Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Makroekonomia I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-EN1-2ME1 Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Makroekonomia I
Jednostka: Katedra Ekonomii Politycznej
Grupy: 3L niestac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Badanie związków między poszczególnymi agregatami ma na celu określenie warunków zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz przyczyn niepełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych. Analizuje się przejawy zawodności samoregulujących mechanizmów rynkowych i związane z tym przesłanki ingerencji państwa.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Temat 1. Gospodarka narodowa jako przedmiot badań naukowych

Temat 2. Rozwój i czynniki rozwoju gospodarczego

Temat 3. Rachunek produktu narodowego

Temat 4. Finanse publiczne i budżet państwa

Temat 5. Rynek i jego mechanizm

Temat 6. Praca i rynek pracy

Temat 7. Rynek kapitałowy

Temat 8. Rynek informacji i usług informacyjnych

Temat 9. Cykliczność w procesie wzrostu gospodarczego

Temat 10. Cena kapitału

Temat 11. Mechanizm ekspansji gospodarczej

Temat 12. Instytucjonalne aspekty rozwoju gospodarczego

Temat 13. Konkurencyjność międzynarodowa GN

Temat 14. Metody badań nauk ekonomicznych

Pełny opis:

Temat 1. Gospodarka narodowa jako przedmiot badań naukowych

1. Gospodarka narodowa a inne podmioty gospodarcze.

2. Struktura gospodarki narodowej.

3. Sprawność i dynamika gospodarki narodowej.

4. Struktura gospodarki i kierunki jej przemian

5. Kwestia działów pierwotnych i sektora surowcowego.

6. Cele i metody oddziaływania państwa na gospodarkę.

Temat 2. Rozwój i czynniki rozwoju gospodarczego

1. Pojęcie rozwoju gospodarczego. Czynniki rozwoju gospodarki.

2. Rozwój a wzrost gospodarczy.

3. Mierniki rozwoju gospodarczego.

4. Zróżnicowanie poziomów rozwoju gospodarczego współczesnego świata.

5. Pojęcie i modele równowagi gospodarczej.

Temat 3. Rachunek produktu narodowego

1. Proces tworzenia wartości dodanej i finalnej.

2. Kategorie produktu społecznego w gospodarce zamkniętej i otwartej.

3. Ruch okrężny dochodu w gospodarce narodowej.

4. Struktura ilościowa gospodarki.

Temat 4. Finanse publiczne i budżet państwa

1. Istota i rodzaje polityki fiskalnej.

2. Przychody i wydatki budżetu. Równowaga budżetowa.

3. Sposoby finansowania deficytu budżetowego. Dług publiczny.

4. Makroekonomiczne skutki deficytu budżetowego.

Temat 5. Rynek i jego mechanizm

1. Pojęcie rynku.

2. Mechanizm rynkowy - cena równowagi.

3. Ograniczenia mechanizmu rynkowego.

4. Metody i obszary konkurencji przedsiębiorstw.

5. Źródła monopolu. Ogólnogospodarcze skutki monopolizacji.

