Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Makroekonomia II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-EN2-1ME2 Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Makroekonomia II
Jednostka: Katedra Ekonomii Politycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiotem nauczania są prawidłowości funkcjonowania i rozwoju organizmu gospodarczego typu gospodarki krajowa. Prezentowane są współzależności między podstawowymi agregatami: dochód narodowy a produktywność czynników wytwórczych, wydatki na konsumpcję i oszczędności a efekty mnożnikowe w gospodarce, dochody i wydatki budżetu państwa a stan równowagi gospodarczej. Wyjaśniane są przyczyny niepełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych, w tym problemy rynku pracy. Określane są również warunki sprawności instrumentów pełniejszego wykorzystania innych dyspozycyjnych zasobów czynników wytwórczych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem nauczania są prawidłowości funkcjonowania i rozwoju organizmu gospodarczego typu gospodarki krajowa. Prezentowane są współzależności między podstawowymi agregatami: dochód narodowy a produktywność czynników wytwórczych, wydatki na konsumpcję i oszczędności a efekty mnożnikowe w gospodarce, dochody i wydatki budżetu państwa a stan równowagi gospodarczej. Wyjaśniane są przyczyny niepełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych, w tym problemy rynku pracy. Określane są również warunki sprawności instrumentów pełniejszego wykorzystania innych dyspozycyjnych zasobów czynników wytwórczych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, Moduł 1.Przedmioty podstawowe

Dziedzina: nauki ekonomiczne; dyscyplina nauki: ekonomia

rok studiów/ semestr: I rok/ 1 semestr

wymagania wstępne: makroekonomia I

Liczba godzin dydaktycznych: 18 godzin wykładu i 18 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Na ćwiczeniach: praca w grupach, rozwiązywanie zadań i analiza przykładów, konwersacja

Punkty ECTS: 7

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności studenta Liczba godzin

Udział w wykładach 18

Przygotowanie się do wykładu 10

Przygotowanie do egzaminu końcowego 40

Egzamin 2

Udział w ćwiczeniach 18

Przygotowanie się do ćwiczeń 35

Przygotowanie się do sprawdzianów 30

Przygotowanie prac domowych-pisemnych 20

Udział w konsultacjach 2

Łączny nakład pracy studenta: 175 godzin (1 ECTS = 25 godzin)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 40 godz. 1,6 ECTS

o charakterze praktycznym: 6 godz 0,24 ECTS

Literatura:

Podstawowa

R.E.Hall, J.B.Taylor, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2012

G.N.Mankiw, M.P.Taylor, Makroekonomia, PTE, Warszawa 2016

D.Romer, Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2011

M.Rothbard, Ekonomia wolnego rynku (t.1-4), Fijorr Publ., Warszawa, Chicago 2008

M.Skousen, Logika ekonomii, Fijor Publishing Warszawa 2015

B.Snowdown, H.Vane, P.Wynarczyk, Współczesne nurty teorii makroekonomii, PWN Warszawa 1998

Uzupełniająca

H.Hazlitt, Ekonomia w jednej lekcji, Znak, Kraków 2004

I.Kirzner, Konkurencja i przedsiębiorczość, Fijor Publishing, Chicago-Warszawa 2010

G.Callahan, Ekonomia dla normalnych ludzi. Wprowadzenie do Szkoły Austriackiej, Warszawa Fijorr Publishing 2004

T.Sowell, Ekonomia dla każdego, Fijor Publishing 2000

J.Bossak, Instytucje, rynki i konkurencja we współczesnym świecie, SGH 2008

P. Krugman, R. Wells, Macroeconomics, Worth Publishers cop., New York 2015.

A.Maddison,, The World Economy. The World Economy. A Millennial Perspective, OECD Paris 2006 (dostęp przez BG UwB)

OECD Economic Outlook, Volume 2018 Issue 1 (dostęp przez BG UwB)

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy:

2MKR_01: Student powinien rozumieć podstawowe zasady funkcjonowania gospodarki, wykorzystując wiedzę do oceny problemów praktyki gospodarczej, w tym w szczególności do analizy czynników określających tempo wzrostu i rozwoju gospodarczego. (E2_W01, E2_W03, E2_W04)

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności:

2MKR_02: Student powinien umieć określić zależności między podstawowymi agregatami, takimi jak dochód narodowy, wydatki na konsumpcję, oszczędności, dochody i wydatki budżetu państwa, zmiana sytuacji na rynku pracy a dynamika wzrostu PKB, bilans handlowy i płatniczy kraju. (E2_U02, E2_U03)

Efekty kształcenia w zakresie kompetencji:

2MKR_03: Poznanie podstawowych kategorii makroekonomicznych i zależności między nimi występujących powinno zachęcać studenta do samodzielnego poznawania i identyfikowania w makrootoczeniu czynników dynamizujących (i destabilizujących) gospodarkę. (E2_K01, E2_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w sesji zimowej

Do egzaminu pisemnego dopuszczeni są jedynie studenci posiadający zaliczone ćwiczenia.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.