Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość finansowa i sprawozdawczość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-EN1-3XRFS Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość finansowa i sprawozdawczość
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L niestac.studia ekonomiczne I st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest uszczegółowienie wiedzy dotyczącej zasad prowadzenia rachunkowości w jednostce gospodarczej i przepisów prawnych obowiązujących w tym zakresie przede wszystkim prawa bilansowego ale też innych (m.in. prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych). Również praktyczna aplikacja powyższych zasad.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

- uszczegółowienie wiedzy i umiejętności w obszarze zasad i reguł prowadzenia rachunkowości w jednostkach gospodarczych oraz ukształtowanie praktycznych umiejętności w tym zakresie

- rozszerzenie wiedzy i umiejętności dotyczącej ewidencji i wyceny składników majątkowych oraz źródeł finansowania,

- przedstawienie zasad sporządzania sprawozdawczości finansowej, zawartości poszczególnych jej części oraz zagadnienia badania sprawozdań finansowych.

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Stacjonarne,

Rodzaj przedmiotu Moduł IV. Przedmioty specjalnościowe

Rok studiów /semestr III Rok/ semestr VI.

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina: nauki społeczne, Dyscyplina: Ekonomia i finanse

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Wykład 18 godz.

Ćwiczenia 18 godz

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizujących studentów(np. konwersacja) Ćwiczenia: samodzielne i w grupach rozwiązywanie zadań i przykładów księgowych z wykorzystaniem obowiązujących rozwiązań prawno-podatkowych, wykorzystanie metody przypadków

Punkty ECTS 5 pkt. ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

Wykłady 18

Ćwiczenia 18

Przygotowanie się do ćwiczeń/wykładów 30

Case study 6

Studiowanie literatury 8

Udział w konsultacjach 4

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 15

Egzamin 2

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

-wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela Liczba godzin - 30h (wykład) + 30h (ćwiczenia) + 4h (konsultacje) + 2h (egzamin) = 66h tj. 2,64 ECTS.

- o charakterze praktycznym Liczba godzin 26 Punkty ECTS 1,04

Literatura:

Podstawowa:

1. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Dz. U. 121, poz. 591

2. B. Gierba,W. Gos, S. Hońko, B. Jakubiak, I. Kowalczyk, A. Szczęsna., Rachunkowość finansowa dla zaawansowanych, SKwP, Warszawa 2018.

3. P. Szczypa (red.), Zaawansowana rachunkowość finansowa, CeDeWu, Warszawa 2018.

Uzupełniająca:

1. M. Hass-Symotiuk (red.), Rachunkowość finansowa przedsiębiorstwa : od jego powstania do likwidacji,Wolters Kluwer , Warszawa 2018

2. B. Nita (red.), Sprawozdanie finansowe według MSSF, Wolters Kluwer,Warszwa 2019

3. B. Bek-Gaik i inni, Rachunkowość , Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

4. G.K. Świderska (red.), Zrozumieć sprawozdanie finansowe , Difin, Warszawa 2018.

5. J. Godlewska, T. Fołta, Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT. Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Warszawa 2018.

6. B. Elliott, J. ElliottFINANCIAL ACCOUNTING AND REPORTING, http://www.koledza.lv/best/download/biblioteka/Financial_Accounting.pdf

Efekty uczenia się:

Sposoby weryfikacji:

3XRFS_W01 Egzamin końcowy (test)

3XRFS_W02 Egzamin końcowy (test)

3XRFS_W03 Egzamin końcowy (test)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ogólna obejmująca część wykładową 45% oraz część ćwiczeniową 55%

Wykład: egzamin pisemny (test – 100%)

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest osiągniecie założonych do realizacji w ramach ćwiczeń efektów kształcenia.

Egzamin pisemny weryfikujący założone efekty kształcenia składający się z testu.

Podstawą zaliczenia egzaminu jest uzyskanie 60% łącznej ilości punktów z egzaminu.

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Lewkowicz-Grzegorczyk
Prowadzący grup: Magdalena Kuźma, Katarzyna Lewkowicz-Grzegorczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

- uszczegółowienie wiedzy i umiejętności w obszarze zasad i reguł prowadzenia rachunkowości w jednostkach gospodarczych oraz ukształtowanie praktycznych umiejętności w tym zakresie

- rozszerzenie wiedzy i umiejętności dotyczącej ewidencji i wyceny składników majątkowych oraz źródeł finansowania,

- przedstawienie zasad sporządzania sprawozdawczości finansowej, zawartości poszczególnych jej części oraz zagadnienia badania sprawozdań finansowych.

Pełny opis:

1. Istota, zakres i funkcje rachunkowości finansowej. Regulacje prawne z zakresu rachunkowości. Zasady prawidłowej rachunkowości.

2. Ewidencja i wycena innych środków pieniężnych i papierów wartościowych.

3. Rozrachunki, roszczenia i fundusze specjalne – ewidencja i wycena

4. Szczegółowe zasady wyceny aktywów trwałych.

5. Ewidencja i wycena obrotu towarowego

6. Pomiar i ewidencja kosztów- ujęcie bilansowe i podatkowe. Rozliczanie kosztów w czasie.

7. Przychody w ujęciu prawa bilansowego i podatkowego

8. Podatek odroczony – istota i zasady ustalania

9. Ewidencja kapitałów (funduszy) własnych

10. Elementy i zasady ustalania wyniku finansowego. Obligatoryjny i fakultatywny podział wyniku finansowego.

11. Zasady sporządzania rocznych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, rachunek przepływów pieniężnych, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

12. Badanie rocznych sprawozdań finansowych przez audytorów

Literatura:

Podstawowa:

1. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Dz. U. 121, poz. 591

2. B. Gierba,W. Gos, S. Hońko, B. Jakubiak, I. Kowalczyk, A. Szczęsna., Rachunkowość finansowa dla zaawansowanych, SKwP, Warszawa 2018.

3. P. Szczypa (red.), Zaawansowana rachunkowość finansowa, CeDeWu, Warszawa 2018.

Uzupełniająca:

1. M. Hass-Symotiuk (red.), Rachunkowość finansowa przedsiębiorstwa : od jego powstania do likwidacji,Wolters Kluwer , Warszawa 2018

2. B. Nita (red.), Sprawozdanie finansowe według MSSF, Wolters Kluwer,Warszwa 2019

3. B. Bek-Gaik i inni, Rachunkowość , Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

4. G.K. Świderska (red.), Zrozumieć sprawozdanie finansowe , Difin, Warszawa 2018.

5. J. Godlewska, T. Fołta, Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT. Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Warszawa 2018.

6. B. Elliott, J. ElliottFINANCIAL ACCOUNTING AND REPORTING, http://www.koledza.lv/best/download/biblioteka/Financial_Accounting.pdf

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.