Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rejestracja i formy opodatkowania małych przedsiębiorstw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-EN2-1VRFO Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rejestracja i formy opodatkowania małych przedsiębiorstw
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć z przedmiotu „Rejestracja i formy opodatkowania małych przedsiębiorstw” jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi rejestracji działalności gospodarczej w Polsce oraz otoczenia podatkowego przedsiębiorcy. Podczas kursu student uzyska wiedzę na temat form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw, pozna uwarunkowania proceduralne, które przedsiębiorca powinien wziąć pod uwagę w początkowej fazie działalności gospodarczej. Student będzie świadomy istnienia obowiązkowych obciążeń finansowych nakładanych przez państwo oraz będzie potrafił podejmować decyzje optymalizacyjne. Analiza zagadnień poruszanych w trakcie przedmiotu zostanie zawężona do podmiotów sektora MŚP.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 3: Przedmioty specjalnościowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina: ekonomia

Rok studiów/semestr: I rok, semestr drugi

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): -

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 18 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne (podające, aktywizujące, uczestniczące):

- ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz w oparciu o udostępnione materiały; przewidywane formy prowadzenia zajęć to: dyskusja ze studentami, rozwiązywanie zadań i problemów sytuacyjnych oraz ich prezentacja, będąca efektem pracy indywidualnej, jak i zespołowej.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach 18 h

- przygotowanie do ćwiczeń 30 h

- przygotowanie do sprawdzianów 15 h

- udział w konsultacjach 5 h

- przygotowanie do zaliczenia końcowego 30 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 23 h, 1 ECTS

- o charakterze praktycznym: 93 h, 4 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Felis P., Jamroży M., Szlęzak-Matusewicz J., Podatki i składki w działalności przedsiębiorców, Difin, Warszawa 2015.

2. Ickiewicz, J., Podatki, składki, opłaty. Fiskalne obciążenia działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2014.

3. Martyniuk T., Małe przedsiębiorstwo. Rejestracja. Podatki. Ewidencja. Sprawozdawczość, ODDK, Gdańsk 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. Karwat P., Kaznowski A., Litwińczuk H. (red.), Pietrasiewicz W., Tetłak K., Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wyd. Wolters Kluwer, 2013.

2. Krajewska A., Podatki w Unii Europejskiej. Długookresowe tendencje i reakcja na kryzys, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.

3. Poszwa M., Zarządzanie podatkami w małej i średniej firmie, C.H. Beck, Warszawa 2007.

4. Szlęzak-Matusewicz J., Zarządzanie podatkami, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2008.

5. Szymański W., Strategie podatkowe osób prawnych w Unii Europejskiej, C.H. Beck, Warszawa 2009.

Ustawy:

1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. 1991 Nr 80, poz. 350 z późn. zm.

2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 1992 Nr 21, poz. 86 z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U. 1998 Nr 144, poz. 930 z późn. zm.

4. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. 2004 Nr 54, poz. 535 z późn. zm.

5. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Dz.U. 1991 Nr 9, poz. 31 z późn. zm.

6. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1VRFO_W01 ma pogłębioną wiedzę o normach i regułach dotyczących zasad rejestracji działalności gospodarczej E2_W11

1VRFO_W02 ma pogłębioną wiedzę o normach i regułach dotyczących zasad opodatkowania małych przedsiębiorstw E2_W07

UMIEJĘTNOŚCI

1VRFO_U01 potrafi zidentyfikować i wybrać procedurę formalnej rejestracji działalności gospodarczej oraz przygotować podstawowe dokumenty rejestracyjne E2_U05

1VRFO_U02 potrafi dokonywać wybory from opodatkowania kierując się kryteriami formalnymi i ekonomicznymi E2_U02, E2_U05

1VRFO_U03 wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu systemu podatkowego do proponowania rozwiązań oraz samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów E2_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1VRFO_K01 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z aktywnością w otoczeniu społeczno-gospodarczym E2_K04

1VRFO_K02 potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać oraz doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie rozliczeń podatkowych przedsiębiorstw, zarówno w wymiarze ekonomicznym, jak i prawnym E2_K06

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne (podające, aktywizujące, uczestniczące):

- ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz w oparciu o udostępnione materiały; przewidywane formy prowadzenia zajęć to: dyskusja ze studentami, rozwiązywanie zadań i problemów sytuacyjnych oraz ich prezentacja, będąca efektem pracy indywidualnej, jak i zespołowej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.