Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zastosowanie informatyki w bankowości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES1-3BZIB Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zastosowanie informatyki w bankowości
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Kod przedmiotu: 0300-ES1-3BZIB

Język przedmiotu: Polski

Rodzaj przedmiotu: Moduł 4 - przedmioty specjalnościowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, Ekonomia

Rok studiów/semestr: III rok/semestr 5

Wymagania wstępne: Brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 15 godzin, ćwiczenia 30 godzin.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach 15 godzin

- udział w ćwiczeniach 30 godzin

- przygotowanie się do zaliczenia wykładów 10 godzin

- przygotowanie do ćwiczeń 15 godzin.

- zaliczeniowy projekt końcowy 5 godzin

- udział w konsultacjach 5 godzin

- przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń 10 godzin.

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, praktycznie angażujący słuchaczy,

- ćwiczenia angażujące studentów do pracy przy stanowiskach komputerowych

- konsultacje indywidualne.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - Liczba godzin 50, Punkty ECTS 1,67

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. A. Borcuch, Bankowość elektroniczna w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2012.

2. M. Polasik, Bankowość elektroniczna : istota-stan-perspektywy, CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2010.

3. S. Wojciechowska-Filipek Technologia informacyjna w usługach bankowości elektronicznej, Difin, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. A. Borcuch, Bankowość elektroniczna w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2011.

2. B. Świecka, Detaliczna bankowość elektroniczna, CeDeWu, Warszawa 2007.

3. D. Schatt, R. Laplanche, Virtual Banking a Guide to Innovation and Partnering, John Wiley & Sons, 2014.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

3BZIB_W01 Ma wiedzę na temat standardowych metody i narzędzi informatycznych gromadzenia, analizy i prezentacji danych stosowanych do potrzeb obsługi klienta E1 _W06

3BZIB_W02 Ma wiedzę o procesach zmian instytucji bankowych oraz ich

przyczynach, przebiegu i konsekwencjach tych zmian E1 _W08

UMIEJĘTNOŚCI

3BZIB_U01 Potrafi wyjaśnić dlaczego elektronizacja produktów i usług oferowanych klientowi leży zarówno w interesie klienta, jak i banku E1 _U01

3BZIB_U02 Potrafi wykorzystać zasoby baz danych pozyskiwanych z systemów informatycznych i sieci Internet i stosuje właściwe techniki prezentacji z wykorzystaniem oprogramowania Microsoft Office PowerPoint. Potrafi przygotować prezentacje multimedialne poświęcone konkretnym

zagadnieniom z zakresu informatyzacji instytucji bankowych E1_U09

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

3BZIB_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie E1_K01

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, praktycznie angażujący słuchaczy,

- ćwiczenia angażujące studentów do pracy przy stanowiskach komputerowych

- konsultacje indywidualne.

Formy zaliczenia przedmiotu:

- zaliczenie wykładów w formie testu pisemnego i/lub projektu końcowego.

- zaliczenie ćwiczeń na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach oraz jakości realizowanych zadań, kolokwium.

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Zalewska-Bochenko
Prowadzący grup: Adam Gardocki, Agnieszka Zalewska-Bochenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Kod przedmiotu: 0300-ES1-3BZIB

Język przedmiotu: Polski

Rodzaj przedmiotu: Moduł 4 - przedmioty specjalnościowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, Ekonomia

Rok studiów/semestr: III rok/semestr 5

Wymagania wstępne: Brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 15 godzin, ćwiczenia 30 godzin.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach 15 godzin

- udział w ćwiczeniach 30 godzin

- przygotowanie się do zaliczenia wykładów 10 godzin

- przygotowanie do ćwiczeń 15 godzin.

- zaliczeniowy projekt końcowy 5 godzin

- udział w konsultacjach 5 godzin

- przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń 10 godzin.

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, praktycznie angażujący słuchaczy,

- ćwiczenia angażujące studentów do pracy przy stanowiskach komputerowych

- konsultacje indywidualne.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - Liczba godzin 50, Punkty ECTS 1,67

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. A. Borcuch, Bankowość elektroniczna w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2012.

2. M. Polasik, Bankowość elektroniczna : istota-stan-perspektywy, CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2010.

3. S. Wojciechowska-Filipek Technologia informacyjna w usługach bankowości elektronicznej, Difin, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. A. Borcuch, Bankowość elektroniczna w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2011.

2. B. Świecka, Detaliczna bankowość elektroniczna, CeDeWu, Warszawa 2007.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.