Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia gospodarcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-EN1-1HIG Kod Erasmus / ISCED: 08.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia gospodarcza
Jednostka: Katedra Historii i Teorii Pieniądza
Grupy: 3L niestac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego

Założenia (opisowo):

Z założenia historia gospodarcza jako nauką badającą zachodzące w przeszłości procesy ekonomiczne oraz umożliwiającą poprawne posługiwanie się zestawem pojęć z zakresu analiz społeczno-gospodarczych w odniesieniu do współczesności.

Cel przedmiotu: zajęcia z przedmiotu „Historia gospodarcza”, poprzez analizę ewolucji systemów ekonomicznych (w okresie od średniowiecza do czasów obecnych) mają zapoznać studenta z prawidłowościami rozwoju poszczególnych społeczeństw oraz ukazać tkwiące w przeszłości źródła współczesnych problemów gospodarczych. Zdobyta wiedza pozwoli na zrozumienie procesów tworzenia i podziału dochodu społecznego w danym okresie historycznym, na określonym terytorium.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Tematyka wykładów obejmuje rozwój stosunków ekonomicznych w gospodarce światowej w okresie od średniowiecza do XX wieku. Uwagę zwraca się na ewolucję systemów ekonomicznych. Wiele miejsca poświęca się zagadnieniom dotyczącym rozwoju ziem polskich.

Program ćwiczeń nastawiony jest na analizę przemian gospodarczych w okresie od I wojny światowej do przełomu XX i XXI wieku. Wskazuje się tu na zmiany w polityce gospodarczej, cykliczność rozwoju gospodarki światowej, przeobrażenia w powojennym świecie. Analizuje się również zagadnienia dotyczące procesu transformacji ustrojowej, który ma miejsce od lat 90. XX wieku.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: kształcenia ogólnego

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ekonomiczne, ekonomia

Rok studiów /semestr: I rok/semestr zimowy

Wymagania wstępne: warunkiem zrozumienia treści przedmiotu „Historia gospodarcza” jest posiadanie ogólnej wiedzy z historii powszechnej i wiedzy o społeczeństwie.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 18 godzin (wykłady), 18 godzin (ćwiczenia), zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej i w formie e-learningu.

Metody dydaktyczne:

- wykłady: wykład tradycyjny przygotowany w oparciu o dostępną literaturę naukową, prowadzony w ramach bezpośredniego kontaktu ze studentami, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu oraz oraz prowadzony w formie e-zajęć, studenci mogą również korzystać z konsultacji u prowadzącego zajęcia (wymiar konsultacji – 2 godz. w tygodniu).

- ćwiczenia: prezentacja zagadnień objętych nauczaniem, dyskusja, prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne, studia przypadków, prace pisemne, samodzielna praca studentów, studenci mogą również korzystać z konsultacji u prowadzącego zajęcia (wymiar konsultacji – 2 godz. w tygodniu).

Punkty ECTS: 6 (6x25godz.)

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 18 godz.

- udział w ćwiczeniach: 18 godz.

- studia literatury 50 godz.

- przygotowanie do kolokwium: 30 godz.

- przygotowanie do egzaminu: 30 godz.

- udział w egzaminie: 2 godz.

- udział w konsultacjach: 2 godz.

Wskaźniki ilościowe (nakład pracy studenta związany z zajęciami):

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 40 (1,60 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kaliński J., Przygodzka R., Zalesko M., Historia gospodarcza świata XIX i XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014.

2. Kaliński J., Noniewicz Cz., Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2015.

3. Kaliński J., Historia gospodarcza XIX i XX w., PWE, Warszawa 2008.

4. Skodlarski J., Historia gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

5. Szpak J., Historia gospodarcza powszechna, PWE, Warszawa 2007.

6. Dwilewicz Ł., Economic history - introduction and lectures, Warsaw School of Economics, Warsaw 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Ciepielewski J., Kostrowicka I., Landau Z., Tomaszewski J., Dzieje gospodarcze świata do roku 1980, PWE, Warszawa 1985.

2. Kaczyńska E., Piesowicz K., Wykłady z powszechnej historii gospodarczej, PWN, Warszawa 1977.

3. Jezierski A., Leszczyńska C., Historia gospodarcza Polski. Wyd. Key Text, Warszawa 2010.

4. Morawski W., Dzieje gospodarcze Polski, Difin, Warszawa 2010.

5. Skodlarski J., Zarys historii gospodarczej Polski, PWN, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

HIG_W01 Student posiada wiedzę na temat ewolucji systemów ekonomicznych w okresie od średniowiecza do czasów współczesnych (E1_W01, E1_W02)

HIG_W02 Posiada elementarną wiedzę umożliwiającą poprawne posługiwanie się zestawem pojęć z zakresu analiz społeczno-gospodarczych w odniesieniu do współczesności (E1_W01, E1_W03),

HIG_W03 Zna prawidłowości rozwoju poszczególnych społeczeństw oraz tkwiące w przeszłości źródła współczesnych problemów gospodarczych (E1_W08, E1_W09)

HIG_W04 Rozumie proces tworzenia i podziału dochodu społecznego w danym okresie historycznym, na określonym terytorium (E1_W09)

HIG_W05 Posiada wiedzę na temat metod i narzędzi pozyskiwania informacji niezbędnych do wykonywania badań społeczno-gospodarczych w perspektywie historycznej (E1_W06)

UMIEJĘTNOŚCI

HIG _U01 Potrafi obserwować i interpretować zjawiska społeczno-ekonomiczne oraz zależności między nimi; potrafi analizować ich przyczyny i przebieg (E1_U01, E1_U03)

HIG _U02 Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z historii gospodarczej do pozyskiwania materiału badawczego i prowadzenia badań z zakresu zjawisk społeczno-gospodarczych (E1_U02)

HIG _U03 Posiada umiejętność formułowania sądów w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych (E1_U08)

HIG _U04 Umie przygotowywać prace i wystąpienia ustne dotyczące zagadnień z zakresu historii gospodarczej (E1_U09, E1_U010)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

HIG _K01 Jest przygotowany do prowadzenia badań z zakresu problemów ekonomiczno-społecznych i samodzielnego poszukiwania rozwiązań tych problemów (E1_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

- ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach oraz kolokwium;

- wykłady: egzamin końcowy pisemny lub ustny z zagadnień omawianych w formie stacjonarnej i formie e-zajęć (wymagana ponad 50%

poprawnych odpowiedzi), warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.