Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język rosyjski cz.3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES1-2ROS1 Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język rosyjski cz.3
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.lektorskie
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Założenia (opisowo):

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach, wymagających znajomości języka zawodowego. Założeniem przedmiotu jest także rozwijanie umiejętności rozumienia i stosowania terminologii z dziedziny ekonomii.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu pogłębione rozwijanie umiejętności językowych: mówienia, słuchania, czytania oraz pisania w kontekście zawodowym. Treścią przedmiotu są wybrane zagadnienia z języka rosyjskiego biznesowego i języka rosyjskiego ekonomicznego. Zajęcia poświęcone są praktycznym ćwiczeniom wszystkich sprawności językowych ze szczególnym naciskiem na prezentacje ustne oraz ćwiczenia pisemne.

Pełny opis:

Język rosyjski cz. 3

Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania

Kierunek: Ekonomia

Studia pierwszego stopnia

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

Kod przedmiotu: 0300-ES1-2ROS1

Moduł 1. Przedmiot kształcenia ogólnego

Dziedzina: Językoznawstwo

Dyscyplina nauki: Językoznawstwo stosowane, języki specjalistyczne

II rok/ III semestr studiów

Student powinien zaliczyć przedmiot oznaczony kodem 0300-ES1-1ROS2 (Język rosyjski cz. 2).

Liczba godzin: 30

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia

Metody dydaktyczne: Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, kształtujących wszystkie sprawności językowe: mówienie,

pisanie, czytanie, słuchanie.

1 pkt ECTS

Ogólny nakład pracy studenta: 30 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 30 godz.

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 30 h = 1 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 30 h = 1 pkt ECTS

Efekty uczenia się:

ROS1_W01, E1_W01: Ma podstawową wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych w języku obcym.

ROS1_U01, E1_U09: Potrafi przygotować prace pisemne z zakresu nauk ekonomicznych w języku obcym.

ROS1_U02, E1_U10: Potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu zagadnieniu z zakresu nauk ekonomicznych w

języku obcym.

ROS1_K01, E1_K02: Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

ROS1_K02, E1_K06: Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.

Metody i kryteria oceniania:

Praktyczne ćwiczenia rozwijają wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie

testów pisemnych, wypowiedzi pisemnych oraz ustnych.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenia na ocenę po III semestrze.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.