Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka przestrzenna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES1-1GPZ Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarka przestrzenna
Jednostka: Zakład Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.kierunkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest przedstawienie problematyki przestrzennych uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego, z uwzględnieniem ekonomiczno-prawnych podstaw polityki regionalnej i planowania przestrzennego. W ramach zajęć omawiane są główne teorie oraz prawidłowości i mechanizmy gospodarki przestrzennej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy problematyki przestrzennych uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego, z uwzględnieniem ekonomiczno-prawnych podstaw polityki regionalnej i planowania przestrzennego. W ramach przedmiotu omawiane są podstawowe elementy systemu zagospodarowania przestrzennego.

Pełny opis:

profil: ogólnoakademicki

forma: stacjonarne

rodzaj przedmiotu: 0300-ES1-1GPZ MODUŁ 3 Przedmiot kierunkowy

dziedzina: nauki ekonomiczne

dyscyplina: ekonomia

rok 1, semestr 1

liczba godzin: 30(w) 15 (ćw)

metody dydaktyczne: wykład (wykład konwersatoryjny, prezentacje multimedialne), połączony z dyskusją, mającą doprowadzić do konkretnych wniosków i ćwiczenia

punkty ECTS: 6

bilans nakładu pracy studenta:

• udział w wykładach: 30h

• przygotowanie do wykładów : 10 h

• przygotowanie do egzaminu: 10 h

• obecność na egzaminie: 2 h

• udział w ćwiczeniach: 15 h

• przygotowanie do ćwiczeń: 10 h

• przygotowanie do kolokwium: 10 h

• obecność na kolokwium: 2 h

• udział w konsultacjach: 2 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: (2,12 ECTS)

• udział w wykładach 30h

• udział w ćwiczeniach 15h

• obecność na egzaminie i kolokwium 4 h

• udział w konsultacjach: 4 h

- o charakterze praktycznym: (4 ECTS)

• przygotowanie do wykładów - 10h

• przygotowanie do egzaminu - 30h

• przygotowanie do ćwiczeń - 30h

• przygotowanie do kolokwium - 30h

Literatura:

Podstawowa:

1. R. Domański, Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

2. T. Bajerowski (red), Podstawy teoretyczne gospodarki przestrzennej i zarządzania przestrzenią, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2003.

3. Z. Ziobrowski, S. Kozłowski i J. Jeżak Vademecum gospodarki przestrzennej, pod red., Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2005.

4. J. Holzer, Demografia, PWE, Warszawa 2003.

Uzupełniająca:

1. L. Kupiec (red), Gospodarka przestrzenna. Wstęp do gospodarki przestrzennej. T.I, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 1997.

2. L. Kupiec (red), Gospodarka przestrzenna. Lokalizacja w gospodarce przestrzennej, T.III, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1999.

3. L. Kupiec, A. Gołębiowska, D. Wyszkowska, Gospodarka przestrzenna. Infrastruktura społeczna, T. VI, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2004.

4. L. Kupiec, T. Truskolaski, A. Gołębiowska,, Gospodarka przestrzenna. Infrastruktura techniczna. T. VII, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005.

5. K. Kafka, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w świetle nowych przepisów, Wydawnictwo Gall, Katowice 2003.

5. W.M. Gaczek, Zarządzanie w gospodarce przestrzennej, Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa 2003.

6. W.A. Gorzym-Wilkowski, Gospodarka przestrzenna samorządu terytorialnego. Zarys, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006.

Efekty uczenia się:

1GPZ _W01 - Student ma podstawową wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych i pokrewnych, zna podstawowe kategorie ekonomiczne, w tym gospodarki przestrzennej - EI_W01 (wykład+ćwiczenia)

1GPZ_W02 - Student ma wiedzę o normach i regułach (organizacyjnych, prawnych, etycznych itp.) organizujących struktury i instytucje gospodarcze i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źr6dlach, naturze, zmianach i sposobach działania w procesie gospodarowania przestrzenią. - EI _W07 (wykład+ćwiczenia)

1GPZ _U01 - Student posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (m.in. prawnymi, moralnymi) w celu rozwiązywania problemów z zakresu nauk ekonomicznych - EI _UO5

(wykład+ćwiczenia)

1GPZ_U02 - Student potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu nauk ekonomicznych i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowywania prac - EI _UO9

(wykład+ćwiczenia)

1GPZ _K01 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie w zakresie gospodarki przestrzennej - EI _KO1 (wykład+ćwiczenia)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu z pytaniami mieszanymi

ocena dostateczna (3) – 51-60%

ocena dostateczna plus (3+) – 61-74%

ocena dobra (4) – 75-84%

ocena dobra plus (4+) – 85-94%

ocena bardzo dobra (5) – 95-100%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.