Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarowanie kapitałem ludzkim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES2-1GKL Kod Erasmus / ISCED: 04.501 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarowanie kapitałem ludzkim
Jednostka: Zakład Zarządzania
Grupy: 2L stac.studia ekonomiczne II st. - przedm.kierunkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
ogólne kierunkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien rozumieć, jakie jest znaczenie zasobów ludzkich w gospodarce oraz znać sytuację na rynku pracy.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Kurs przedstawia podstawowe problemy z zakresu gospodarowania kapitałem ludzkim na szczeblu makroekonomicznym oraz na szczeblu mikroekonomicznym. Celem będzie ukształtowanie świadomości, że w obecnej dobie kapitał ludzki jest najważniejszym czynnikiem wzrostu gospodarczego i rozwoju każdej organizacji.

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne,

Rodzaj przedmiotu Moduł 2 – przedmiot kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina – nauki o zarządzaniu

Rok studiów /semestr I rok studiów, semestr I

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Brak wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładu,

Metody dydaktyczne - wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu; wykład w e-learningu; zaliczenie pisemne

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach – 15 godz.

Studia literaturowe – 36 godz.

Konsultacje –7 godz.

Przygotowanie do zaliczenia – 42 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 100 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 22godz., punkty ECTS: 0,88

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Czajka Z. Gospodarowanie kapitałem ludzkim, wyd. UwB, Białystok 2011,

2. W.Jareki, M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech, Gospodarowania kapitałem ludzkim, Wyd. Zapol, Szczecin 2010,

Literatura uzupełniająca:

1. Pod red. U. Gołaszewskiej-Kaczan, Proces kadrowy w przedsiębiorstwie, Wyd. UwB, Białystok 2002,

2. Baron A. Armstrong M. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Wyd. Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2008,

Efekty uczenia się:

1GKL_W01 Ma rozszerzoną wiedzę na temat roli kapitału ludzkiego w gospodarce i przedsiębiorstwie oraz inwestycji w ten kapitał na każdym poziomie (E2_W05)

1GKL_W02 Ma pogłębioną wiedzę na temat zasad, reguł i instrumentów wykorzystywanych w ramach gospodarowania kapitałem ludzkim na poziomie gospodarki i przedsiębiorstwa (E2_ W07)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie pisemnej. Na ocenę dostateczną należy zdobyć 50% możliwych do zdobycia punktów. Do ocena wliczane są punkty z e-learningu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.