Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikroekonomia cz. 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-EN1-1MIK1 Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia cz. 1
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L niestac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Pierwsza część mikroekonomii zapoznaje studenta z podstawowymi kategoriami mikroekonomicznymi. Osnową zajęć jest struktura każdego racjonalnego projektu gospodarczego, obejmująca: cele, metody i środki działalności gospodarczej.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Podstawowy M2

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, ekonomia

Rok studiów: 1, sem.1

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 9 godzin wykładu + 9 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: Wykład z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i prezentacji Power Point

Ćwiczenia wymagające czynnego uczestnictwa studentów, w tym: odpowiedzi ustnych, rozwiązywania testów, zadań, wspólnego omawiania zagadnień zadawanych przez prowadzących ćwiczenia.

Konsultacje indywidualne

Liczba punktów ECTS 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach 9

Udział w ćwiczeniach 9

Przygotowanie do ćwiczeń 18

Opracowanie pisemne (w domu) zagadnień z ćwiczeń 8

Przygotowanie do kolokwium/testu kontrolnego 10

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 2

Przygotowanie do egzaminu 18

Egzamin 1

Razem: 75 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 21 godz. (0,84 pkt ECTS)

- o charakterze praktycznym 6 (0,24 pkt ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Begg D., Vernasca G., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia. Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014

2. Ekonomia ogólna. Podręcznik akademicki, red. Meredyk Kazimierz, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007

3. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, Wyd. REBIS, Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca:

4. Czarny B., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2011

5. Mankiw N.G., Taylor M.P., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2016

6. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text , Warszawa 2016

7. Krugman, P., Wells R., Microeconomics, Worth Publishers cop., New York 2015.

8.Solek A., Exercises in Microeconomics, Cracow University of Economics Press, Cracow 2013.

Efekty uczenia się:

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

WIEDZA

1EKO1_W01 Student posiada wiedzę o problemach podejmowanych w naukach ekonomicznych; zna podstawowe kategorie ekonomiczne, E1_W01

1EKO1_W02 Student zna terminologię ekonomiczną, używa języka ekonomicznego; posługuje się kategoriami mikroekonomicznymi, E1_W02

UMIEJĘTNOŚCI

1EKO1_U01 Student potrafi opisać podstawowe zależności między podstawowymi kategoriami mikroekonomicznymi; rozumie teksty mikroekonomiczne; wypowiada się stosując poznaną terminologię ekonomiczną, E1_U01

1EKO1_U02 Zna zasady działania podmiotów gospodarczych, w tym zasadę racjonalnego działania, potrafi określić cele podmiotów o różnych typach własności, potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów oraz dostrzega złożoność zjawisk społeczno-gospodarczych, E1_U03

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1EKO1_K01 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz umie uzasadnić potrzebę dalszego uczenia się, umie wyrażać swoje sądy, rozumie potrzebę stałego uczenia się, E1_K01

1EKO1_K02 Student potrafi samodzielnie uzupełniać swoją wiedzę o niezbędne informacje oraz zdobywać nowe umiejętności, E1_K06

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - egzamin pisemny, pytania otwarte.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Ćwiczenia - zaliczenie na stopień na podstawie oceny aktywności studenta na zajęciach, prac grupowych i wyników kolokwiów

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.