Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język niemiecki cz.4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES1-2GER2 Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język niemiecki cz.4
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.lektorskie
Strona przedmiotu: http://www.spnjo.uwb.edu.pl
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwijanie podstawowych umiejętności słuchania, czytania oraz pisania w kontekstach zawodowych.

Treścią przedmiotu są wybrane zagadnienia języka niemieckiego ogólnego i biznesowego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: lektorat języka niemieckiego; przedmioty kształcenia ogólnego (MK_1)

Dziedzina i dyscyplina nauki: językoznawstwo stosowane, języki specjalistyczne

Wymagania wstepne : brak

Rok studiów/ semestr: II rok/IV semestr

Forma zajęć: ćwiczenia

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 h - ćwiczenia

Metody dydaktyczne: praca z całą grupą, praca w parach i w grupach, indywidualna praca studenta.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 30 h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

przygotowanie do zajęć: 30 h

z udziałem prowadzącego: 1 pkt ECTS

o charakterze praktycznym: 1 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Farmache A., Grosser R. et al. (2015): DaF im Unternehmen. Stuttgart: Klett-Verlag.

Braun B., Doubek M. et al. (2013): DaF kompakt. Stuttgart: Klett-Verlag.

Literatura uzupełniająca:

Dreke M., Lind W. (2011): Wechselspiel neu. Interaktive Arbeitsblätter für die Partnerarbeit im Deutschunterricht. Berlin: Langenscheidt.

Dallapiazza R.- M., von Jan E., Blüggel B., Schümann A. (2014): Tangram aktuell. München: Hueber-Verlag.

Efekty uczenia się:

1. Student posługuje się językiem obcym w zakresie języka ogólnego i biznesu na poziomie podstawowym odpowiadającym wymaganiom określonym w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.

(E1_U11/GER_UO1)

2. Student posiada umiejętność przygotowania różnego typu wystąpień ustnych w języku obcym. (E1_U11, E1_U10/GER_UO1, GER_U02)

3. Student potrafi aktywnie pracować w grupie. (E1_K02/GER_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po IV semestrze.

Testy cząstkowe i/ lub semestralne.

Ocena prezentacji, prac pisemnych, aktywności na zajęciach.

Testy uważa się za zaliczone, jeśli student uzyska minimum 50% poprawnych odpowiedzi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.