Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia ekonomiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES1-1GEK Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geografia ekonomiczna
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.kierunkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Założenia (opisowo):

Celem kształcenia jest przekazanie studentom wiedzy w zakresie geografii ekonomicznej w kontekście problemów społeczno- gospodarczych współczesnego świata oraz funkcjonowania gospodarki polskiej w przestrzeni UE.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W ramach dydaktyki przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu geografii ekonomicznej w kontekście problemów społeczno- gospodarczych współczesnego świata oraz funkcjonowania gospodarki polskiej w UE.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 3 - przedmiot kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ekonomiczne, dyscyplina: ekonomia

Rok studiów /semestr: 1 rok (II semestr)

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

--

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć wykład- 15 godzin, konwersatorium- 15 godzin,

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, ćwiczenia (praca indywidualna i zespołowa, prezentacje),

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin końcowy

Punkty ECTS 5

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach - 15 godz. (od 2017/ 2018)

Przygotowanie się do wykładu - 15 godz.

Przygotowanie do egzaminu końcowego - 30 godz.

Ćwiczenia - 15 godz. (od 2017/ 2018)

Przygotowanie do ćwiczeń - 15 godz.

Przygotowanie do kolokwium - 30 godz.

Konsultacje- 3 godz.

Egzamin końcowy- 2 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela- 35 godz. ECTS 1,4; o charakterze praktycznym: 2, ECTS – 0,08.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

- K. Kuciński (red.), Geografia ekonomiczna, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2015.

- H. Rogacki (red.), Geografia społeczno- gospodarcza Polski, PWN, Warszawa 2008.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

- R. Crescenzi, Geography, Institutions and Regional Economic Performance, Springer- Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, Berlin 2012.

- I. Fierla (red.), Geografia gospodarcza świata, PWE, Warszawa 2006,

- E. Haliżak, Geoekonomia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012,

- S. Korenik, Wprowadzenie do geografii politycznej i gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2006,

- J. Wrona (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, PWE, Warszawa 2006,

- Bazy danych GUS (w tym baza danych lokalnych), Eurostatu, oraz Komisji Europejskiej dostępne na ich oficjalnych stronach internetowych- źródła aktualnych informacji w zakresie procesów i zjawisk zachodzących w przestrzeni.

Efekty uczenia się:

1GEK_W01 Student ma wiedzę o strukturach i instytucjach gospodarczych funkcjonujących w ramach gospodarki międzynarodowej E1_W02

1GEK_W02 Student zna relacje pomiędzy strukturami i instytucjami gospodarczymi lub publicznymi w zachodzącymi w przestrzeni geograficznej E1_W03

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy (pisemny- test, w szczególnych przypadkach egzamin ustny)- standardowa skala ocen.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.