Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza podatkowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-EN1-2XAPO Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Analiza podatkowa
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L niestac.studia ekonomiczne I st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć z przedmiotu Analiza podatkowa jest przekazanie studentom wiedzy na temat zarządzania podatkami w przedsiębiorstwie oraz wyrobienie w nich umiejętności holistycznego podejścia do analizy fiskalnych skutków podejmowanych zdarzeń gospodarczych. Podczas zajęć studenci zapoznają się z istotą i zakresem analizy podatkowej w kontekście wybranych obciążeń podatkowych. Zostaną przedstawione potencjalne możliwości optymalizacji podatkowej w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina: finanse

Rok studiów/semestr: II rok, semestr trzeci

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): wiedza z zakresu podstaw systemu podatkowego

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: , 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne (podające, aktywizujące, uczestniczące):

- wykłady prowadzone w formie konwersatoryjnej (angażujący studentów do zadawania pytań), prezentacje multimedialne

- ćwiczenia: prezentacja poszczególnych zagadnień, dyskusja, analiza przypadków (praca indywidualna i w grupach)

Punkty ECTS: 2 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach 18 h

-- przygotowanie do egzaminu 18 h

- udział w egzaminie 2 h

- udział w konsultacjach 2 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 22h 0,8 ECTS

- o charakterze praktycznym: 40 h, 1,6 ECTS

Literatura:

Literatura:

1. Wyciślok J., Optymalizacja podatkowa. Legalne zmniejszanie obciążeń podatkowych, C.H. Beck, Warszawa 2014.

2. Smoleń P., Wótowicz W. (red.), Prawo podatkowe, C.H. Beck, Warszawa 2017.

3. Litwińczuk H., Karwat P., Pietrasiewicz W., Tetłak K., (red.), Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wyd. Wolters Kluwer, 2017.

4. Szlęzak-Matusewicz J., Zarządzanie podatkami osób fizycznych, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

5. Brzeziński B., Kalinowski M. (red.), Prawo podatkowe Unii Europejskiej, ODDK, Gdańsk 2017.

6. Taxation Trends in the European Union - https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/taxation_trends_report_2017.pdf

Ustawy:

1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509)

2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 317.)

3. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 43).

4. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174).

5. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. t.j. z 2016 r., poz. 617, 1579 ze zm.).

6. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016r., poz. 716, 1579, 1923 ze zm.).

Efekty uczenia się:

Wiedza

2XAPO_W01 ma wiedzę o zasadach tworzenia i opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce KP6_WK3

2XAPO_W02 ma podstawową wiedzę na temat podatków w działalności gospodarczej, sposobów i skutków opodatkowania KP6_WK5

2XAPO_W03 zna zasady ewidencji i sprawozdawczości podatkowej KP6_WK6

Umiejętności

2XAPO _U01 potrafi właściwie analizować i interpretować przyczyny, formy i skutki opodatkowania KP6 _UW1

2XAPO _U02 potrafi pozyskiwać dane niezbędne do analizy skutków opodatkowania KP6 _UW2

2XAPO_U03 posiada umiejętność obserwacji, rozumienia i analizowania skutków optymalizacji podatkowej i ryzyka jej towarzyszącego KP6 _UW3

Kompetencje

2XAPO _K01 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z polityką podatkową przedsiębiorstwa KP6 _KK2

2XAPO _K02 jest przygotowany do udziału w opracowywaniu projektów społecznych uwzględniających aspekty podatkowe KP6 _K01

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: - ocenianie ciągłe podczas zajęć, aktywność przy rozwiązywaniu problemów, pisemne kolokwium końcowe.

Punktacja: - aktywność na zajęciach i prace zespołowe: max 20 pkt. - kolokwium: max 20 pkt.

Oceny: 5,0 35 – 40 pkt. 4,5 29 – 34 pkt. 4,0 23 – 28 pkt. 3,5 17 – 22 pkt. 3,0 15 – 18 pkt. Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.