Temat 6. Praca i rynek pracy

1. Popyt na pracę i podaż pracy.

2. Równowaga na rynku pracy.

3. Bezrobocie, rodzaje i przyczyny bezrobocia.

4. Prywatny i społeczny koszt bezrobocia.

5. Sposoby przeciwdziałania bezrobociu. Państwo a rynek pracy.

Temat 7. Rynek kapitałowy

1. Rynek kapitałowy i jego funkcje. Segmenty rynku kapitałowego.

2. Przedmiot obrotu na rynku kapitałowym.

3. Instytucje rynku kapitałowego.

4. Funkcje i rodzaje papierów wartościowych.

5. Organizacja rynku kapitałowego w Polsce. Kapitalizacja giełdy.

Temat 8. Rynek informacji i usług informacyjnych

1. Informacja jako kategoria ekonomiczna.

2. System informacyjny.

3. Popytowa i podażowa strona rynku informacyjnego.

Temat 9. Cykliczność w procesie wzrostu gospodarczego

1. Czynniki wzrostu gospodarczego i ich cykliczny charakter.

2. Model mnożnika - akceleratora.

3. Przyczyny wahań koniunkturalnych i sposoby przeciwdziałania.

4. Automatyczne stabilizatory koniunktury.

5. Teoria cyklu koniunkturalnego.

Temat 10. Cena kapitału

1. Akumulacja kapitału w gospodarce współczesnej.

2. Rynki kapitałowe a cena kapitału.

3. Kredyt i cena kapitału.

4. Inflacja a stopa procentowa i podaż pieniądza.

5. Równowaga na rynku pieniężnym. Popyt i podaż pieniądza a stopa procentowa.

Temat 11. Mechanizm ekspansji gospodarczej

1. Równowaga a wzrost gospodarczy.

2. Społeczne przesłanki ekspansji gospodarczej Tempo wzrostu produktu.

3. Modele wzrostu gospodarczego.

4. Rola inwestycji w procesie wzrostu gospodarczego.

5. Postęp techniczny jako czynnik wzrostu gospodarczego.

Temat 12. Instytucjonalne aspekty rozwoju gospodarczego

1. Pojęcie instytucji i ich gospodarcze znaczenie.

2. Instytucje a dynamika rozwojowa gospodarki.

3. Ustrojowe aspekty rozwoju gospodarczego

4. Instytucje formalne i nieformalne a gospodarka.

5. Ideologia i polityka a gospodarka.

Temat 13. Konkurencyjność międzynarodowa GN

1. Zagregowany popyt i podaż a handel zagraniczny.

2. Korzyści z handlu zagranicznego w świetle teorii wymiany międzynarodowej.

3. Efektywność handlu zagranicznego.

4. Czynniki konkurencyjności gospodarki.

5. Procesy integracyjne w skali międzynarodowej.

6. Globalizacja współczesnej gospodarki światowej.

Temat 14. Metody badań nauk ekonomicznych

1. Przedmiot badań nauk ekonomicznych.

2. Metody dedukcyjne.

3. Metody indukcyjne.

4. Specyfika metodologiczna ekonomii.

5. Czynności badawcze w naukach ekonomicznych.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia. Makroekonomia, PWE, Warszawa 2007

2. Ekonomia ogólna. Podręcznik akademicki, red. naukowa Kazimierz Meredyk, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007

3. Stiglitz Joseph E., Ekonomia sektora publicznego, WN PWN, Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

Efekty w zakresie wiedzy:

1. Student ma podstawową wiedzę ogólną z dziedziny nauk ekonomicznych i pokrewnych, zna podstawowe kategorie ekonomiczne oraz metody i narzędzia analiz makroekonomicznych, posługuje się kategoriami makroekonomicznymi, potrafi je definiować oraz zna zależności występujące między nimi

2. Student zna podstawowe zasady działania gospodarki w sferze realnej i w sferze regulacji, ma wiedzę w zakresie modeli ustrojowych i systemów gospodarczych współczesnego świata, rozumie relacje pomiędzy państwem a rynkiem, ma wiedzę z zakresu instrumentów polityki gospodarczej, głównie fiskalnej, pieniężnej, kursu walutowego, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

3. Student ma wiedzę o rodzajach i formach prowadzenia działalności gospodarczej i ich mechanizmach oraz z zakresu funkcjonowania instytucji i organizacji (w ujęciu krajowym i w otoczeniu międzynarodowym)

Efekty w zakresie umiejętności:

4. Student dokonuje obserwacji i posiada umiejętność logicznego rozumowania oraz interpretacji zjawisk gospodarczych, potrafi interpretować zależności społeczno-ekonomiczne między podstawowymi kategoriami ekonomicznymi

5. Student samodzielnie pozyskuje, przetwarza, analizuje, interpretuje dane statystyczne i informacje rynkowe, wykorzystuje metody i narzędzia ilościowe, potrafi analizować i prognozować poziom oraz dynamikę wybranych wielkości i mierników gospodarczych

6. Student wykorzystuje kategorie teoretyczne w analizie relacji między państwem a rynkiem, posiada umiejętność analizowania i przewidywania zachowań podmiotów gospodarczych oraz ich społeczno-ekonomicznych konsekwencji

7. Student potrafi samodzielnie dokształcać się, rozumie teksty ekonomiczne, posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych z wykorzystaniem kategorii ekonomicznych oraz literatury przedmiotu, w wypowiedziach ustnych prawidłowo wykorzystuje kategorie ekonomiczne

8. Student samodzielnie – wykorzystując posiadaną wiedzę – formułuje poglądy dotyczące współczesnych problemów o charakterze ekonomicznym i prawnym

Efekty w zakresie kompetencji społecznych:

9. Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz umie uzasadnić potrzebę dalszego uczenia się; wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia, podejmując wyzwania zawodowe w dziedzinie ekonomii, szczególnie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

10. Student jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach gospodarczych

11. Student podejmuje próbę prowadzenia badań z zakresu problemów ekonomiczno–społecznych i samodzielnego poszukiwania rozwiązań tych problemów

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.