Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Makroekonomia II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES2-1ME2 Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Makroekonomia II
Jednostka: Katedra Ekonomii Politycznej
Grupy: 2L stac.studia ekonomiczne II st. - przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiotem nauczania są prawidłowości funkcjonowania i rozwoju organizmu gospodarczego typu gospodarki krajowa. Prezentowane są współzależności między podstawowymi agregatami: dochód narodowy a produktywność czynników wytwórczych, wydatki na konsumpcję i oszczędności a efekty mnożnikowe w gospodarce, dochody i wydatki budżetu państwa a stan równowagi gospodarczej. Wyjaśniane są przyczyny niepełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych, w tym problemy rynku pracy. Określane są również warunki sprawności instrumentów pełniejszego wykorzystania innych dyspozycyjnych zasobów czynników wytwórczych.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Temat 1. Istota wzrostu i rozwoju gospodarczego

Temat 2. Ekonomia klasyczna a keynesowska

Temat 3. Pieniądz, banki, polityka pieniężna, inflacja

Temat 4. Modele wzrostu gospodarczego

Temat 5. Koniunktura

Pełny opis:

1. Istota wzrostu i rozwoju gospodarczego

- procesy makroekonomiczne

- zasoby i ich wykorzystanie

- modele gospodarki

- wskaźniki aktywności gospodarczej

- mierniki gospodarki

2. Ekonomia klasyczna a keynesowska

- gospodarka rynkowa i etatystyczna

- funkcje państwa

- rodzaje i konsekwencje interwencji

- prawo Saya

- keynesowska i klasyczna analiza rynków

3. Pieniądz, banki, polityka pieniężna, inflacja

- siła nabywcza

- teorie pieniądza

- państwo a rynek pieniężny; polityka pieniężna

- teorie pieniądza

- stopa procentowa

4. Modele wzrostu gospodarczego

- model Harroda - Domara

- model Kaleckiego

- model Solowa

- modele endogeniczne

5. Koniunktura

- cykl koniunkturalny; przebieg; zmienne

- rodzaje cykli

- przebieg i konsekwencje zmian koniunktury

- cykle gospodarcze i finansowe

Literatura:

Literatura podstawowa

Hall R. E., Taylor J. B. (2000), Makroekonomia. Teoria, funkcjonowanie i polityka, Warszawa: PWN

Mankiw N. Gregory, Mark P. Taylor, Makroekonomia,  Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2009

Czarny Bogusław, Ryszard Rapacki (2002), Podstawy Ekonomii, Warszawa: PWE (wydanie II zmienione)

Skousen M., Logika ekonomii, Fijor Publishing Warszawa 2015

Rothbard M., Ekonomia wolnego rynku, t.1–3, Fijor Publishing Warszawa 2007

B.Snowdown, H.Vane, P.Wynarczyk, Współczesne nurty teorii makroekonomii, PWN Warszawa 1998

A.Maddison,, The World Economy, OECD Paris 2006

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy:

Student powinien rozumieć podstawowe zasady funkcjonowania gospodarki, wykorzystując wiedzę do oceny problemów praktyki gospodarczej, w tym w szczególności do analizy czynników określających tempo wzrostu i rozwoju gospodarczego.

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności:

Student powinien umieć określić zależności między podstawowymi agregatami, takimi jak dochód narodowy, wydatki na konsumpcję, oszczędności, dochody i wydatki budżetu państwa, zmiana sytuacji na rynku pracy a dynamika wzrostu PKB, bilans handlowy i płatniczy kraju.

Efekty kształcenia w zakresie postaw:

Poznanie podstawowych kategorii makroekonomicznych i zależności między nimi występujących powinno zachęcać studenta do samodzielnego poznawania i identyfikowania w makrootoczeniu czynników dynamizujących (i destabilizujących) gospodarkę.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.