Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ubezpieczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-EN1-2XUBE Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ubezpieczenia
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L niestac.studia ekonomiczne I st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu, jest zapoznanie Studentów z problematyką funkcjonowania ubezpieczeń społecznych i gospodarczych w Polsce, przygotowanie do uczestniczenia w powszechnym systemie jako ubezpieczony i przyszły świadczeniobiorca

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie zajęć, Studenci poznają zagadnienia związane z organizacją i finansowaniem systemu ubezpieczeń społecznych: emerytalnych, rentowych, chorobowych i wypadkowych, a także z problematyką funkcjonowania ubezpieczeń gospodarczych. Nabywają umiejętność wyboru OFE i dowolnej formy oszczędzania w III filarze, w oparciu o poznane na zajęciach kryteria. Studenci zdobywają również wiedzę niezbędną do poznawania nowych, oferowanych przez firmy ubezpieczeniowe produktów i umiejętność korzystania z nich.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: 0300-EN1-2XUBE; Moduł 4 Specjalnościowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina: nauki ekonomiczne: Dyscyplina: ekonomia

Rok studiów /semestr: II rok/semestr 3

Wymagania wstępne: znajomość podstaw ekonomii i finansów

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład - 18 godzin

Metody dydaktyczne:

1. Wykład tradycyjny w sali, prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący Słuchaczy do zadawania pytań w trakcie zajęć,

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: Rodzaj aktywności studenta:

- Udział w wykładach - 18 godz.

- Przygotowanie się do wykładu - 15 godz.

- Przygotowanie do egzaminu końcowego - 40 godz.

- Udział w konsultacjach - 2 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami ( 1ECTS- 25 godz.):

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 21 godz. - 0,84 ECTS

- pozostałe: 2,16 ECTS

- o charakterze praktycznym: 18 godz.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Ubezpieczenia Społeczne, Meritum Wolters Kluwer Polska - ABC Warszawa

2018

2. M. Iwanicz – Drozdowska, Ubezpieczenia, PWE, Warszawa 2017

3. W. Ronka-Chmielowiec (red.), Ubezpieczenia, C.H Beck, 2016

4. K. Radecka, Emerytury - zmiany 2019, Wydawnictwo: Infor Biznes, 2019

5. T. Sowiński, Podmiotowa koncepcja zabezpieczenia emerytalnego,

Studium prawnofinansowe, CeDeWu 2019

6. G. Szpor, System ubezpieczeń społecznych Zagadnienia podstawowe,

LexisNexis, wyd. 7,Warszawa 2013

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. 7. G. Szyburska-Walczak, Ubezpieczenia społeczne. Repetytorium

Wolters Kluwer, Warszawa 2012

2. I. Jędrasik – Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia

społecznego, wyd. 6 Wolters Kluwer, Warszawa 2014

3. Z.Kluszczyska, W.Koczur, K. Rubel, G. Szpor (red), T. Szumlicz, System

ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, Wydanie III,

Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006

4. J. Kuźniar (red.), Ubezpieczenia społeczne 2009, Wolters Kluwer, 2009

5. B. Hadyniak, J. Monkiewicz (red.), Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem

przedsiębiorstwa - Podstawy, Warszawa 2010

6. M. Szczepański, Dylematy reformy polskiego systemu emerytalnego,

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007

7. A, Kopeć, K. Niziołek, P. Paczkowski, Indywidualne Konta Emerytalne,

Wydawnictwo Beck Warszawa 2005

8. A, Kopeć, M. Wojewódka, Pracownicze Programy Emerytalne,

Wydawnictwo Beck Warszawa 2005

Efekty uczenia się:

WIEDZA

E1_W01

Student ma podstawową wiedzę z dziedziny ubezpieczeń społecznych i gospodarczych, dotyczącą organizacji i finansowania systemu ubezpieczeń: emerytalnych, rentowych, chorobowych i wypadkowych oraz osobowych i majątkowych. Zna podstawowe pojęcia i zasady funkcjonowania systemu. S1A_W01 (weryfikacja-egzamin)

