Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia myśli ekonomicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES2-1HME Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia myśli ekonomicznej
Jednostka: Katedra Ekonomii Politycznej
Grupy: 2L stac.studia ekonomiczne II st. - przedm.obowiązkowe
Strona przedmiotu: http://www.weiz.uwb.edu.pl/dzial-plikow/func-startdown/5686/
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest ukazanie najważniejszych dokonań w zakresie rozwoju myśli ekonomicznej, pozwalające na właściwsze pojmowanie współczesnej ekonomii i jej przyszłego wizerunku. W ramach realizowanego przedmiotu przedstawiana jest, zasadniczo w układzie chronologicznym, ewolucja poglądów ekonomicznych od okresu starożytności do drugiej połowy XX wieku. Ukazane idee ekonomiczne umiejscowione w określonej czasoprzestrzeni mają zwrócić uwagę na ciągłość procesu przemian w nauce-ekonomii.

Założenia: nabycie wiedzy w zakresie podstaw oraz treści głównych szkół myśli ekonomicznej, rozumienie przesłanek określonych poglądów, oraz ich przydatności w polityce gospodarczej. Główny cel to stymulowanie krytycznego myślenia, potrzeby poznania, rozumienia oraz oceny przydatności teorii ekonomicznychTryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Realizacja przedmiotu służy opanowaniu wiedzy obejmującej koncepcje i teorie ekonomiczne. Student nabywa umiejętność rozumienia przesłanek koncepcji ekonomicznych, ich interpretacji oraz oceny adekwatności.

Pełny opis:

profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne II stopnia

przedmiot podstawowy

dziedzina nauki społeczne, dyscyplina nauki ekonomiczne

rok pierwszy, semestr drugi

15 wykład, 30 ćwiczenia

metody podające, aktywizujące, uczestniczące

5. punktów ECTS

Bilans nakładu pracy: Udział w wykładach 15

Przygotowanie do egzaminu 25

Udział w ćwiczeniach 30

Przygotowanie do ćwiczeń 20

Przygotowanie prezentacji 20

Przygotowanie do dyskusji 9

Konsultacje z prowadzącymi 4

Egzamin 2

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 51 ECTS 2,04

o charakterze praktycznym 59 ECTS 2,36

Użyte metody dydaktyczne:

metoda podająca - wykład informacyjny

metoda problemowa

metoda aktywizująca - przypadków

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

W. Stankiewicz, Historia myśli ekonomicznej, Wyd. PWE, Warszawa 2007.

R. Bartkowiak, Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2008

M.Skousen, Narodziny współczesnej ekonomii, Fijor Publishing, Warszawa 2012

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

J.Wozinski, Dzieje kapitalizmu, Prohibita, Warszawa 2017

D.Landes, Bogactwo i nędza narodów, Muza, Warszawa 2005

M.Snowdon, H.Vane, P.Wynarczyk, Współczesne nurty teorii makroekonomii, PWN Warszawa 1998

Efekty uczenia się:

1HME_W01 rozumie i objaśnia zależności między poglądami ekonomicznymi a działalnością gospodarczą, sytuacją polityczną, kulturową i społeczną w krajach E2_W04

1HME_W02 ma wiedzę o źródłach, sposobach pozyskiwania i klasyfikowania poglądów ekonomicznych E2_W06

1HME_W03 rozumie treści merytoryczne poszczególnych szkół ekonomicznych w zakresie mechanizmu funkcjonowania i rozwoju gospodarek E2_W09

1HME_U01w oparciu o posiadaną wiedzę potrafi objaśniać i zinterpretować sens, przebieg oraz konsekwencje zdarzeń w procesie gospodarowania E2_U03

1HME_U02potrafi wykorzystać wiedzę do prowadzenia badań ekonomicznych E2_U06

1HME_U03 stosuje posiadaną wiedzę do proponowania rozwiązań dotyczących polityki gospodarczej wybranego kraju i okresu E2_U07

1HME_U04 potrafi opisać i zaprezentować wybrany problem, proces, poglądy bądź rozwiązanie dowolnego dylematu z zakresu działalności gospodarczej E2_U09

1HME_K01 posiada kompetencje do identyfikacji i rozstrzygania sporów w zakresie różnych poglądów na proces gospodarowania E2_K06

1HME_K02 potrafi uzupełniać dorobek ekonomii o własną interpretację zdarzeń E2_K06

Metody i kryteria oceniania:

Uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu (pisemny egzamin). Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Ćwiczenia: ocenianie ciągłe podczas zajęć, aktywność przy rozwiązywaniu problemow, prezentacje indywidualne i grupowe

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.