Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kontrola podatkowa i celno-skarbowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-EN2-2VKPC Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Kontrola podatkowa i celno-skarbowa
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 2L niestac.studia ekonomiczne II st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć z przedmiotu Kontrola podatkowa i celno-skarbowa jest zapoznanie studentów z mechanizmem funkcjonowania systemu kontroli finansowej w sektorze publicznym, ze szczególnym uwzględnieniem teoretycznych i praktycznych aspektów kontroli podatkowej oraz celno-skarbowej. Analizie zostaną poddane cele, zakres oraz rozwiązania organizacyjne określające zasady wykonywania kontroli oraz postępowania pokontrolnego. Ponadto celem jest omówienie rozwiązań prawnych określających kompetencje organów powołanych do wykonywania kontroli podatkowej i celno-skarbowej.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu Moduł 3. Przedmioty specjalnościowe

Dziedzina i dyscyplina nauki ekonomiczne

Rok studiów /semestr rok 2/semestr letni (4)

Wymagania wstępne Brak wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć18 h (ćwiczenia).

Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej, bez wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość.

Metody dydaktyczne: prezentacja poszczególnych zagadnień, dyskusja, prezentacje multimedialne, samodzielna praca studentów, studia przypadków.

Punkty ECTS 3.00 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta

udział w ćwiczeniach: 18 h

przygotowanie do ćwiczeń: 40 h

przygotowanie do testu zaliczeniowego: 15 h

udział w konsultacjach: 2 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 20 h 0,8 ECTS

- o charakterze praktycznym: 20 h 0,8 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Kaźmierski, Meritum Podatki 2019, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

2. D. Zalewski, M. Krawczak (red.), Kontrola podatkowa działalności gospodarczej, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

3. H. Kuzińska i inni (red.), Ucieczka przed podatkami i kontrola podatkowa, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2018.

4. M. Hybka, Skuteczność kontroli wywiązywania się z obowiązków podatkowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego,Poznań 2018.

5. D. Strzelec, M. Łoboda, Kontrola przestrzegania przepisów prawa podatkowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

6. P. Szymanek, Ewolucja ustroju i kompetencji rządowych organów podatkowych, celnych i skarbowych, Wydawnictwo Kancelaria Prawna i Podatkowa dr Pawła Szymanka, Warszawa 2019.

Literatura uzupełniająca:

Akty prawne:

7. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926 – tekst ujednolicony

8. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy, Dz.U. 1999 Nr 83 poz. 930 – tekst ujednolicony

9. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. – o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz.U. 2016 poz. 1947 – tekst ujednolicony

10. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, Dz.U. 2018 poz. 646 – tekst ujednolicony

11. Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2017 r. – w sprawie kierunków działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2017-2020, Dz. U. MRiF poz. 144.

Efekty uczenia się:

2KPS_W01 ma rozszerzoną wiedzę o instytucjach kontroli podatkowej i celno-skarbowej E2_W02

2KPS_W02 ma pogłębioną wiedzę o procedurach kontroli podatkowej i celno-skarbowej E2_W07

2KPS_U01 potrafi posługiwać się przepisami Ordynacji podatkowej, Ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz Kodeksu karnego skarbowego w celu rozwiązywania problemów z zakresu ekonomii, ma rozszerzoną umiejętność w posługiwaniu się tymi normami w naukach ekonomicznych E2_U05

2KPS_U02 wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu kontroli podatkowej i celno-skarbowej do proponowania rozwiązań oraz samodzielnego

rozstrzygania konkretnych problemów E2_U07

2KPS_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w obszarze kontroli podatkowej i celno-skarbowej, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób E2_K01

2KPS_K02 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy dotyczące kontroli podatkowej i celno-skarbowej związane z aktywnością w otoczeniu społeczno-gospodarczym E2_K04

2KPS_K03 potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać oraz doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie kontroli podatkowej i

celno-skarbowej, zarówno w wymiarze ekonomicznym, jak i prawnym E2_K06

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryta Dziemianowicz, Aneta Kargol-Wasiluk
Prowadzący grup: Aneta Kargol-Wasiluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć z przedmiotu Kontrola podatkowa i celno-skarbowa jest zapoznanie studentów z mechanizmem funkcjonowania systemu kontroli finansowej w sektorze publicznym, ze szczególnym uwzględnieniem teoretycznych i praktycznych aspektów kontroli podatkowej oraz celno-skarbowej. Analizie zostaną poddane cele, zakres oraz rozwiązania organizacyjne określające zasady wykonywania kontroli oraz postępowania pokontrolnego. Ponadto celem jest omówienie rozwiązań prawnych określających kompetencje organów powołanych do wykonywania kontroli podatkowej i celno-skarbowej.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu Moduł 3. Przedmioty specjalnościowe Dziedzina i dyscyplina nauki ekonomiczne

Rok studiów /semestr rok 2/semestr letni (4) Wymagania wstępne Brak wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 30 h (ćwiczenia).

Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej, bez wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość.

Metody dydaktyczne: prezentacja poszczególnych zagadnień, dyskusja, prezentacje multimedialne, samodzielna praca studentów, studia przypadków.

Punkty ECTS 3.00 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta

udział w ćwiczeniach: 15 x 2 h tygodniowo = 30 h przygotowanie do ćwiczeń: 15 x 2 h tygodniowo = 30 h przygotowanie do testu zaliczeniowego: 12 h

udział w konsultacjach: 3 h Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 33 h 1,32 ECTS

- o charakterze praktycznym: 30 h 1,2 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Kaźmierski, Meritum Podatki 2019, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

2. D. Zalewski, M. Krawczak (red.), Kontrola podatkowa działalności gospodarczej, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

3. H. Kuzińska i inni (red.), Ucieczka przed podatkami i kontrola podatkowa, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2018.

4. M. Hybka, Skuteczność kontroli wywiązywania się z obowiązków podatkowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego,Poznań 2018.

5. D. Strzelec, M. Łoboda, Kontrola przestrzegania przepisów prawa podatkowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

6. P. Szymanek, Ewolucja ustroju i kompetencji rządowych organów podatkowych, celnych i skarbowych, Wydawnictwo Kancelaria Prawna i Podatkowa dr Pawła Szymanka, Warszawa 2019.

Literatura uzupełniająca:

Akty prawne:

7. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926 – tekst ujednolicony

8. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy, Dz.U. 1999 Nr 83 poz. 930 – tekst ujednolicony

9. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. – o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz.U. 2016 poz. 1947 – tekst ujednolicony

10. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, Dz.U. 2018 poz. 646 – tekst ujednolicony

11. Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2017 r. – w sprawie kierunków działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2017-2020, Dz. U. MRiF poz. 144.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.