Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo ekonomiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-EN1-3XBEK Kod Erasmus / ISCED: 14.303 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo ekonomiczne
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L niestac.studia ekonomiczne I st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu „Bezpieczeństwo ekonomiczne” jest zapoznanie studentów z teorią i praktyką bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy na temat istoty bezpieczeństwa ekonomicznego oraz jego wymiarów. Studenci nabywają wiedzę na temat zjawisk oraz procesów ekonomicznych związanych z bezpieczeństwem ekonomicznym państwa. Omówione zostaną wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na rolę globalizacji, ugrupowań integracyjnych i organizacji międzynarodowych na poziom bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Studenci uczą się również pozyskiwania i interpretacji danych dotyczących bezpieczeństwa ekonomicznego państwa oraz wyciągania wniosków z przeprowadzonej analizy. Po zaliczeniu przedmiotu student rozpoznaje i analizuje zjawiska oraz procesy ekonomiczne wpływające na bezpieczeństwo ekonomiczne państwa.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy

Moduł: M_4

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, dyscyplina: ekonomia

Rok studiów /semestr: studia pierwszego stopnia, rok III, semestr VI

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: ćwiczenia 15 godzin

Metody dydaktyczne:

• ćwiczenia: angażujące studentów do pracy samodzielnej i w grupach oraz dyskusji na podejmowane tematy.

Punkty ECTS: 1 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta (rodzaj aktywności i liczba godzin):

• udział w ćwiczeniach (11 godz.)

• udział w ćwiczeniach w formie e-learningu (4 godz.)

• studiowanie literatury przedmiotu (4 godz.)

• przygotowanie referatu (8 godz.)

• przygotowanie do ćwiczeń (2 godz.)

• udział w konsultacjach (1 godz.)

Łączny nakład pracy studenta: 30 godz.

Wskaźniki ilościowe:

• nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (Liczba godzin/Punkty ECTS):

12 godz. / 1,6 ECTS

• nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym (Liczba godzin/Punkty ECTS):

25 godz. / 3,33 ECTS

Literatura:

Podstawowa i uzupełniająca (wybrane pozycje - szczegóły zostaną przekazane bezpośrednio przez prowadzących ćwiczenia):

Bazy danych statystycznych Organizacji Narodów Zjednoczonych, Banku Światowego, OECD, UNCTAD, MFW, WTO, EUROSTAT

Bobrow D.B., Haliżak E., Zięba R. (red.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 1997

Bossak J.W., Bieńkowski W., Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004

Frejtag-Mika E., Kołodziejak Z., Putkiewicz W., Bezpieczeństwo ekonomiczne we współczesnym świecie, Politechnika Radomska, Radom 1996

Kostecka-Tomaszewska L., Economic Security of China in 21st Century: SWOT Analysis, [in:] H. Ribeiro, D. Naletina, A. Lorga da Silva (Eds.), Economic and Social Development: Book of Proceedings, arazdin Development and Entrepreneurship Agency, Lisbon 2018, pp. 486-496

Kostecka-Tomaszewska L., Economic security of China: the Belt and Road perspective, Optimum. Economic Studies 2018, 4 (94), 166-182, DOI: https://doi.org/10.15290/oes.2018.04.94.14

Księżopolski K.M., Bezpieczeństwo ekonomiczne, Elipsa, Warszawa 2011

Księżopolski K.M., Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państw: metody i środki przeciwdziałania, Warszawa 2004

Raczkowski K. (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem, Wolters Kluwer, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

3XBEK_W01 ma wiedzę na temat istoty, wymiarów oraz uwarunkowań bezpieczeństwa ekonomicznego państwa E1_W01

3XBEK_W02 zna relacje pomiędzy podmiotami współczesnej gospodarki światowej E1_W03

3XBEK_W03 zna standardowe metody matematyczne, statystyczne i narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych E1_W06

3XBEK_U01 potrafi analizować wewnętrzne i zewnętrzne czynniki wywierające wpływ na bezpieczeństwo ekonomiczne państwa oraz identyfikować główne zagrożenia bezpieczeństwa ekonomicznego wybranego państwa E1_U01

3XBEK_U02 potrafi pozyskiwać dane do analizy czynników mających wpływ na bezpieczeństwo ekonomiczne państwa E1_U02

3XBEK_U03potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne na temat wewnętrznych i zewnętrznych czynników wpływających na bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowywania prac E1_U09

3XBEK_U04 potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą na temat wewnętrznych i zewnętrznych czynników wpływających na bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych wystąpień ustnych

3XBEK_K01 ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie E1_K01

3XBEK_K02 potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności E1_K06

Metody i kryteria oceniania:

Sposób i zasady zaliczenia ćwiczeń – uzyskanie określonej przez prowadzącego liczby punktów. Na ocenę końcową będzie miała wpływ aktywność podczas zajęć, aktywność on-line, praca pisemna oraz prezentacja przygotowanego referatu podczas ćwiczeń.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalna jest 1 nieobecność w semestrze). Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach. Więcej niż 2 nieusprawiedliwione nieobecności wpływają na obniżenie oceny o pół stopnia. Brak zaliczenia ćwiczeń w przypadku opuszczenia przez studenta, bez usprawiedliwienia,

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.