E1_W08

Student ma wiedzę na temat wprowadzanych zmian w funkcjonowaniu systemu ubezpieczeń społecznych i gospodarczych. Zna przebieg, przyczyny i konsekwencje zachodzących zmian i ich wpływ na funkcjonowanie sektora ubezpieczeń. S1A_W08 (weryfikacja-egzamin)

UMIEJĘTNOŚCI

E1_U01

Student potrafi prawidłowo analizować zasady organizacji i finansowania systemu ubezpieczeń społecznych oraz wpływ czynników i barier na jego rozwój. Potrafi analizować i interpretować dane dotyczące rynku OFE, PPE, IKE, IKZE oraz przyczyny osiąganych wyników. Ma umiejętność poznawania i oceny nowych produktów z działu ubezpieczeń gospodarczych, oferowanych przez firmy ubezpieczeniowe. S1A_U01 (weryfikacja-egzamin)

E1_U06

Student potrafi wykorzystywać zdobytą na wykładzie wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych i gospodarczych, w podejmowaniu decyzji dotyczącej możliwości i sposobu uczestniczenia w systemie jako ubezpieczony i świadczeniobiorca. Potrafi podejmować decyzje związane z wyborem form oszczędzania w II i III filarze systemu emerytalnego oraz z wyborem oferowanych produktów z ubezpieczeń gospodarczych. S1A_U06 (weryfikacja-egzamin)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

E1_K01

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu ubezpieczeń. Rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na ciągłe zmiany w organizacji i funkcjonowaniu systemu ubezpieczeń społecznych, a także zmiany dotyczące produktów oferowanych przez firmy ubezpieczeniowe. S1A_K01 (weryfikacja-egzamin)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie testu. Ocena końcowa jest sumą oceny z testu i aktywności na wykładzie.

Test- skala ocen:

ocena dostateczna (3) – 51-60%

ocena dostateczna plus (3+) – 61-74%

ocena dobra (4) – 75-84%

ocena dobra plus (4+) – 85-94%

ocena bardzo dobra (5) – 95-100%

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Gołębiowska
Prowadzący grup: Alicja Gołębiowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W trakcie zajęć, Studenci poznają zagadnienia związane z organizacją i finansowaniem systemu ubezpieczeń społecznych: emerytalnych, rentowych, chorobowych i wypadkowych, a także z problematyką funkcjonowania ubezpieczeń gospodarczych. Nabywają umiejętność wyboru OFE i dowolnej formy oszczędzania w III filarze, w oparciu o poznane na zajęciach kryteria. Studenci zdobywają również wiedzę niezbędną do poznawania nowych, oferowanych przez firmy ubezpieczeniowe produktów i umiejętność korzystania z nich.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: 0300-EN1-2XUBE; Moduł 4 Specjalnościowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina: nauki ekonomiczne: Dyscyplina: ekonomia

Rok studiów /semestr: II rok/semestr 3

Wymagania wstępne: znajomość podstaw ekonomii i finansów

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład - 18 godzin

Metody dydaktyczne:

1. Wykład tradycyjny w sali, prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący Słuchaczy do zadawania pytań w trakcie zajęć,

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: Rodzaj aktywności studenta:

- Udział w wykładach - 18 godz.

- Przygotowanie się do wykładu - 15 godz.

- Przygotowanie do egzaminu końcowego - 40 godz.

- Udział w konsultacjach - 2 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami ( 1ECTS- 25 godz.):

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 21 godz. - 0,84 ECTS

- pozostałe: 2,16 ECTS

- o charakterze praktycznym: 18 godz.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1.Meritum Ubezpieczenia społeczne, Wolters Kluwer SA wyd 7, 2016

2.G. Szpor (red.), System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, Wydanie 7, Wyd. LexisNexis, 2013

3.I. Jędrasik – Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2013

4.B. Hadyniak, J. Monkiewicz (red.), Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa - Podstawy, Warszawa 2010

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1.J. Kuźniar (red.), Ubezpieczenia społeczne 2009, Wolters Kluwer, 2009

2.I. Sierocka Pracownicze programy emerytalne, Wydawca: TEMIDA 2, 2010

3.A, Kopeć, K. Niziołek, P. Paczkowski, Indywidualne Konta Emerytalne, Wydawnictwo Beck Warszawa 2005

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.