Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski cz.2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES1-1ANG2 Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski cz.2
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.lektorskie
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego
lektoraty
obowiązkowe lektoraty

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwijanie podstawowych umiejętności językowych: mówienia, słuchania, czytania oraz pisania w kontekście zawodowym. Treścią przedmiotu są wybrane zagadnienia z języka angielskiego biznesowego i języka angielskiego ekonomicznego odpowiadające specjalizacjom poszczególnych grup.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademickie

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: lektorat języka angielskiego; przedmioty kształcenia ogólnego (MK_1)

Dziedzina i dyscyplina nauki: językoznawstwo stosowane, języki specjalistyczne

Wymaganie wstępne: brak

Rok studiów/semestr: I rok/II semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godz. - ćwiczenia

Metody dydaktyczne: praca z całą grupa, praca w parach i małych grupach, indywidualna praca studenta, prace projektowe

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 30 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

konsultacje 4h

przygotowanie do zajęć 26h

Z udziałem prowadzącego: 1.13pkt ECTS

o charakterze praktycznym: 1 pkt ECTS

Literatura:

Cotton, D., Favley, D., Kent, S. "Market Leader Upper-intermediate". Person Longman.

Cotton, D., Favley, D., Kent, S. "Market Leader Intermediate". Person Longman.

Baade, K., Holloway, Ch., Scrivener, J., Turner, R. "Business Result Advanced". Oxford.

Duckworth, M., Turner, R. "Business Result Upper-intermediate". Oxford.

Badaae, K., Holloway, C., Scrivener, J.,Turner, R. "Business Result Advanced".Oxford

Hughes, J., Nauton, J. "Business Result Intermediate". Oxford.

Flinders, S. "Professional English, Business: General". Penguin.

MacKenzie, I. Professional English in Use: Finance. Cambridge University Press.

Mascull, B. "Business Vocabulary in Use. Advanced". Cambridge.

Sweeney, S. "Professional English: Finance". Penguin.

Emmerson, P. "Business Vocabulary Builder. Intermediate to Upper-intermediate". Macmillan.

Emmerson, P. "Business Gramamr Builder". Macmillan.

Sekcje biznesowe anglojęzycznych portali informacyjnych np. CNN, BBC

www.economist. com

http://schools.fairtrade.org.uk/

www.onestopenglish.com

Efekty uczenia się:

1. Student posługuje się językiem obcym w zakresie ekonomii na poziomie odpowiadającym wymaganiom określonym dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. (E1_U11/ANG_U01)

2. Student posiada umiejętność przygotowania różnego typu wystąpień ustnych (np. prezentacje, krótkie referaty) w języku obcym. Potrafi omówić rysunki, wykresy, diagramy oraz zestawienia związane z tematyką właściwą dla swojego kierunku studiów. (E1_U11, E1_U01/ANG_U11, ANG_U02)

3. Student potrafi aktywnie pracować w grupie, np. biorąc czynny udział w dyskusjach oraz dokonując ich podsumowania. (E1_K02/ANG_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po II semestrze.

Egzamin pisemny i ustny po IV semestrze.

Testy cząstkowe i / lub semestralne.

Ocena prezentacji, prac pisemnych, aktywności na zajęciach.

Testy uważa się za zaliczone, jeśli student uzyska minimum 50% poprawnych odpowiedzi.

Prace pisemne oceniane będą w z zależności od stopnia złożoności danego tekstu.

Egzamin uważa się za zdany, jeśli student uzyska minimum 50% punktów z obu części egzaminu, pisemnej i ustnej, łącznie.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.