Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Opodatkowanie podmiotów gospodarczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-EN1-2XOPG Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Opodatkowanie podmiotów gospodarczych
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L niestac.studia ekonomiczne I st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Skrócony opis:

Podstawowym celem kształcenia przedmiotu „Opodatkowanie podmiotów gospodarczych” jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi zasad opodatkowania podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem opodatkowania dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce oraz wyrobienie w nich umiejętności rozpoznawania poszczególnych ciężarów fiskalnych i prowadzenia bieżącej analizy podatkowej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 4 Przedmioty specjalnościowe

Dziedzina i dyscyplina nauk: dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina: ekonomia

Rok studiów/semestr: II rok/semestr zimowy

Wymagania wstępne: Warunkiem przystąpienia i zrozumienia treści przedmiotu „Opodatkowanie podmiotów gospodarczych” jest posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu problematyki ekonomicznej, a przede wszystkim ogólnych zasad funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 18 godzin (wykłady), 18 godzin (ćwiczenia)

Metody dydaktyczne:

- wykłady: wykład konwersatoryjny (angażujący studentów do zadawania pytań), prezentacje multimedialne

- ćwiczenia: prezentacja poszczególnych zagadnień, dyskusja, analiza przypadków (praca indywidualna i w grupach)

Punkty ECTS: 6 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach 18 h

- udział w ćwiczeniach 18 h

- przygotowanie do ćwiczeń 73 h

- przygotowanie do kolokwium 18 h

- przygotowanie do egzaminu 18 h

- udział w egzaminie 2 h

- udział w konsultacjach 3 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 41 h, 2 ECTS

- o charakterze praktycznym 112 h, 4 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Dolata S., Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

2. Felis P., Jamroży M., Szlęzak-Matuszewicz J., Podatki i składki w działalności przedsiębiorców, Wyd. DIFIN, Warszawa 2015.

3. Karwat P., Litwińczuk H. (red.), Pietrasiewicz W., Tetłak K., Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wyd. Wolters Kluwer, 2017.

Literatura dodatkowa:

1. Ickiewicz, J., Podatki, składki, opłaty. Fiskalne obciążenia działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2014.

2. Martyniuk T., Małe przedsiębiorstwo. Rejestracja. Podatki. Ewidencja. Sprawozdawczość, ODDK, Gdańsk 2011.

3. Mazur Ł. (red.), Optymalizacja podatkowa, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

4. Szlęzak-Matusewicz J., Zarządzanie podatkami osób fizycznych, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

5. Szymański W., Strategie podatkowe osób prawnych w Unii Europejskiej, C.H. Beck, Warszawa 2009.

6. Wyciślok J., Optymalizacja podatkowa. Legalne zmniejszanie obciążeń podatkowych, C.H. Beck, Warszawa 2013.

Ustawy:

1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. 1991 Nr 80, poz. 350 z późn. zm.

2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 1992 Nr 21, poz. 86 z późn. zm.

3. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U. 1998 Nr 144, poz. 930 z późn. zm.

4. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. 2004 Nr 54, poz. 535 z późn. zm.

Efekty uczenia się:

2XOPG_W01 Student zna podstawowe pojęcia w zakresie opodatkowania, w tym m.in. podatek, obowiązek podatkowy, przedmiot, podmiot i podstawa opodatkowania, konstrukcja podatku (E1_W02)

2XOPG_W02 Jest świadomy znaczenia podatku jako głównego źródła dochodów budżetowych (E1_W03)

2XOPG_W03 Posiada ogólne informacje na temat zasad funkcjonowania systemu podatkowego w Polsce (E1_W02)

2XOPG_W04 Wyróżnia obciążenia fiskalne dotyczące podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Polsce (E1_W03, E1_W04)

2XOPG_W05 Wyróżnia i charakteryzuje formy opodatkowania dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej, zna konstrukcję poszczególnych form opodatkowania oraz odpowiednie obowiązki ewidencyjne podatnika (E1_W04, E1_W07, E1_W11)

2XOPG_W06 Posiada wiedzę na temat międzynarodowych aspektów opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej (E1_W03)

UMIEJĘTNOŚCI

2XOPG_U01 Dokonuje wyboru właściwej formy opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej, biorąc pod uwagę m.in. takie kryteria, jak: forma organizacyjno-prawna przedsiębiorstwa, przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej, wysokość obrotów (E1_U02, E1_U05, E1_U07)

2XOPG_U02 Oblicza wysokość podatku w każdej z form opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej (E1_U05)

2XOPG_U03 Dokonuje wyboru optymalnej formy opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej, biorąc pod uwagę odpowiednie kryteria, jak: wysokość obciążeń, uciążliwość i koszty ewidencji podatkowych, ryzyko podatkowe (E1_U02, E1_U05, E1_U07)

2XOPG_U04 Zna i odpowiednio stosuje instrumenty optymalizujące wysokość obciążeń podatkowych przedsiębiorstwa (E1_U05)

2XOPG_U05 Dokonuje wyboru oraz sporządza zeznania podatkowe oraz wybrane ewidencje podatkowe (E1_U05)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

2XOPG_K01 Potrafi samodzielnie uzupełniać, doskonalić i aktualizować nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie form opodatkowania działalności gospodarczej (E1_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu:

- egzamin w formie pisemnej, warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń

- zaliczenie ćwiczeń na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach oraz kolokwium w formie pisemnej, warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.