Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Matematyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-EN1-1MAT Kod Erasmus / ISCED: 11.101 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Matematyka
Jednostka: Zakład Ekonometrii i Statystyki
Grupy: 3L niestac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Założenia (opisowo):

Wiedza z matematyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Program przedmiotu obejmuje elementy analizy matematycznej w zakresie funkcji jednej i dwóch zmiennych oraz algebry liniowej. Szczególna uwaga jest zwrócona na zapoznanie z metodami matematycznymi stosowanymi w naukach społecznych. Wykład zawiera definicje, wzory i twierdzenia z matematyki oraz przykłady. Na ćwiczeniach studenci rozwiązują zadania, które oswajają z teorią.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy, M_2

Dziedzina i dyscyplina nauki

Dziedzina: nauki matematyczne; Dyscyplina: matematyka

Rok studiów/semestr 1 rok, 1 semestr

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) Wiedza z matematyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 30 godz. – wykład, 30 godz. – ćwiczenia

Metody dydaktyczne

Metody podające (wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych), metody praktyczne oraz aktywizujące

(praca indywidualna przy tablicy, praca samodzielna, rozwiązywanie testów na platformie e-learningowej).

Punkty ECTS 8

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach – 18 h w sali; 12 h e-learning;

udział w ćwiczeniach – 18 h w sali; 12 h e-learning;

udział w konsultacjach – 6 h;

rozwiązywanie testów na platformie – 3 h;

przygotowanie do zajęć oraz do testów na platformie – 50 h;

przygotowanie do kolokwiów – 50 h;

przygotowanie do egzaminu – 30 h;

udział w egzaminie – 1 h;

Łączny nakład pracy studenta – 200 h

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin/Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 41/1,64

o charakterze praktycznym: 170/6,8

Literatura:

Podstawowa:

1. Antoniewicz R., Misztal A., Matematyka dla studentów ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

2. Bażańska T., Nykowska M., Matematyka w zadaniach dla wyższych zawodowych uczelni ekonomicznych, Oficyna Wydawnicza Branta,

Warszawa 2007.

3. Mierzyńska D., Perło N., Roszkowska E., Algebra liniowa z elementami zastosowań w ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu w

Białymstoku, Białystok 2003.

4. Ostoja-Ostaszewski A., Matematyka w ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

5. Roszkowska E., Zadania z analizy matematycznej dla ekonomistów, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006.

Uzupełniająca:

1. Gurgul H., Suder M., Matematyka dla kierunków ekonomicznych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.

2. Matłoka M. (red.), Matematyka dla ekonomistów. Zbiór zadań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.

3. Piszczała J., Matematyka i jej zastosowania w naukach ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2008.

4. Hoy M., Livernois J. , McKenna C. , Rees R. , Stengos T. , Mathematics for Economics, The MIT Press, Cambridge Massachusetts, London England 2011.

5. Anholcer M., Mathematics in economics and management : examples and exercises, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1MAT_W01 Ma podstawową wiedzę o funkcjach jednej zmiennej (w tym z rachunku różniczkowego i całkowego) oraz możliwościach ich wykorzystania do analizy zjawisk społeczno-ekonomicznych, a także posługuje się prawidłowo podstawowymi własnościami funkcji jednej zmiennej, potrafi wyznaczyć podstawowe pochodne i całki funkcji jednej zmiennej E1_W06

1MAT_W02 Ma podstawową wiedzę o funkcjach dwóch zmiennych (przede wszystkim z rachunku różniczkowego) oraz możliwościach ich wykorzystania do analizy zjawisk społeczno-ekonomicznych, a także potrafi wyznaczyć podstawowe pochodne cząstkowe i rozwiązywać elementarne zagadnienia optymalizacyjne funkcji dwóch zmiennych E1_W06

1MAT_W03 Ma podstawową wiedzę o wektorach, macierzach i układach równań liniowych oraz możliwościach ich wykorzystania do analizy zjawisk społeczno-ekonomicznych, a także potrafi wykonać operacje na wektorach, macierzach i rozwiązać układ równań liniowych E1_W06

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1MAT_K1: Potrafi samodzielnie rozszerzyć wiedzę i umiejętności z matematyki E1_K06

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągniecie założonych efektów kształcenia. Do egzaminu dopuszczone są osoby posiadające zaliczenie ćwiczeń. Egzamin pisemny zawierający pytania testowe zamknięte i otwarte. Zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie kolokwiów, rozwiązania testów na platformie e-learningowej oraz aktywności na zajęciach. Opuszczenie przez studenta więcej niż 3 godz. dydaktycznych (nieusprawiedliwionych i nieodrobionych) kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu. Zaliczanie nieobecności odbywa się na konsultacjach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.