Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka opisowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES1-2STA Kod Erasmus / ISCED: 11.202 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka opisowa
Jednostka: Zakład Ekonometrii i Statystyki
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Matematyka 0300-ES1-1MAT

Założenia (lista przedmiotów):

Matematyka 0300-ES1-1MAT

Założenia (opisowo):

Student przed rozpoczęciem kursu powinien posiadać wiedzę zdobytą na przedmiocie matematyka.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Kształcenie twórczego i logicznego myślenia, ścisłego wyrażania myśli, formułowania problemów i rozwiązywania ich przy wykorzystaniu narzędzi statystycznych. Studenci powinni zapoznać się z istotnymi elementami statystyki opisowej pozwalającymi na stosowanie metod statystycznych do danych rzeczywistych (pozyskiwanie, analizowanie, prezentowanie, interpretowanie danych statystycznych, dobieranie odpowiednich metod statystycznych do analizy badanego procesu).

Rozkłady liczebności i częstości zmiennych 1- i 2-wymiarowych oraz ich parametry klasyczne, pozycyjne i mieszane. Zależności stochastyczne i ich mierniki. Podstawy analizy szeregów czasowych. Miary dynamiki, w tym indeksy indywidualne i agregatowe.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, podstawowy (M-2)

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauk ekonomicznych, ekonomia

Rok studiów/semestr: II rok, III semestr

Wymagania wstępne: 0300-ES1-1MAT - Matematyka

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15 godz. wykładów, 30 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne: Metody podające (wykład z wykorzystaniem prezentacji w Power Point), metody praktyczne oraz aktywizujące (praca indywidualna przy tablicy, wybrane przykłady analizowane z wykorzystaniem programów Excel i GRETL, praca w grupach, praca samodzielna).

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach – 15 h.;

udział w ćwiczeniach – 30 h;

konsultacje – 6 h;

przygotowanie do zajęć – 50 h;

przygotowanie do wykładów – 24 godz.

przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie – 25 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 52 godz., 2 ECTS

o charakterze praktycznym: 100 godz., 4 ECTS

Literatura:

Podstawowa:

1. Kassyk-Rokicka H. (red.), Statystyka. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2011.

2. Kassyk-Rokicka H., Mierniki statystyczne, PWE, Warszawa 2011.

3. Podgórski J., Statystyka dla studiów licencjackich, PWE, Warszawa 2010.

4. Sobczyk M., Statystyka opisowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

Uzupełniająca:

1. Frątczak E., Statistics for management and economics, Warsaw School of Economics, Warszawa 2015

2. Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2012.

3. Ostasiewicz W., Badania statystyczne, Wolters Kluver Polska – Oficyna, Warszawa 2011.

4. Roeske-Słomka I., Statystyka opisowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.

Efekty uczenia się:

2STA_W01 Zna metody opisu statystycznego jednowymiarowego rozkładu empirycznego (miary tendencji centralnej, miary zmienności, miary asymetrii i koncentracji). E1_W06

2STA_W02 Zna metody opisu statystycznego związku pomiędzy dwoma cechami (budowa tablicy korelacyjnej, mierniki zależności stochastycznej i korelacyjnej). E1_W06

2STA_W03 Zna metody analizy rozwoju zjawiska w czasie (miary dynamiki i analiza szeregów czasowych). E1_W06

2STA_U01 Posiada umiejętność wyboru odpowiedniej charakterystyki dla opisu wybranego aspektu rozkładu empirycznego jednej cechy, zależności między cechami i dynamiki oraz potrafi zinterpretować miary statystyki opisowej. E1_U02

2STA_U02 Posiada podstawowe umiejętności pozyskiwania danych w celu analizowania, interpretowania i prognozowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych. E1_U02

2STA_K01 Potrafi samodzielnie rozszerzyć wiedzę i umiejętności ze statystyki opisowej. E1_K06

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia. Do egzaminu dopuszczone są osoby posiadające zaliczenie ćwiczeń. Egzamin pisemny w formie testowej. Zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie kolokwium oraz aktywności na zajęciach. Zaliczanie nieobecności odbywa się na konsultacjach. Opuszczenie przez studenta więcej niż 4 godz. dydaktycznych (nieusprawiedliwionych i nieodrobionych) kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.