Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość zarządcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-EN1-2XRAZ Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość zarządcza
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L niestac.studia ekonomiczne I st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest. przedstawienie istoty rachunkowości zarządczej oraz warunków jej organizacji. Student powinien rozumieć i stosować koncepcje i instrumenty rachunkowości zarządczej w zakresie zarządzania kosztami przedsiębiorstwa.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z klasyfikacją kosztów i przychodów z punktu widzenia różnych odbiorców informacji finansowo-księgowej. W trakcie zajęć studenci uzyskują wiedzę na temat tradycyjnych i nowoczesnych systemów rachunku kosztów służących zarówno do przeprowadzania kalkulacji jednostkowych kosztów wytworzenia wyrobu gotowego, jak i do zarządzania jednostką. W rozwiązywaniu problemów uczą się posługiwać narzędziami rachunkowości zarządczej służącymi do oceny efektywności przedsięwzięć oraz podejmowania decyzji dotyczących zarówno rozmiarów, struktury i kierunków produkcji i sprzedaży. Zajęcia mają również na celu przedstawienie zasad konstruowania budżetu operacyjnych.

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu Moduł 4: Przedmioty specjalnościowe

Dziedzina i dyscyplina nauki Nauki ekonomiczne, Ekonomia

Rok studiów /semestr II rok/semestr 4

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Znajomość podstaw rachunkowości

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Wykład: 18, ćwiczenia: 18

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizujących studentów(np. konwersacja)

Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań i testów sytuacyjnych angażujące studentów do pracy grupowej .samodzielne i w grupach rozwiązywanie zadań i przykładów księgowych z wykorzystaniem obowiązujących rozwiązań prawnych, wykorzystanie metody przypadków

Punkty ECTS 6

Bilans nakładu pracy studenta

udział w zajęciach (wykłady, ćwiczenia) 36 godz.

przygotowanie do ćwiczeń 36 godz.

odrabianie prac domowych 14 godz.

konsultacje 2 godz.

przygotowanie do kolokwium, 30 godz.

przygotowanie do egzaminu 30 godz.

egzamin 2 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

-wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela Liczba godzin 40 Punkty ECTS 1,6

-o charakterze praktycznym- Liczba godzin 38 Punkty ECTS 1,52

Literatura:

Podstawowa:

1. A. Kamela-Sowińska (red.), Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań , 2017.

1. A. Jaruga, P. Kabalski, A. Szychta, Rachunkowość zarządcza, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2014

3. K. Czubakowska, W. Gabrusewicz, E. Nowak, Rachunkowość zarządcza: metody i zastosowania, PWE, Warszawa 2014.

Uzupełniająca:

1. S. Sojak, Podstawy rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Warszawa 2017

2. E. Nowak, Zaawansowana rachunkowość zarządcza, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2017.

3. G. Świderska (red.), Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Difin, Warszawa 2017

4. J. Kuchmacz, B. Kurek, K. Szymczyk-Madej, Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2016

5. P. Weetman, Financial and management accounting, Harlow 2016.

6. T. Wnuk-Pel, Management accounting innovation,: the Case of ABC in Poland, Łódź University Press ; Jagiellonian University Press, Łódź, Kraków 2014.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2RAZ_W01 Ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz wykorzystania narzędzi do podejmowania bieżących decyzji E1_W01

2RAZ_W02 Zna standardowe metody matematyczne, statystyczne i narzędzia gromadzenia, analizy i prezentacji danych wykorzystywanych do podejmowania optymalnych decyzji niezbędnych dla rozwoju przedsiębiorstwa E1_W06

UMIEJĘTNOŚCI

2RAZ_U01 Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów zachodzących w przedsiębiorstwie w zakresie kosztów, przeprowadzać kalkulację i ocenę efektywności podejmowanych przedsięwzięć E1_U03

2RAZ_U02 Potrafi prognozować określone procesy zachodzące w przedsiębiorstwie przy wykorzystaniu budżetów operacyjnych E1_U04

2RAZ_U03 Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do podejmowania decyzji dotyczących zarówno rozmiarów, struktury i kierunków produkcji oraz zastosowania odpowiednich systemów rachunku kosztów w przedsiębiorstwie E1_U06

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

2RAZ_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy oraz potrzebę stałego uczenia się ze względu na konieczność dostosowania się przedsiębiorstw do zmian rynkowych E1_K01

2RAZ_K02 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w obszarze rachunkowości zarządczej E1_K06

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny (test – 100%)

Ćwiczenia: praca w grupach na zajęciach - rozwiązywanie przykładów praktycznych (case study księgowe) (20%), aktywność (10%) kolokwia (70%),

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.