Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia integracji gospodarczej - przedmiot oferowany w języku angielskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES1-3EKR#E Kod Erasmus / ISCED: 14.303 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia integracji gospodarczej - przedmiot oferowany w języku angielskim
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.kierunkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie Studentom problematyki integracji gospodarczej, w szczególności przesłanek procesów integracyjnych, instytucjonalnych form integracji gospodarczej, polityki gospodarczej realizowanej we Wspólnocie, jak też znaczenia Polski w UE.Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu EKONOMIA INTEGRACJI GOSPODARCZEJ jest przekazanie studentom wiedzy w zakresie

procesu i mechanizmów integracji gospodarczej, w szczególności w ramach UE. W kontekście tym prezentowana jest również tematyka

akcesji Polski do Wspólnoty Europejskiej i jej roli w europejskim procesie integracyjnym.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot kierunkowy, Moduł_3

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ekonomiczne, ekonomia

Rok studiów/ semestr: III rok/semestr 5

Wymagania wstępne: -

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 godzin wykładu

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu czasu pracy studenta:

Rodzaj aktywności studenta Liczba godz.

Udział w wykładach 30

Przygotowanie się do wykładu 30

Przygotowanie do egzaminu końcowego – 30 godzin

Konsultacje - 8 godzin

Egzamin - 2 godziny

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 38h- 1,52; o charakterze praktycznym: 2h- 0,08

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) J. Barcz, Integracja europejska w okresie przemian, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016.

2) J. Borowiec, Ekonomia integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.

3) M. Proniewski, A. Niedźwiecki, Formy europejskiej integracji gospodarczej, Wydawnictwo UwB, Białystok 2004.

Literatura uzupełniająca:

1) R. Baldwin, C. Wyplosz, The Economics of European Integration, 5th edition, Paperback 2015.

2) T. Cukiernik, Dziesięć lat w Unii: bilans członkostwa, Wydawnictwo „Wektory”, Bielany Wrocławskie 2015.

3) E. Małuszyńska, G. Mazur (red.), Unia Europejska 2014+, Difin, Warszawa 2015.

4) Procesy integracyjne i dezintegracyjne w gospodarce światowej, K. Żukowska (red.), SGH, Warszawa 2007.

5) H.T. Tendera- Właszczuk, W. Bąba, M. Zajączkowska (red.), Nowe wyzwania integracji europejskiej, Difin, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

3EIG_W01 Student ma wiedzę w zakresie relacji instytucjonalnych, w szczególności w UE, kompetencji instytucji integracyjnych oraz ich roli w stosunkach wewnętrznych i międzynarodowych E1_W03

3EIG_W02 Student ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji gospodarczych (zwłaszcza UE) oraz ich elementów; ma wiedzę na temat

historycznych, politycznych i gospodarczych uwarunkowań zmian tych struktur, a także konsekwencjach, jakie ponoszą E1_W08

Weryfikacja efektów kształcenia:

3EIG_W01: uczestnictwo w dyskusji na wykładach, egzamin końcowy

3EIG_W02: uczestnictwo w dyskusji na wykładach, egzamin końcowy

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy (pisemny testowy). Standardowa skala punktowa- skala ocen.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.