Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomika gospodarki żywnościowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES1-1EGZ Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika gospodarki żywnościowej
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.kierunkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Kurs przedstawia ogólne prawidłowości i zasady funkcjonowania sektora żywnościowego jako subsystemu gospodarki narodowej.Celem kursu jest przekazanie i opanowanie przez studentów wiedzy dotyczącej funkcjonowania gospodarki żywnościowej z uwzględnieniem jej poszczególnych ogniw (przemysł środków produkcji dla rolnictwa, rolnictwo, przetwórstwo rolno-spożywcze, sfera obrotu rolnego) oraz powiązań miedzy tymi ogniwami. Kurs ma dostarczyć podstawowych informacji dotyczących znaczenia gospodarki żywnościowej oraz umożliwić określenie przyczyn i tendencji zmian w sektorze żywnościowym.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy

Moduł 3.

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ekonomiczne, dyscyplina: ekonomia.

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, rok I, semestr 2

Wymagania wstępne: Mikroekonomia cz.1

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 30 godzin

Metody dydaktyczne: wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do dyskusji.

Formy zaliczenia przedmiotu: Egzamin pisemny

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach - 30 godz.

- przygotowanie się do wykładu - 20 godz.

- przygotowanie się do egzaminu końcowego - 40 godz.

- udział w konsultacjach - 10 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 40, punkty ECTS 1,6

- o charakterze prywatnym: liczba godzin 60, punkty ECTS 2,4.

Literatura:

1. J. Zegar, Współczesne wyzwania rolnictwa, PWN, Warszawa 2012

2. S. Grabowski, Ekonomika gospodarki żywnościowej, Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji, Warszawa 1998

3. F. Kapusta, Agrobiznes, Wydawnictwo Difin, 2012

4. Rozwój rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich Polski w UE, red. St. Zięba, A. Kowalski, Wydawnictwo WSE ALMAMER , IERiGŻ, Warszawa 2007

5. K. Firlej – Rozwój przemysłu rolno-spożywczego w sektorze agrobiznesu i jego determinanty. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.

6. St. Kowalczyk, Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2009.

7. W. Rembisz, Instrumenty rynku rolnego, WSFiZ Warszawa 2009

8. St. Kowalczyk, Bezpieczeństwo i jakość żywności, PWN. Warszawa 2016.

9. Agrobiznes w teorii i w praktyce, red. A. Olszewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014.

10. Martiin, Carin.: The world of agricultural economics : Carin Martiin. London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2013

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- 3EGZ_W01: Student ma podstawową wiedzę z zakresu gospodarki żywnościowej, zna podstawowe kategorie ekonomiczne (E1_W01)

- 3EGZ_W02: Zna relacje między strukturami i instytucjami gospodarczymi w zakresie gospodarki żywnościowej w skali krajowej i międzynarodowej(E1_W03)

- 3EGZ_W03: Student ma podstawową wiedzę na temat relacji gospodarczych zachodzących między poszczególnymi elementami gospodarki żywnościowej (E1_W04)

-3EGZ_W04: Ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji gospodarczych związanych z wytwarzaniem żywności oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian (E1_W08).

Metody sprawdzania:

- ocena aktywności na zajęciach

-ocena prac pisemnych

- egzamin

Umiejętności:

- 3EGZ_U01: Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk gospodarczych zachodzących w poszczególnych ogniwach gospodarki żywnościowej (E1_U03)

- 3EGZ_U02: Wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu gospodarki żywnościowej do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów dotyczących tego subsystemu gospodarki narodowej, proponując konkretne ich rozwiązania (E1_U07)

Metody sprawdzania:

- ocena aktywności na zajęciach

-ocena prac pisemnych

- egzamin

Kompetencje:

- 3EGZ_K01:Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych zachodzących w gospodarce żywnościowej (E1_K01)

- 3EGZ_K02: Potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności (E1_K06).

Metody sprawdzania:

- ocena aktywności na zajęciach

-ocena prac pisemnych

- egzamin

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: Wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący studentów do zadawania pytań i dyskusji.

Formy zaliczenia przedmiotu:

Studenci są oceniani na podstawie egzaminu pisemnego zawierającego zamknięte pytania testowe. Test zawiera 20 pytań. Za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać 1 pkt. Aby zaliczyć test należy zdobyć 11 pkt.

Dopuszcza się poprawę testu w formie ustnej (w przypadku jego nie zaliczenia)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.