Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES1-2XPSE Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proseminarium
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest:

- zapoznanie studenta ze specyfiką badań w dziedzinie nauk ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny ekonomia,

- poznanie podstaw metodologii pracy naukowej,

- zapoznanie studenta z metodyką pisania pracy licencjackiej i jej formalnymi aspektami,

- zrozumienie przez studenta podstawowych pojęć i prawidłowości związanych z etyką pisania tekstów naukowych.

- zapoznanie studentów z narzędziami badawczymi wykorzystywanymi w badaniach społecznych


Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

- zapoznanie studenta ze specyfiką badań w dziedzinie nauk ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny ekonomia,

- poznanie podstaw metodologii pracy naukowej,

- zapoznanie studenta z metodyką pisania pracy licencjackiej i jej formalnymi aspektami,

- zrozumienie przez studenta podstawowych pojęć i prawidłowości związanych z etyką pisania tekstów naukowych.

- zapoznanie studentów z narzędziami badawczymi wykorzystywanymi w badaniach społecznych

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne, I stopień

Rodzaj przedmiotu: Moduł: seminaria

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina ekonomia

Rok studiów /semestr: II Rok/ semestr IV.

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

seminarium 30 godz.

Metody dydaktyczne:

zajęcia w formie konwersatorium, prezentacje multimedialne, dyskusja nad określonymi problemami

Punkty ECTS 3 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta

seminarium 30

Przygotowanie do zajęć 16

Studiowanie literatury 10

Udział w konsultacjach 4

Przygotowanie tekstu naukowego 15

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

-wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela Liczba godzin - 34 Punkty ECTS 1,36

- o charakterze praktycznym Liczba godzin 25 Punkty ECTS 1,0

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2012.

2. K. Meredyk, Przedmiot i metoda badań ekonomicznych, Wyd. UwB, Białystok 2003

3. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009

4. A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Wyd. Difin, Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca:

1. R. Zenderowski, Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2009

2. R. Wojciechowska, Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Wyd. Difin, Warszawa 2010

3. K. Wojcik, Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską, Wyd. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

2XPSE_W01 Student posiada wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny ekonomia

E1_W01

2XPSE_W02 Student posiada wiedzę na temat podstaw metodologii badań w naukach ekonomicznych E1_W06, E1_W07

2XPSE_W03 Student posiada wiedzę w zakresie metod i narzędzi opisu oraz technik pozyskiwania, analizy i prezentacji danych właściwych pracom dyplomowym E1_W06, E1_W07

2XPSE_W04 Zna i rozumie zasady etyki w pracy naukowo-badawczej

E1_W10

2XPSE_U01 Student posiada umiejętność wykorzystania podstawowej wiedzy teoretycznej z dziedziny nauk ekonomicznych w analizowaniu przyczyn procesów i zjawisk gospodarczych i społecznych oraz formułować własne opinie na ten temat. E1_U01, E1_U02, E1_U03

2XPSE_U02 Posiada umiejętność przygotowywania prac pisemnych z dziedziny nauk ekonomicznych E1_U09

2XPSE_K01 Student świadomy jest potrzeby aktualizowania nabytej wiedzy oraz interdyscyplinarnego spojrzenia na podejmowane zagadnienia badawcze w dziedzinie nauk ekonomicznych E1_K01, E1_K06

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia proseminarium:

Przygotowanie tekstu naukowego na wybrany temat

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.