Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy prawa dla ekonomistów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES1-1PRA Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy prawa dla ekonomistów
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot ma zapewnić studentom orientację w podstawowych instytucjach prawnych, rolę prawa w praktyce gospodarczej oraz umiejętnośc korzystania z aktów prawnych. Uświadamia również rolę ekonomicznych motywacji odnośnie przestrzegania i łamania prawa.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot opisuje podstawowe pojęcia i kategorie z zakresu prawa. Przedstawia rolę prawa w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz innych aktywnościach zachowodowych charakterystycznych dla absolwentów ekonomii.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Podstawowy

Moduł: MK_2

Dziedzina i dyscplina nauki: nauki prawne/prawo (z elementami ekonomiki prawa)

Rok studiów/semestr, studia pierwszego stopnia rok stidiów I semestr I

Wymagania wstępne: nie dotyczy

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 30 godzin

Metody dydaktyczne: wykład w wykorzystaniem multimediów oraz kazusów prawnych

Punkty ECTS- 6

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach- 30 godzin

przygotowanie do dyskusji w trakcie wykładu - 40

przygotowanie do egzaminu-78

udział w konsultacjach - 1

Egzamin - 1

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału: liczba godzin 32, 1,28 pkt ECTS

o charakterze praktycznym- liczba godzin 15, 0,6 pkt ECTS

Literatura:

W. Siuda, Elementy prawa dla ekonomistów, Wydawnictwo Contact, Warszawa 2013

K. Marak (red.) Prawo dla ekonomistów, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013

J. Jabłońska- Bońca, Podstawy prawa dla ekonomistow i nie tylko, LexisNexis, Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PRA-W01 -ma podstawową wiedzę z dziedziny prawa (E1_W 1)

PRA_W02 - Zna podstawowe instytucje prawnę, ich rolę dla gospodarki, a także podstawowe zasady systemu prawnego w Polsce i Unii Europejskiej (E1_W02)

PRA_W03 - ma wiedzę o normach i regułach prawnych organizujących struktury i instytucje gospodarcze (E1_W07)

PRA_W04 ma wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji gospodarczych z punktu widzenia prawa (E1_W09)

UMIEJĘTNOŚCI

PRA_U01- posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami prawnym. (E1_U_05)

PRA_U02 - posiada umiejętność obserwacji, rozumienia i analizowania sytuacji prawnych (E1_U08)

KOMPETENCJE

PRA_K01- jest przygotowany do udziału w opracowywaniu projektów społecznych uwzględniając aspekty prawne (E1_K05)

PRA_K02 potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności (E1_K06)

Efekty kształcenia zostaną skorygowane w ramach egzaminu pisemnego

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.