Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES1-2BPSE Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proseminarium
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest:

- zapoznanie studenta ze specyfiką badań w dziedzinie nauk ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny ekonomia,

- poznanie podstaw metodologii pracy naukowej,

- zapoznanie studenta z metodyką pisania pracy licencjackiej i jej formalnymi aspektami,

- zrozumienie przez studenta podstawowych pojęć i prawidłowości związanych z etyką pisania tekstów naukowych.

- zapoznanie studentów z narzędziami badawczymi wykorzystywanymi w badaniach społecznych


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

- zapoznanie studenta ze specyfiką badań w dziedzinie nauk ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny ekonomia,

- poznanie podstaw metodologii pracy naukowej,

- zapoznanie studenta z metodyką pisania pracy licencjackiej i jej formalnymi aspektami,

- zrozumienie przez studenta podstawowych pojęć i prawidłowości związanych z etyką pisania tekstów naukowych.

- zapoznanie studentów z narzędziami badawczymi wykorzystywanymi w badaniach społecznych

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne, I stopień

Rodzaj przedmiotu: Moduł: seminaria

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina ekonomia

Rok studiów /semestr: II Rok/ semestr IV.

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

seminarium 30 godz.

Metody dydaktyczne:

zajęcia w formie konwersatorium, prezentacje multimedialne, dyskusja nad określonymi problemami

Punkty ECTS 3 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta

seminarium 30

Przygotowanie do zajęć 16

Studiowanie literatury 10

Udział w konsultacjach 4

Przygotowanie tekstu naukowego 15

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

-wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela Liczba godzin - 34 Punkty ECTS 1,36

- o charakterze praktycznym Liczba godzin 25 Punkty ECTS 1,0

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2012.

2. K. Meredyk, Przedmiot i metoda badań ekonomicznych, Wyd. UwB, Białystok 2003

3. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009

4. A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Wyd. Difin, Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca:

1. R. Zenderowski, Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2009

2. R. Wojciechowska, Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Wyd. Difin, Warszawa 2010

3. K. Wojcik, Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską, Wyd. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

2XPSE_W01 Student posiada wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny ekonomia

E1_W01

2XPSE_W02 Student posiada wiedzę na temat podstaw metodologii badań w naukach ekonomicznych E1_W06, E1_W07

2XPSE_W03 Student posiada wiedzę w zakresie metod i narzędzi opisu oraz technik pozyskiwania, analizy i prezentacji danych właściwych pracom dyplomowym E1_W06, E1_W07

2XPSE_W04 Zna i rozumie zasady etyki w pracy naukowo-badawczej

E1_W10

2XPSE_U01 Student posiada umiejętność wykorzystania podstawowej wiedzy teoretycznej z dziedziny nauk ekonomicznych w analizowaniu przyczyn procesów i zjawisk gospodarczych i społecznych oraz formułować własne opinie na ten temat. E1_U01, E1_U02, E1_U03

2XPSE_U02 Posiada umiejętność przygotowywania prac pisemnych z dziedziny nauk ekonomicznych E1_U09

2XPSE_K01 Student świadomy jest potrzeby aktualizowania nabytej wiedzy oraz interdyscyplinarnego spojrzenia na podejmowane zagadnienia badawcze w dziedzinie nauk ekonomicznych E1_K01, E1_K06

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia proseminarium:

Przygotowanie tekstu naukowego na wybrany temat

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Omówienie podstawowych pojęć związanych z metodologią i przebiegiem badania naukowego; określenie zasad pisania prac naukowych, wymagań stawianych tekstowi pracy; gromadzenie informacji naukowej, organizacja procesu pisania pracy licencjackiej; formułowanie problemów badawczych i celu pracy.

Pełny opis:

1. Cel, zakres i przedmiot seminarium dyplomowego

2. Określenie celu pracy licencjackiej: cechy pracy licencjackiej; kryteria oceny merytorycznej pracy licencjackiej; rola promotora.

3. Omówienie podstawowych pojęć związanych z metodologią i przebiegiem badania naukowego (podstawowe metody badawcze – rodzaje i uwarunkowania; determinanty wyboru metod badawczych, narzędzia badawcze).

4. Prezentacja zasad pisania prac naukowych, wymagań stawianych tekstowi pracy (wymagań formalnych, merytorycznych, zasad etycznych).

5. Określenie zasad wyboru tematu pracy licencjackiej (granice wyznaczania tematyki dysertacji; kryteria doboru tematyki pracy dyplomowej; przykładowe tematy prac dyplomowych).

6. Metody gromadzenia informacji naukowej: źródła informacji naukowej, praca w bibliotece, sposoby posługiwania się katalogami bibliotecznymi; udostępnianie materiałów bibliotecznych; Internet jako źródło informacji.

7. Analiza materiałów źródłowych: umiejętność oceny i selekcji materiałów; analiza aktów normatywnych i literatury naukowej.

8. Organizacja procesu pisania pracy licencjackiej: omówienie prawidłowej kolejności poszczególnych etapów pisania pracy, warsztat pracy, systematyka pracy.

9. Formułowanie problemów badawczych i celu pracy (problem badawczy – pojęcie, zakres, sposoby formułowania; warunki poprawności formułowania problemu badawczego (przykłady); określanie celów pracy w kontekście pracy z obranego zakresu przedmiotowego).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2012.

2. K. Meredyk, Przedmiot i metoda badań ekonomicznych, Wyd. UwB, Białystok 2003

3. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009

4. A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Wyd. Difin, Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca:

1. R. Zenderowski, Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2009

2. R. Wojciechowska, Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Wyd. Difin, Warszawa 2010

3. K. Wojcik, Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską, Wyd. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.