kvantaliani
Prowadzący grup: Anna Kuzia, Gocha Kvantaliani
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wykształcenie umiejętności posługiwania się literaturą naukową i specjalistyczną terminologią z dziedziny nauk biologicznych w opracowaniach pisemnych i wystąpieniach ustnych.

Pełny opis:

Lektorat języka obcego na kierunku ochrona środowiska

Studia pierwszego stopnia

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

0200-OS1-1JOBI, 0200-OS1-1JOBII, 0200-OS1-2JOBIII,0200-OS1-2JOBIV

Przedmiot obowiązkowy, moduł ogólnouczelniany

I rok/I semestr, I rok/IIsemestr, II rok/III semestr, II rok/ IV semestr

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2.

Liczba godzin: 120 (4 semestry x 30 godz.)

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta

Ogólny nakład pracy studenta: 50 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 30 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 20 godz.;

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela 30 h = 1,2 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym 50 h = 2 pkt ECTS

Literatura:

Język angielski:

Science, Keith Kelly (Macmillan, 2008)

How English Works, M.Swan, C.Walter (OUP, 1997)

Oxford EAP –a Course in English for Academic Purposes, E.deChazal, S. McCarter (Oxford,2016)

English Vocabulary in Use, M.McCarthy, F.O’Dell (Cambridge UP, 1994)

Technical English, N.Brieger, A.Pohl (Summertown Publishing,2009)

English in Science and Technology, P. Domański (Wyd.Naukowo-Techniczne, 1996)

World English, K.Johannsen, R.Chase (Heinle/National Geographic, 2010)

Reading Explorer, P. MacIntyre (Heinle/National Geographic, 2009)

English File Upper-intermediate , C.Latham-Koenig,C.Oxenden,(OUP, 2014)

czasopisma i gazety: Nature, The Guardian, Newsweek,

prasa naukowa: np. Journal of Ecology, International Journal of Microbiology,

bazy danych z materiałami dla lektorów języka angielskiego: www.onestopenglish.com, www.linguahouse.com

serwisy informacyjne: www.bbcworld.com, www.ted.com, itp.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.