Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomika przedsiębiorstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-EN1-2EPR Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika przedsiębiorstwa
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L niestac.studia ekonomiczne I st. - przedm.kierunkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Założenia (opisowo):

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z prowadzeniem działalności gospodarczej na poziomie mikroekonomicznym w przedsiębiorstwie. Zostaną oni zapoznani z formami organizacyjno-prawnymi przedsiębiorstw, instrumentami i sposobami racjonalnego gospodarowania. W tym celu analizowane będą sprawozdania finansowe i podstawowe wskaźniki oceny parametrów przedsiębiorstwa.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, moduł 3 – przedmioty kierunkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: obszar nauk ekonomicznych, ekonomia

Rok studiów/semestr: II/3

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład, 18h

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

– udział w wykładach – 18h

– przygotowanie do wykładów – 30h

– udział w konsultacjach – 10h

– przygotowanie do egzaminu końcowego – 40h

– egzamin – 2h

RAZEM: 100h

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

– wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 30h – 1,2pkt ECTS

– o charakterze praktycznym – 70h – 2,8pkt ECTS

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. M. Żelichowska, Ekonomika przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2013

2. J. Duraj, Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2000

3. J. Lichtarski (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Ekonomika przedsiębiorstw: praca zbiorowa, red. J. Engelhardt, Wydawnictwo Fachowe CeDeWu, 2011

2. K. Guzera, J. Mierzejewska-Majcherek, Ekonomika przedsiębiorstw: podręcznik. Cz. 1, Difin, Warszawa, 2011

3. J. Mierzejewska-Majcherek, Ekonomika przedsiębiorstw: podręcznik. Cz. 2, Difin, Warszawa, 2011

4. K. Guzera, Ekonomika przedsiębiorstw: podręcznik. Cz. 3, Difin, Warszawa, 2011

5. Z. Nasalski, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw: wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 2006

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

2EPR _W01 Ma podstawową wiedzę o przedsiębiorstwie, jego formach organizacyjno-prawnych, zasadach funkcjonowania oraz kategoriach ekonomicznych na poziomie mikroekonomicznym E1_W01

2EPR_W02 Ma wiedzę o strukturach wewnętrznych przedsiębiorstwa, celach i sposobach ich realizacji E1_W02

2EPR_W03 Zna podstawowe zasady tworzenia przedsiębiorstw, tworzenia ich struktur organizacyjnych oraz zasady ich prowadzenia E1_W11

UMIEJĘTNOŚCI

2EPR_U01 Potrafi analizować podstawowe sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa oraz interpretować poszczególne ich wyniki oraz wielkości w celu poprawy efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa E1_U01

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

2EPR _K01 Prawidłowo identyfikuje informacje i sygnały płynące z otoczenia zewnętrznego oraz z wewnątrz przedsiębiorstwa oraz potrafi je wykorzystywać dla efektywnego funkcjonowania firmy E1_K04

2EPR_K02 Rozumie znaczenie przedsiębiorczości, kreatywności i innowacyjności dla efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa E1_K07

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu

Formy zaliczenia przedmiotu:

- egzamin końcowy na ocenę, dopuszczenie do egzaminu na podstawie aktywności na zajęciach, oraz pozytywnych ocen dwóch sprawdzianów

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.